BIP NFZ

Indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych


Przepisy regulujące indywidualną, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych

 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602). Tekst pierwotny: Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz. 410.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004r. Nr 173. poz. 1808 ) dotycząca m.in. nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  wprowadza określenie indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki prowadzonej przez pielęgniarkę/położną jako działalność regulowaną, co oznacza że osoby wykonujące zawód w takiej formie zobligowane są do uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki należy:

 • Uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta lub Gminy według adresu zameldowania. Wpisując we wniosku nazwę przedsiębiorcy należy określić ,że jest to indywidualna( specjalistyczna, ) praktyka pielęgniarska ( położnicza)
 • Uzyskać wpis do rejestru indywidualnych praktyk w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na terenie której będzie prowadzona działalność.
 • Nabyć tytułu prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność (umowa najmu, dzierżawy, podnajmu oraz opinie organu sanitarnego dot. pomieszczenia - w przypadku posiadania swojego gabinetu ).
 • Uzyskać numer statystyczny regon. Osoba zainteresowana zgłasza się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru statystycznego regon, czyli numeru pod jakim firma będzie istniała w statystyce państwowej. Bez nadania tego nr nie zarejestrujemy naszej działalności w Urzędzie Skarbowym. W Koszalinie Urząd Statystyczny, który nadaje regon mieści się przy ul. Monte Cassino 4.
 • Zgłosić obowiązek podatkowy do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłaszając działalność w Urzędzie Skarbowym, określamy sposób rozliczania się z fiskusem (ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów) .
 • Dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ubezpieczenia się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. 137 poz. 887)
 • Otworzyć rachunek bankowy dla przedsiębiorcy.

 

Wpis do rejestru ind./spec. praktyk

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki – art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

 

Do wypełnionego wniosku proszę dołączyć następujące załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze środków łączności (dotyczy umów z telefonią komórkową lub stacjonarną)
 • dokumenty potwierdzające prawa pielęgniarki, położnej do korzystania z pomieszczeń
 • opinia organu sanitarnego, dotycząca odbioru gabinetu
 • umowa dotycząca utylizacji odpadów medycznych
 • zaświadczenie o odprowadzaniu składek członkowskich i ostatnim zatrudnieniu w zawodzie
 • dyplom specjalizacji (wyłącznie indywidualna specjalistyczna praktyka )

Jednym z wymaganych załączników do w/w wniosku jest kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w związku z powyższym przed złożeniem wniosku w Izbie należy wpisać się do rejestru działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy według adresu zameldowania

Wpis do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych podlega opłacie, której wysokość określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004r. w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz.2381).

Ustala ono następującą opłatę :

1)   wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - 50 zł.

2)   wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych – 50 zł.

3)   wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych – wspólników spółki, w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.

 

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez okręgową radę pielęgniarki i położnych oraz osoba, o której mowa w art.24 i art.25 (art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Zawód pielęgniarki i zawód położnej są zawodami samodzielnymi i odrębnymi.
Zawodu pielęgniarki nie może wykonywać osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu położnej, a zawodu położnej osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub odpowiednio zawodu położnej uzyskuje osoba, która:

1.    posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie UE świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły  pielęgniarskiej / położnych lub dyplomem, zgodnie  z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE;

 1. posiadającej  pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. której  stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej;
 3. która wykazuje nienaganną postawę etyczną. (art.  28 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  przysługuje również  obywatelowi  państwa członkowskiego UE, jeżeli spełnia wymogi wykazane w art. 29 powyższej ustawy.

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek
i położnych w Koszalinie - pobierz wniosek
, pobierz arkusz zgłoszeniowy

Osoby, które odbywają staże podyplomowe na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 103, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i osoby, które są obowiązane do odbycia takiego stażu, a nie rozpoczęły go przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą uzyskać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej pod warunkiem ukończenia stażu do dnia 1 stycznia 2015r.

Po upływie tego terminu, prawo wykonywania zawodu wygasa!!! ( art.  96 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej, które  nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu , a spełniają inne wymagania  określone w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015r. złożyły stosowny wniosek.
Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
 (według art.  97 ustawy    o zawodach pielęgniarki   
 i położnej Dz. U. z 2011r.Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza,  
na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa
ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Okręgowa rada pielęgniarek
i położnych po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę
o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia. Okręgowa rada pielęgniarek
i położnych stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia stwierdzenia tego prawa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej okręgowa rada pielęgniarek i położnych zwraca się do odpowiednich władz lub organizacji tego państwa o potwierdzenie autentyczności dyplomów, świadectw
lub innych dokumentów wydanych przez to państwo oraz o poświadczenie, że pielęgniarka lub położna zamierzająca wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu skargę do sądu administracyjnego może wnieść także minister właściwy do spraw zdrowia.

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu  wygasa 
w przypadku:

1.    śmierci;

2.    zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;

3.    utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego, polegającego na zakazie wykonywania zawodu;

4.    utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego UE albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się;

5.    cofnięcie statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach;

6.    utraty pełniej zdolności do czynności prawnych;

7.    upływu czasu , na jaki zostało przyznane. 
( art.  42 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru.

W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby,
a także w przypadku, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, która zrzekła się prawa wykonywania zawodna czas określony, składa na piśmie oświadczenie okręgowej radzie.

Pielęgniarka i położna, która zrzekła się prawa wykonywania zawodu lub została ukarana zawieszeniem prawa wykonywania zawodu jest obowiązana niezwłocznie zwrócić zaświadczenie okręgowej radzie.

Obowiązki i uprawnienia członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych:

Członkowie samorządu są obowiązani:

1)    postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

2)    sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,

3)    przestrzegać uchwał organów izby,

4)    regularnie opłacać składkę członkowską.

5)    aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych

 

Członkowie samorządu mają prawo:

 

1)    wybierać i być wybierani do organów izb,

2)    korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,

3)    korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,

4)    korzystać z innych świadczeń izby i działalności samopomocowej.

 

 

Rejestr pielęgniarek i położnych

 

Rejestr pielęgniarek i położnych

Rejestr  pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
Rejestry są prowadzone w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich usunięte.

Wpisu danych do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego wniosku osoby zainteresowanej poprzez złożenie  dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) lub położną (położnego) w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Koszalinie. 

Wpis do rejestru

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek
i położnych……..(art. 41 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011
Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek
i położnych w Koszalinie -
pobierz

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.(art. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.
Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)

Wykreślenie z rejestru

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby,
a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami (art. 5 ust. 5 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)
W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu (art. 5 ust. 7 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. Dz. U.  Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)


Wniosek o wykreślenie z rejestru - pobierz

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.
( Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038) pielęgniarka i położna wykonujące zawód:

1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony - datę zakończenia umowy;
3) miejsce wykonywania zawodu.


Pielęgniarki i położne są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Zgodnie z art. 101 ww. ustawy pielęgniarka i położna wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zawód w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej przekazują ww. dane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do dnia 31 marca 2012 r.
 W myśl art. 44 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) pielęgniarka, położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1  ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej (art. 48 ust.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 Dz. U.  Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze  - pobierz

 

Składki

Informacja o zmianie  wysokości  składki  członkowskiej  uiszczanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w  ramach działalności  gospodarczej

 

Stosownie do § 2 pkt 3) uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału - wysokość składki członkowskiej pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r. (Dz.Urz. GUS. 2018. 2.) wynagrodzenie to wyniosło 4739,51zł., i ta kwota stanowi podstawę wyliczenia należnej składki członkowskiej.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej w roku 2018 wynosi 35,55 zł (0,75% podstawy).

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału czytaj więcej ...

   MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

 • osobiście w kasie Izby (poniedziałek-piątek 830-1500)
 • na konto bankowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50

Studia pomostowe

 

 

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych


Beneficjent systemowy: Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych

Wykonawcy Projektu : Uczelnie wybrane w ramach postępowania przetargowego na realizację studiów

pomostowych w ramach Projektu

Cel ogólny Projektu:

 • uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa,

 • zwiększenie motywacji uczestników projektu do rozwoju kariery zawodowej i dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych, np. dwuletnich studiów magisterskich,

 • podniesienie poziomu samooceny na gruncie zawodowym oraz społecznym.

Do udziału w Projekcie uprawnione są pielęgniarki i położne:

 • posiadające świadectwo dojrzałości,

 • będące absolwentami: pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych i trzyletnich medycznych szkół zawodowych,

 • posiadające prawo wykonywania zawodu,

 • zatrudnione w zawodzie pielęgniarki/położnej,

 • zakwalifikowane do Projektu po rekrutacji zgodnie z kryteriami wybranej Uczelni.

Realizacja Projektu:

 • uruchomiono studia pomostowe i dokonano pierwszego naboru w październiku 2008 r. przez 32 uczelnie wybrane w postępowaniu przetargowym na realizację studiów pomostowych w ramach Projektu, studia rozpoczęło 2935 pielęgniarek i położnych,

 • dokonano kolejnego naboru w lutym/marcu 2009 r. przez 9 uczelni wybranych w ramach postępowania przetargowego, studia rozpoczęło 365 pielęgniarek i położnych,

 • w październiku 2009 r. odbył się kolejny nabór na studia na rok akademicki 2009/2010, Projekt realizowany jest przez 45 uczelni które przyjęły 5152 pielęgniarki i położne,

 • w 2009 r. studia pomostowe ukończyli pierwsi absolwenci ścieżek dwusemestralnych (ok. 600 osób)

 • w 2010 r. planuje się objąć kształceniem 6728 osób ( nabór luty i październik 2010 r.)

 • czas trwania studiów wynosi od dwóch do pięciu semestrów*, w zależności od wykształcenia zawodowego pielęgniarki/położnej,

 • podmiotami odpowiedzialnymi za rekrutację, termin naboru, wymagane dokumenty są uczelnie prowadzące studia pomostowe, wybrane w ramach postępowania przetargowego,

 • warunki uczestnictwa w Projekcie określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a uczestnikiem Projektu (pielęgniarką/położną),

 • dofinansowanie kształcenia ze środków EFS jest zapewnione przez cały okres studiów pomostowych,

 • ostatni nabór będzie przeprowadzony w roku akademickim 2012/2013,

 • zakończenie Projektu nastąpi w 2015 roku.

 • kwota przeznaczona na realizację Projektu wynosi około 180 mln złotych.

Rezultat Projektu:

 • dofinansowaniem studiów pomostowych w latach 2008-2015 ma zostać objętych 24 tysiące pielęgniarek i Położnych.

Informacje na temat projektu:

 • www.mz.gov.pl w zakładce „Pielęgniarki i położne” – Projekt systemowy,

 • Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa tel. 22 635 58 40, fax. 22 831 21 77.

WAŻNE!

 • dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia pielęgniarek i położnych są ważne na terenie Polski, a ukończenie studiów pomostowych nie jest obowiązkowe,

 • data graniczna kształcenia na studiach pomostowych 2010/2011 została zniesiona.


* Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2009 r. skrócono kształcenie pomostowe do 1150 godzin (dwa semestry) kształcenia zawodowego dla absolwentów liceów medycznych (ścieżka A i B). Aktualnie prowadzona jest nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej. Czas wejścia w życie ww. rozporządzenia zależny jest od przebiegu procesu legislacyjnego.

 

 

 

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce

Nazwa i adres izby
 
Telefon
Przewodnicząca
Obszar działania (powiaty)
 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Al. Ujazdowskie 22,

00-478 Warszawa, Polska.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.izbapiel.org.pl

0-22

628-34-93

628-58-61

628-95-56

 

Elżbieta Buczkowska

Prezes

NRPiP

obszar całego kraju

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Okopowa 3, pok. 114

21-500 Biała Podlaska,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-83

t/f  343-60-83

     342-86-28

 

 

Anna Kaliszuk

 

bialski, parczewski, radzyński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19

15-097 Białystok

oipipbialystok@pf.pl

0-85

t.   747-00-16

f.   744-11-09

 

 

Ewa Taranta

białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski

Beskidzka Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Krasińskiego 28

43-300 Bielsko Biała

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-33

t/f  82-281-11

t.    811-89-58

 

 

Małgorzata Szwed

 

bialski, cieszyński, oświęcimski, żywiecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bohaterów  Westerplatte 4a

85-827 Bydgoszcz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-52

t/f  372-79-04

t.   372-68-78

 

Walde Maria Iwanowska

 

bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Obłońska 20

22-100 Chełm

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-82

t/f  565-43-73

      564-02-21

Beata Zółkiewska

chełmski, krasnostawski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Płocka 32

06-400 Ciechanów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-23

t/f. 672-24-17

t.    673-11-61

 

 

Bożena Ostrowska

 

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kopernika 38

42-200 Częstochowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.czestochowa.prv.pl

0-34

t.   324-51-12

     361-30-18

 

 

Donata Adrjanowicz

częstochowski, kłobudzki, lubliniecki, myszkowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Morcinka 10 B

82-300 Elbląg

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-55

t.   233-98-79

f.   235-53-93

 

Marian Nadziejko

 

braniewski, elbląski,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Wyczółkowskiego 17A

80-147 Gdańsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-gd.home.pl

 

0-58

t.  320-06-80

f.  322-33-12

 

Danuta Adamczyk-Wiśniewska

 

chojnicki, gdański (Pruszcz Gdański), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, w tym miasta: Gdynia, Sopot, Gdańsk

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Obrońców Pokoju 60/1 i 2

66-400 Gorzów. WIELKOPOLSKI

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-95

T/f 729-67-83

t    729-67-84

 

 

Maria Teresa Żiółkowska

 

gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdeński, sulęciński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Mickiewicza 30 III p.

58-500 Jelenia Góra

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-75

t/f  75-356-68

     75-356-69

 

Krystyna Demkowicz

 

bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Korczaka 4a

62-800 Kalisz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-62

t.   757-04-31

 

 

Małgorzata Kowańska

 

jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzesowski, pleszewski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Francuska 16

40-027 Katowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.izbapiel.katowice.pl

 

0-32

t. 209-04-15,16,17

    256-39-22

f.  209-19-26

 

Maria Brzezińska

 

będziński, gliwicki, katowicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, tyski, wodzisławski, zawierciański

oraz miasta

Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice, Świętochowice, Tychy, Zabrze, Żory

Świętokrzyska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Młoda 28

25-619 Kielce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-41

34-622-84

34-622-83

 

Halina Luzeńczyk

 

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pieńczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-63

t.   244-44-50

     244-31-00
w. 266, 256, 263

Anna Gogulska

 

koniński, kolski, słupecki, turecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Zwycięstwa 190

75-611 Koszalin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-koszalin.org

0-94

t  342-59-93

   347-15-78

f. 348-90-97

Małgorzata Wypych

 

białogrodzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczeciniecki, świdwiński

Małopolska Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Dunajewskiego 6

31-133 Kraków,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.moipip.org.pl

0-12

t.    422-65-07

f.   422-88-54

 

Tadeusz Wadas

 

chrzanowski, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bieszczadzka 5

38-400 Krosno,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-13

t/f   43-69-460

Dagmara Sabik

 

bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, sanocki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Niepodległości 47

64-100 Leszno,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipipleszno.pl

0-65

t.        529-65-15

f.        529-49-70

 

Teodor Murawa

 

gostyński, leszczyński, kościański, rawicki, wolsztyński

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Montażowa 16

20-214 Lublin,

www.oipip.lublin.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-81

t.         746-28-23

       745-14-22

f. 746-58-56

 

Wiesława Sidorowska-Floriańczyk

 

janowski, krasnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-86

t/f.   216-47-13

Anna Karwowska

grajewski, koleński, łomżyński, wysoko-mazowiecki, zambrowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Piotrkowska 17

90-406 Łódź,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipp.lodz.pl

0-42

t.   633-32-13

     633-69-63

     633-71-06

     633-23-94

t/f  633-68-74

Anna Tasak

 

bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, zgierski

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kilińskiego 68

33-300 Nowy Sącz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-18

t/f  443-78-83

Halina Zarotyńska

nowosądecki (ziemski), nowosądecki (grodzki), gorlicki

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Krasickiego 6

10-685 Olsztyn,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.olsztyn.pl

0-89

t.   541-22-67

     641-10-08

     543-19-50

 

Iwona Kacprzak

bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecko-gołdapski, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Świerkowa 24

45-407 Opole,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-77

t/f  456-94-67

t.   455-09-57

t.        456-93-35

Krystyna Ciemniak

 

brzeski, glubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

07-410 Ostrołęka,

skr. pocztowa 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-29

t/f  760-44-36

 

Alicja Palczewska

 

makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Motylewska 9

64-920 Piła,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.oipip.kadan.pl/

0-67

t/f  351-94-24

t.   351-94-25

Tomasz Baran

 

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki, złotowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Pl. Dąbrowskiego 1

09-400 Płock,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.plocknet.pl

0-24

t/f  264-48-33

 

 

Mariola Głowacka

 

gostyniński, płocki, sierpecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Grunwaldzka 65

60-311 Poznań,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-poznan.pl

0-61

t.   862-09-50

f 862-09-51

Eleonora Kamińska

gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotuski, średzki (Środa Wielkopolska), śremski, wrzesiński

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Krakowska110

37-200 Przeworsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-16

t.   648-81-00

 

 

 

Jan Kopczyk

 

jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Paderewskiego 19

26-600 Radom,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.orpip.radom.pl

0-48

t.   366-94-79

t/f. 360-69-60

 

 

 

Małgorzata Makulska

 

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, radomski grodzki, radomski ziemski, szydłowiecki, zwoleński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Poniatowskiego 6

35-026 Rzeszów,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.rz.pl

0-17

t.   85-383-60

 

 

 

Teresa Kuziara

 

dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niziński, ropczycko-sędziszewski, rzeszowski, stalowo-wolski, strzeżowski, tarnobrzeski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Młynarska 17

08-110 Siedlce,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-25

t.   63-284-35

f.   63-254-10

 

Halina Głuchowska

łukowski, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. 3-go Maja 7

98-200 Sieradz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-43

t/f  827-90-59

f.   827-5-855

 

 

Anna Kulesza

 

laski, poddębicki, sieradzki, wieruszowski, zduńsko-wolski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Poniatowskiego 4

76-200 Słupsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-59

t/f   842-78-63

Irena Pawlak

 

bytowski, człuchowski, lęborski, słupski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Noniewicza 93b-60

16-400 Suwałki, skr.poczt. 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-87

t.   566-22-48

Walentyna Ułanowicz

 

augustowski, sejneński, suwalski

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bogusława 30

70-242 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sipip.neostrada.pl

0-91

t.   432-98-61

f.   432-98-68

 

Ewa Świętochowska

 

choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargradzki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Konarskiego 4

33-100 Tarnów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-14

t/f 629-95-61

    629-95-53

 

 

Bożena Grodny-Wilk

bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szosa Chełmińska 254/258

87-100 Toruń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-56

t.   621-00-22

 

 

Bogumiła Bałuta

 

brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Al. Chrobrego 1/10, skr. poczt. 50

58-300 Wałbrzych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-74

t/f  84-233-25

 

Barbara Szabunia 

 

dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki

Warszawska Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Nowy Świat 63

00-042 Warszawa,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.woipip.pl

0-22

t.   826-91-80

     826-97-93

     826-84-77

f.   826-78-08

Hanna Gutowska

garwoliński, grodziński, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Okrzei 64

87-800 Włocławek,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-54

t.   231-18-77

 

 

Ewa Obuchowska

 

aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

ul. Powst. Śląsk. 50

53-335 Wrocław,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.doipip.wroc.pl

0-71

tel. 364-04-44,

      364-04-35

 

t/f 373-20-56

Elżbieta Garwacka-Czachor

 

głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki (Środa Śląska), trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Piłsudskiego 33

22-400 Zamość,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-84

t.  639-07-06

f.  639-31-97

 

 

 

Joanna Walewander

biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Grottgera 23

65-415 Zielona Góra,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-68

t/f    320-73-07

f. 324-45-74

 

Weronika Rozenberger

 

krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej  1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) – pobierz tekst

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych


  1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.. Nr 174, poz.1038)  – pobierz tekst

Konsultanci wojewódzcy

 

 Lp

Dziedzina

Imię i nazwisko

/tytuł naukowy/

Adres miejsca pracy

1.

pielęgniarstwo anestezjologiczne

i intensywnej opieki

mgr Bożenna Leśniak

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Zatruć

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin

tel. (91) 813 96 92

kom. 605 601 598

2.

pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne

dr n. zdr.

Ewa Zamojska-Kościów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM

ul. Żołnierska 48

71-210 Szczecin

tel. 48 91 48 00 985

3.

pielęgniarstwo diabetologiczne

mgr Iwona Trzepiałowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej

W. Fabian Spółka Jawna

Poradnia Diabetologiczna

ul. Kadłubka 10/11

71-521 Szczecin

kom. 509 431 580

4.

pielęgniarstwo epidemiologiczne

Jolanta Tuszyńska-Stasiak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Areszt Śledczy

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

tel. (91) 480 92 65

kom. 664 194 661

5.

pielęgniarstwo ginekologiczno- położnicze

dr n. med. Dorota Ćwiek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM

ul. Żołnierska 48

71-210 Szczecin

tel. (91) 480 09 77

fax (91) 480 09 78

kom. 501 608 560

6.

pielęgniarstwo ogólne

mgr Maria Smalec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin

tel. (91) 813 90 16

kom. 607 282 789

7.

pielęgniarstwo onkologiczne

mgr Marzena Kaczmarek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

ul. Strzałowska 22

71-731 Szczecin

tel./fax (91) 425 15 64

kom. 506 136 155

8.

pielęgniarstwo pediatryczne

mgr Beata Mańka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Oddział Dziecięcy, Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny

ul. Arkońska 4

71-455 Szczecin

Tel. (91) 813 92 12

tel. 503 866 703

9.

pielęgniarstwo rodzinne

mgr Maria Matusiak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kusocińskiego 16LU1

70-237 Szczecin

tel. (91) 432 98 63

10.

pielęgniarstwo opieki paliatywnej

mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„BOGUMIŁA” Bogumiła Aziewicz-Gabis

Usługi pielęgniarskie

ul. Niepodległości 44-48D

75-252 Koszalin

kom. 508 185 558

fax. (94) 340 72 98

11.

pielęgniarstwo przewlekle chorych

i niepełnosprawnych

mgr Woletta Krociak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Medyczne VIOMED Wioletta Krociak

ul. Morska 90/3

75-235 Koszalin

kom. 502 781 721

12.

pielęgniarstwo psychiatryczne

mgr Joanna Ekalt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Oddział Ogólnopsychiatryczny

ul. Mączna 4

70-780 Szczecin

Kom. 668 251 241