BIP NFZ

Biblioteka

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie im. Stanisława Konopki Oddział
w Koszalinie ul. J. Piłsudskiego 74/1

serdecznie zaprasza wszystkie studiujące pielęgniarki i położne do korzystania z księgozbioru oraz usług koszalińskiego oddziału Głównej Biblioteki lekarskiej im. Stanisława Konopki, codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
wtorek i środka w godz. od 8.00 do 18.00.


Księgozbiór Biblioteki OIPIP Koszalin

Pobierz regulamin biblioteki 

 

Wirtualna Biblioteka dla członków samorządu 

Szanowni  Państwo

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami.

Procedura nadania kodu PIN:

    członek samorządu składa wniosek do OIPiP ,
    kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisuwww.libra.ibuk.pl.

Instrukcja dodanie kodu PIN.

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie proszę aby wszelkie zgłoszenia problemów dotyczących kodów PIN, kłopotów z zalogowaniem czy innych niejasności technicznych użytkownicy końcowi platformy IBUK Libra zgłaszali przez formularz kontaktowy „ZGŁOŚ PROBLEM”, który znajduje się na naszej stronie w prawym dolnym rogu. Na wszystkie zgłoszenia odpowiadamy i nikt nie pozostanie bez pomocy czy wyjaśnienia .

Jednocześnie przypominam, że na stronie libra.ibuk.pl również w prawym dolnym roku, w zakładce POMOC (http://libra.ibuk.pl/#help) znajdują się trzy krótkie filmiki, w których dokładnie wyjaśniamy zasady rejestracji konta użytkownika, kiedy i gdzie należy dodać kod PIN czy w jaki sposób wyszukać daną książkę. 


Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy opracowany w Instytucie Matki i Dziecka podręcznik  „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”.

Podręcznik, jest unowocześnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją wydawnictwa Standardy i metodyka pracy i pielęgniarki i higienistki szkolnej, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

W 2017 roku podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej” został opracowany w ramach naukowego zadania statutowego IMiD finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do opracowania poszczególnych zagadnień pozyskano do współpracy uznanych specjalistów w dziedzinach nauk medycznych i społecznych.

Publikacja jest opatrzona numerem ISBN i jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania, z możliwością nieodpłatnego pobierania przez pielęgniarki szkolne.

Będziemy zobowiązane jeśli umieścicie Państwo, na stronach samorządu informację z linkiem do podręcznika, co ułatwi dostęp to niego pielęgniarkom szkolnym.

 

Podręcznik pielęgniarek szkolnych - pobierz

 

Z wyrazami szacunku, redaktorki:

dr hab. n med. prof. IMiD Anna Oblacińska

i mgr Wisława Ostręga

Przeszkolenie po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

 
Przeszkolenie po 5-cio letniej przerwie  w  wykonywaniu  zawodu  pielęgniarki/położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039) podjęcie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę/położną po 5-ciu latach od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat wymaga przeszkolenia.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych ustala program i sposób przeszkolenia -Uchwała nr 38/VI/2012 ORPiP w Koszalinie z dnia 17.04.2012 r.

 • Program przeszkolenia pielęgniarek/położnych, które nie wykonują łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat – pobierz
 • Wniosek o udział w szkoleniu umożliwiającym pielęgniarce/położnej powrót do zawodu przeszkolenie po przerwie – pobierz
Przeszkolenie odbywa się w zakładach opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Przeszkolenie kończy się egzaminem złożonym przed Komisją w siedzibie OIPiP w Koszalinie. O terminie egzaminu pielęgniarka/położna zostaje powiadomiona pisemnie.

Po egzaminie komisja w/w składzie wnioskuje do Okręgowej Rady o wydanie świadczenia o ponownym nabyciu uprawnień przez pielęgniarkę/położną do wykonywania zawodu. Okręgowa Rada prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń pielęgniarkom/położnym po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.

Grupowa praktyka pielęgniarek i położnych

 

 Grupowa Praktyka Pielęgniarek, Położnych

Przepisy regulujące grupową praktykę pielęgniarek, położnych

-

Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.)

-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. z 2007r. Nr 203, poz.1465)

-

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r.przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808) dotycząca nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie z dniem 6 sierpnia 2004r

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać grupową praktykę pielęgniarek, położnych, po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki – art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

Do wypełnionego wniosku proszę dołączyć następujące załączniki:
- umowa spółki

- zaświadczenie o wpisie do KRS w przypadku spółki partnerskiej

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku spółki cywilnej

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z pomieszczeń stanowiących adres   praktyki, przechowywania dokumentacji medycznej i sprzętu

- opinia organu sanitarnego, dotycząca odbioru gabinetu

- kserokopie prawa wykonywania zawodu

- zaświadczenie o odprowadzaniu składek członkowskich i ostatnim zatrudnieniu w zawodzie

Wpis do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych podlega opłacie, której wysokość określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004r. w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz.2381)

Ustala ono następującą opłatę :

1. wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - 50 zł.

2. wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych – 50 zł.

3. wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych – wspólników spółki, w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.

 Wykreślenie z rejestru ind./ spec./ gr. praktyk

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wykreśla wpis z rejestru praktyk w razie :

1)pozbawienia lub zrzeczenia się przez pielęgniarkę, położną prawa wykonywania zawodu,

2)zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

3)wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem,

4)rezygnacji z prowadzenia praktyki,

5)złożenia wniosku przez osobę wpisaną

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wykreślenia z rejestru, o którym mowa
w art. 25a ust.2, w razie niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust.2 lub 3, art. 25a ust.3 oraz art.26 ust.1.(art. 29.1 - 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późniejszymi zmianami)

Wniosek wraz z załącznikami - pobierz

Zmiana danych objętych wpisem do rejestru

Pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek i położnych są obowiązane zgłosić zmianę danych objętych wpisem do rejestru w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. (art. 25b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późniejszymi zmianami).

Pierwsza strona wniosku - pobierz

Wniosek wraz z załącznikami - pobierz

 

Indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych


Przepisy regulujące indywidualną, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych

 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602). Tekst pierwotny: Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz. 410.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004r. Nr 173. poz. 1808 ) dotycząca m.in. nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  wprowadza określenie indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki prowadzonej przez pielęgniarkę/położną jako działalność regulowaną, co oznacza że osoby wykonujące zawód w takiej formie zobligowane są do uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki należy:

 • Uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta lub Gminy według adresu zameldowania. Wpisując we wniosku nazwę przedsiębiorcy należy określić ,że jest to indywidualna( specjalistyczna, ) praktyka pielęgniarska ( położnicza)
 • Uzyskać wpis do rejestru indywidualnych praktyk w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na terenie której będzie prowadzona działalność.
 • Nabyć tytułu prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność (umowa najmu, dzierżawy, podnajmu oraz opinie organu sanitarnego dot. pomieszczenia - w przypadku posiadania swojego gabinetu ).
 • Uzyskać numer statystyczny regon. Osoba zainteresowana zgłasza się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru statystycznego regon, czyli numeru pod jakim firma będzie istniała w statystyce państwowej. Bez nadania tego nr nie zarejestrujemy naszej działalności w Urzędzie Skarbowym. W Koszalinie Urząd Statystyczny, który nadaje regon mieści się przy ul. Monte Cassino 4.
 • Zgłosić obowiązek podatkowy do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłaszając działalność w Urzędzie Skarbowym, określamy sposób rozliczania się z fiskusem (ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów) .
 • Dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ubezpieczenia się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. 137 poz. 887)
 • Otworzyć rachunek bankowy dla przedsiębiorcy.

 

Wpis do rejestru ind./spec. praktyk

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki – art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

 

Do wypełnionego wniosku proszę dołączyć następujące załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze środków łączności (dotyczy umów z telefonią komórkową lub stacjonarną)
 • dokumenty potwierdzające prawa pielęgniarki, położnej do korzystania z pomieszczeń
 • opinia organu sanitarnego, dotycząca odbioru gabinetu
 • umowa dotycząca utylizacji odpadów medycznych
 • zaświadczenie o odprowadzaniu składek członkowskich i ostatnim zatrudnieniu w zawodzie
 • dyplom specjalizacji (wyłącznie indywidualna specjalistyczna praktyka )

Jednym z wymaganych załączników do w/w wniosku jest kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w związku z powyższym przed złożeniem wniosku w Izbie należy wpisać się do rejestru działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy według adresu zameldowania

Wpis do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych podlega opłacie, której wysokość określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004r. w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz.2381).

Ustala ono następującą opłatę :

1)   wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - 50 zł.

2)   wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych – 50 zł.

3)   wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych – wspólników spółki, w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.

 

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez okręgową radę pielęgniarki i położnych oraz osoba, o której mowa w art.24 i art.25 (art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami).

Zawód pielęgniarki i zawód położnej są zawodami samodzielnymi i odrębnymi.
Zawodu pielęgniarki nie może wykonywać osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu położnej, a zawodu położnej osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub odpowiednio zawodu położnej uzyskuje osoba, która:

 1. Posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie UE świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły  pielęgniarskiej / położnych lub dyplomem, zgodnie  z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE;
 2. Posiadającej  pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. Której  stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej;
 4. Która wykazuje nienaganną postawę etyczną. (art.  28 ustawy  o zawodach pielęgniarki    i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej  przysługuje również  obywatelowi  państwa członkowskiego UE, jeżeli spełnia wymogi wykazane w art. 29 powyższej ustawy.

Do pobrania wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych w Koszalinie

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza,  na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia stwierdzenia tego prawa. Postępowanie  w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej okręgowa rada pielęgniarek i położnych zwraca się do odpowiednich władz lub organizacji tego państwa o potwierdzenie autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów wydanych przez to państwo oraz o poświadczenie, że pielęgniarka lub położna zamierzająca wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu skargę do sądu administracyjnego może wnieść także minister właściwy do spraw zdrowia.

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:

 1. śmierci;
 2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
 3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego, polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
 4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego UE albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się;
 5. cofnięcie statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach;
 6. utraty pełniej zdolności do czynności prawnych;
 7. upływu czasu, na jaki zostało przyznane (art.  42 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru.

W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby,
a także w przypadku, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, która zrzekła się prawa wykonywania zawodna czas określony, składa na piśmie oświadczenie okręgowej radzie.

Pielęgniarka i położna, która zrzekła się prawa wykonywania zawodu lub została ukarana zawieszeniem prawa wykonywania zawodu jest obowiązana niezwłocznie zwrócić zaświadczenie okręgowej radzie.

Obowiązki i uprawnienia członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych:

Członkowie samorządu są obowiązani:

1)    postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

2)    sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,

3)    przestrzegać uchwał organów izby,

4)    regularnie opłacać składkę członkowską.

5)    aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych

 

Członkowie samorządu mają prawo:

 

1)    wybierać i być wybierani do organów izb,

2)    korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,

3)    korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,

4)    korzystać z innych świadczeń izby i działalności samopomocowej.

 

 

Rejestr pielęgniarek i położnych

 

Rejestr pielęgniarek i położnych

Rejestr pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
Rejestry są prowadzone w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich usunięte.

Wpisu danych do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego wniosku osoby zainteresowanej poprzez złożenie  dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) lub położną (położnego) w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Koszalinie. 

Wpis do rejestru

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo ‘’Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”. - art. 41.1. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 ( t.j.Dz.U.2018.123 z późn. zm.).

Do pobrania wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych w Koszalinie

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie przez pielęgniarkę/położną z innej izby posiadającą już prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

Do pobrania wniosek o wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Wykreślenie z rejestru

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami (art. 5 ust. 5 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. ( t.j.Dz.U.2018.916). W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu art. 5 ust. 7 o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. ( t.j.Dz.U.2018.916).

Do pobrania wniosek o wykreślenie z rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. ( t.j.Dz.U.2018.123 z późn. zm.)) pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:

1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( ( t.j.Dz.U.2018.2190).

 

Pielęgniarki/położne są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

1)numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony - datę zakończenia umowy;
3) miejsce wykonywania zawodu.


Pielęgniarki i położne są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Pielęgniarka, położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej art. 48 ust.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 ( t.j.Dz.U.2018.123 z późn.zm.).

Do pobrania arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych prowadzonych przez okręgową radę pielęgniarek i położnych

 

Składki

Informacja o zmianie  wysokości  składki  członkowskiej  uiszczanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w  ramach działalności  gospodarczej

 

1. Wysokość składki członkowskiej

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wysokość składki wynosi0,75%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 5071,25 zł. Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej  wynosi 38,03zł.

2. Działalność lecznicza

Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.)      

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1)        2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - w przypadku lekarza lub pielęgniarki,

- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018 r. wyniosło 4851,61 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 98,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 49,00 zł.

3. Wniosek o wpis/wpis zmiany danychdo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018r. uprzejmie informuję, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018r. wyniosło 4851,61 zł.

Wobec powyższego zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, wysokość opłaty za wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2019r. wynosi 292,00 zł.

 

   MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

 • osobiście w kasie Izby (poniedziałek-piątek 830-1500)
 • na konto bankowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50

Studia pomostowe

 

 

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych


Beneficjent systemowy: Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych

Wykonawcy Projektu : Uczelnie wybrane w ramach postępowania przetargowego na realizację studiów

pomostowych w ramach Projektu

Cel ogólny Projektu:

 • uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa,

 • zwiększenie motywacji uczestników projektu do rozwoju kariery zawodowej i dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych, np. dwuletnich studiów magisterskich,

 • podniesienie poziomu samooceny na gruncie zawodowym oraz społecznym.

Do udziału w Projekcie uprawnione są pielęgniarki i położne:

 • posiadające świadectwo dojrzałości,

 • będące absolwentami: pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych i trzyletnich medycznych szkół zawodowych,

 • posiadające prawo wykonywania zawodu,

 • zatrudnione w zawodzie pielęgniarki/położnej,

 • zakwalifikowane do Projektu po rekrutacji zgodnie z kryteriami wybranej Uczelni.

Realizacja Projektu:

 • uruchomiono studia pomostowe i dokonano pierwszego naboru w październiku 2008 r. przez 32 uczelnie wybrane w postępowaniu przetargowym na realizację studiów pomostowych w ramach Projektu, studia rozpoczęło 2935 pielęgniarek i położnych,

 • dokonano kolejnego naboru w lutym/marcu 2009 r. przez 9 uczelni wybranych w ramach postępowania przetargowego, studia rozpoczęło 365 pielęgniarek i położnych,

 • w październiku 2009 r. odbył się kolejny nabór na studia na rok akademicki 2009/2010, Projekt realizowany jest przez 45 uczelni które przyjęły 5152 pielęgniarki i położne,

 • w 2009 r. studia pomostowe ukończyli pierwsi absolwenci ścieżek dwusemestralnych (ok. 600 osób)

 • w 2010 r. planuje się objąć kształceniem 6728 osób ( nabór luty i październik 2010 r.)

 • czas trwania studiów wynosi od dwóch do pięciu semestrów*, w zależności od wykształcenia zawodowego pielęgniarki/położnej,

 • podmiotami odpowiedzialnymi za rekrutację, termin naboru, wymagane dokumenty są uczelnie prowadzące studia pomostowe, wybrane w ramach postępowania przetargowego,

 • warunki uczestnictwa w Projekcie określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a uczestnikiem Projektu (pielęgniarką/położną),

 • dofinansowanie kształcenia ze środków EFS jest zapewnione przez cały okres studiów pomostowych,

 • ostatni nabór będzie przeprowadzony w roku akademickim 2012/2013,

 • zakończenie Projektu nastąpi w 2015 roku.

 • kwota przeznaczona na realizację Projektu wynosi około 180 mln złotych.

Rezultat Projektu:

 • dofinansowaniem studiów pomostowych w latach 2008-2015 ma zostać objętych 24 tysiące pielęgniarek i Położnych.

Informacje na temat projektu:

 • www.mz.gov.pl w zakładce „Pielęgniarki i położne” – Projekt systemowy,

 • Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa tel. 22 635 58 40, fax. 22 831 21 77.

WAŻNE!

 • dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia pielęgniarek i położnych są ważne na terenie Polski, a ukończenie studiów pomostowych nie jest obowiązkowe,

 • data graniczna kształcenia na studiach pomostowych 2010/2011 została zniesiona.


* Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2009 r. skrócono kształcenie pomostowe do 1150 godzin (dwa semestry) kształcenia zawodowego dla absolwentów liceów medycznych (ścieżka A i B). Aktualnie prowadzona jest nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej. Czas wejścia w życie ww. rozporządzenia zależny jest od przebiegu procesu legislacyjnego.

 

 

 

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce

Nazwa i adres izby
 
Telefon
Przewodnicząca
Obszar działania (powiaty)
 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Al. Ujazdowskie 22,

00-478 Warszawa, Polska.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.izbapiel.org.pl

0-22

628-34-93

628-58-61

628-95-56

 

Elżbieta Buczkowska

Prezes

NRPiP

obszar całego kraju

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Okopowa 3, pok. 114

21-500 Biała Podlaska,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-83

t/f  343-60-83

     342-86-28

 

 

Anna Kaliszuk

 

bialski, parczewski, radzyński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19

15-097 Białystok

oipipbialystok@pf.pl

0-85

t.   747-00-16

f.   744-11-09

 

 

Ewa Taranta

białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski

Beskidzka Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Krasińskiego 28

43-300 Bielsko Biała

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-33

t/f  82-281-11

t.    811-89-58

 

 

Małgorzata Szwed

 

bialski, cieszyński, oświęcimski, żywiecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bohaterów  Westerplatte 4a

85-827 Bydgoszcz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-52

t/f  372-79-04

t.   372-68-78

 

Walde Maria Iwanowska

 

bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Obłońska 20

22-100 Chełm

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-82

t/f  565-43-73

      564-02-21

Beata Zółkiewska

chełmski, krasnostawski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Płocka 32

06-400 Ciechanów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-23

t/f. 672-24-17

t.    673-11-61

 

 

Bożena Ostrowska

 

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kopernika 38

42-200 Częstochowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.czestochowa.prv.pl

0-34

t.   324-51-12

     361-30-18

 

 

Donata Adrjanowicz

częstochowski, kłobudzki, lubliniecki, myszkowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Morcinka 10 B

82-300 Elbląg

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-55

t.   233-98-79

f.   235-53-93

 

Marian Nadziejko

 

braniewski, elbląski,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Wyczółkowskiego 17A

80-147 Gdańsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-gd.home.pl

 

0-58

t.  320-06-80

f.  322-33-12

 

Danuta Adamczyk-Wiśniewska

 

chojnicki, gdański (Pruszcz Gdański), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, w tym miasta: Gdynia, Sopot, Gdańsk

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Obrońców Pokoju 60/1 i 2

66-400 Gorzów. WIELKOPOLSKI

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-95

T/f 729-67-83

t    729-67-84

 

 

Maria Teresa Żiółkowska

 

gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdeński, sulęciński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Mickiewicza 30 III p.

58-500 Jelenia Góra

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-75

t/f  75-356-68

     75-356-69

 

Krystyna Demkowicz

 

bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Korczaka 4a

62-800 Kalisz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-62

t.   757-04-31

 

 

Małgorzata Kowańska

 

jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzesowski, pleszewski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Francuska 16

40-027 Katowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.izbapiel.katowice.pl

 

0-32

t. 209-04-15,16,17

    256-39-22

f.  209-19-26

 

Maria Brzezińska

 

będziński, gliwicki, katowicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, tyski, wodzisławski, zawierciański

oraz miasta

Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice, Świętochowice, Tychy, Zabrze, Żory

Świętokrzyska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Młoda 28

25-619 Kielce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-41

34-622-84

34-622-83

 

Halina Luzeńczyk

 

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pieńczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-63

t.   244-44-50

     244-31-00
w. 266, 256, 263

Anna Gogulska

 

koniński, kolski, słupecki, turecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Zwycięstwa 190

75-611 Koszalin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-koszalin.org

0-94

t  342-59-93

   347-15-78

f. 348-90-97

Małgorzata Wypych

 

białogrodzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczeciniecki, świdwiński

Małopolska Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Dunajewskiego 6

31-133 Kraków,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.moipip.org.pl

0-12

t.    422-65-07

f.   422-88-54

 

Tadeusz Wadas

 

chrzanowski, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bieszczadzka 5

38-400 Krosno,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-13

t/f   43-69-460

Dagmara Sabik

 

bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, sanocki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Niepodległości 47

64-100 Leszno,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipipleszno.pl

0-65

t.        529-65-15

f.        529-49-70

 

Teodor Murawa

 

gostyński, leszczyński, kościański, rawicki, wolsztyński

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Montażowa 16

20-214 Lublin,

www.oipip.lublin.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-81

t.         746-28-23

       745-14-22

f. 746-58-56

 

Wiesława Sidorowska-Floriańczyk

 

janowski, krasnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-86

t/f.   216-47-13

Anna Karwowska

grajewski, koleński, łomżyński, wysoko-mazowiecki, zambrowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Piotrkowska 17

90-406 Łódź,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipp.lodz.pl

0-42

t.   633-32-13

     633-69-63

     633-71-06

     633-23-94

t/f  633-68-74

Anna Tasak

 

bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, zgierski

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Kilińskiego 68

33-300 Nowy Sącz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-18

t/f  443-78-83

Halina Zarotyńska

nowosądecki (ziemski), nowosądecki (grodzki), gorlicki

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Krasickiego 6

10-685 Olsztyn,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.olsztyn.pl

0-89

t.   541-22-67

     641-10-08

     543-19-50

 

Iwona Kacprzak

bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecko-gołdapski, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Świerkowa 24

45-407 Opole,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-77

t/f  456-94-67

t.   455-09-57

t.        456-93-35

Krystyna Ciemniak

 

brzeski, glubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

07-410 Ostrołęka,

skr. pocztowa 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-29

t/f  760-44-36

 

Alicja Palczewska

 

makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Motylewska 9

64-920 Piła,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.oipip.kadan.pl/

0-67

t/f  351-94-24

t.   351-94-25

Tomasz Baran

 

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki, złotowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Pl. Dąbrowskiego 1

09-400 Płock,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.plocknet.pl

0-24

t/f  264-48-33

 

 

Mariola Głowacka

 

gostyniński, płocki, sierpecki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Grunwaldzka 65

60-311 Poznań,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip-poznan.pl

0-61

t.   862-09-50

f 862-09-51

Eleonora Kamińska

gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotuski, średzki (Środa Wielkopolska), śremski, wrzesiński

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Krakowska110

37-200 Przeworsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-16

t.   648-81-00

 

 

 

Jan Kopczyk

 

jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Paderewskiego 19

26-600 Radom,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.orpip.radom.pl

0-48

t.   366-94-79

t/f. 360-69-60

 

 

 

Małgorzata Makulska

 

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, radomski grodzki, radomski ziemski, szydłowiecki, zwoleński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Poniatowskiego 6

35-026 Rzeszów,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.oipip.rz.pl

0-17

t.   85-383-60

 

 

 

Teresa Kuziara

 

dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niziński, ropczycko-sędziszewski, rzeszowski, stalowo-wolski, strzeżowski, tarnobrzeski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Młynarska 17

08-110 Siedlce,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-25

t.   63-284-35

f.   63-254-10

 

Halina Głuchowska

łukowski, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. 3-go Maja 7

98-200 Sieradz,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-43

t/f  827-90-59

f.   827-5-855

 

 

Anna Kulesza

 

laski, poddębicki, sieradzki, wieruszowski, zduńsko-wolski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Poniatowskiego 4

76-200 Słupsk,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-59

t/f   842-78-63

Irena Pawlak

 

bytowski, człuchowski, lęborski, słupski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Noniewicza 93b-60

16-400 Suwałki, skr.poczt. 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-87

t.   566-22-48

Walentyna Ułanowicz

 

augustowski, sejneński, suwalski

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Bogusława 30

70-242 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sipip.neostrada.pl

0-91

t.   432-98-61

f.   432-98-68

 

Ewa Świętochowska

 

choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargradzki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Konarskiego 4

33-100 Tarnów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-14

t/f 629-95-61

    629-95-53

 

 

Bożena Grodny-Wilk

bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szosa Chełmińska 254/258

87-100 Toruń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-56

t.   621-00-22

 

 

Bogumiła Bałuta

 

brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Al. Chrobrego 1/10, skr. poczt. 50

58-300 Wałbrzych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

0-74

t/f  84-233-25

 

Barbara Szabunia 

 

dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki

Warszawska Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Nowy Świat 63

00-042 Warszawa,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.woipip.pl

0-22

t.   826-91-80

     826-97-93

     826-84-77

f.   826-78-08

Hanna Gutowska

garwoliński, grodziński, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Okrzei 64

87-800 Włocławek,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-54

t.   231-18-77

 

 

Ewa Obuchowska

 

aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

ul. Powst. Śląsk. 50

53-335 Wrocław,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.doipip.wroc.pl

0-71

tel. 364-04-44,

      364-04-35

 

t/f 373-20-56

Elżbieta Garwacka-Czachor

 

głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki (Środa Śląska), trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Piłsudskiego 33

22-400 Zamość,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-84

t.  639-07-06

f.  639-31-97

 

 

 

Joanna Walewander

biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Grottgera 23

65-415 Zielona Góra,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0-68

t/f    320-73-07

f. 324-45-74

 

Weronika Rozenberger

 

krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski