BIP NFZ

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

 Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych  BIP

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. 1.    Knap Agata
  2.    Fenkanin Dorota
  3.    Krężlewicz Jadwiga
  4.    Lewandowska Monika
  5.    Bas Mirosława
  6.    Janiszewska Agnieszka
  7.    Książek Bożena
  8.    Sienkiewicz-Jabłońska Beata    

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 27.
Okręgowy sąd:
rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne, składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Art. 38.
Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Art. 39.
  Sąd pielęgniarek i położnych może orzec jedną z następujących kar:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia na okres od 1 do 5 lat,
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres od 6 miesięcy do 3 lat,
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
Pielęgniarce i położnej, ukaranej przez Naczelny Sąd w II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 4 i 5, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 40.
Sprawy odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych rozpatrują okręgowe sądy i Naczelny Sąd.
Okręgowy sąd orzeka jako I instancja; w sprawach członków okręgowej rady i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd wyznaczony przez Naczelny Sąd. Naczelny Sąd:
 • rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów,
 • orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów, okręgowych rzeczników i ich zastępców,
 • rozpatruje odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt
Art. 41.
Pielęgniarka lub położna, wobec której sąd w I instancji orzekł karę wymienioną w art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd z urzędu lub na wniosek rzecznika. Postanowienie sądu o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd bada z urzędu zasadność zawieszenia.
Za okres tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych pielęgniarka i położna zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz do innych świadczeń ze stosunku pracy. Pracodawca może w tym czasie powierzyć pielęgniarce lub położnej, za jej zgodą, wykonywanie innej pracy.

Art. 42.
W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, pielęgniarce i położnej przysługuje roszczenie w stosunku do okręgowej izby o odszkodowanie za szkodę pozostającą w związku przyczynowym z prowadzonym postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.
Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezgłoszenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.
W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.

Art. 43.
Na wniosek pielęgniarki lub położnej orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w jej sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu.

Art. 44.
Pielęgniarka lub położna, zawieszona w prawie wykonywania zawodu lub tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych, nie może wykonywać praktyki zawodowej w żadnej formie. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z listy członków okręgowej izby bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 39 ust. 1 pkt 4 i 5, stosunek pracy pielęgniarki lub położonej wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
W razie uniewinnienia, umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, pielęgniarka lub położna, z którą stosunek pracy wygasł na podstawie ust. 3, powinna być ponownie zatrudniona, jeżeli zgłosi ona gotowość powrotu pracodawcy w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie.

Art. 45.
Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej świadek lub biegły nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd pielęgniarek i położnych może zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o przesłuchanie jej w charakterze świadka lub biegłego na okoliczności wskazane przez sąd pielęgniarek i położnych. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia strony, a protokół przesłuchania przesyła sądowi pielęgniarek i położnych. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli świadek lub biegły nie stawił się bez usprawiedliwienia na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej albo bezpodstawnie odmawia złożenia przed nim zeznań.

Art. 46.
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może ono jednak być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.

Art. 47.
Postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego w terminie dwóch miesięcy od daty zgonu obwinionego jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

Art. 48.
Nie można wszcząć postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.
Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie w sprawie odpowiedzialności zawodowej nie następuje wcześniej niż przedawnienie karne. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Art. 49.
Naczelna Rada prowadzi rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych. Usunięcie z rejestru ukaranych zapisu o ukaraniu następuje z urzędu po upływie:
 • 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą nagany lub upomnienia,
 • 2 lat od zakończenia kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia,
 • 3 lat od zakończenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, jeżeli pielęgniarka lub położna nie zostanie w tym czasie ukarana lub nie zostanie wszczęte przeciwko niej postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej.
Nie usuwa się z rejestru zapisu o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Art. 50.
Obwiniony może przybrać w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej obrońców.

Art. 51.
Od prawomocnego orzeczenia w sprawie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego mogą wnieść: Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść ukaranego może być wniesiona w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 52.
Członkowie sądów pielęgniarek i położnych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki zawodowej.

Art. 53.
W skład Naczelnego Sądu orzekającego w II instancji wchodzą również, obok sędziów Naczelnego Sądu, sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez I Prezesa Sądu Najwyższego.

Art. 54.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przepisy dotyczące postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

Rozdział 7

Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 55.
Okręgowy sąd, za zgodą stron wyrażoną na piśmie, może rozpatrywać jako sąd polubowny spory między samymi pielęgniarkami i położnymi, między pielęgniarkami i położnymi a innymi pracownikami lub instytucjami służby zdrowia, a także między pielęgniarkami i położnymi a innymi osobami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. W sprawach, o których mowa w ust. 1, okręgowy sąd stosuje odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

BIP - Okręgowa Komisja Rewizyjna

  Okręgowa Komisja Rewizyjna  BIP

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. 1.    Bralewska Danuta
  2.    Kamińska Lucyna
  3.    Mroczek Katarzyna
  4.    Osuch Katarzyna  

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 26.
Okręgowa komisja rewizyjna:
 • kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 • składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 • występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

BIP - Okręgowy Rzecznik

BIP

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit


ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. 1.    Wojewska Danuta
  2.    Maciąg Irena
  3.    Dżuga Agnieszka
  4.    Szyska Elżbieta


- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 28.
Okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.

BIP - Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

BIP

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA: 
mgr Bożena Wojcikiewicz 

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

 1. 1.    Ataman Renata
  2.    Burdziej Anna
  3.    Chojnowska Anna
  4.    Herbuś Jolanta
 2. 5.    Kruk Izabela
  6.    Kuszmar Grażyna
 3. 7.    Laska Justyna
  8.    Morawska Krystyna
 4. 9.    Margas Grażyna
  10.    Nowak Katarzyna
  11.    Piekarski Zdzisław
  12.    Rek Irena
  13.    Szczerbińska Krystyna
  14.    Zagowałko Jolanta
  15.    Żebrowska Elżbieta 

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych Art. 24.

Okręgowa rada wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:

 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
 • stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
 • prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
 • dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,
 • powołuje komisje problemowe i kieruje ich pracą,
 • prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę,
 • składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 • współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym

BIP - Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

BIP

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

1.    Bożena Wojcikiewicz    - Przewodnicząca 
2.    Justyna Laska            - Wiceprzewodnicząca 
3.    Zdzisław Piekarski       - Wiceprzewodniczący 
4.    Krystyna Morawska      - Sekretarz 
5.    Katarzyna Nowak         - Skarbnik 
6.    Krystyna Szczerbińska   - członek Prezydium 
7.    Anna Burdziej              - członek Prezydium 

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 25.
W skład prezydium okręgowej rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 7. Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium.

BIP - Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

BIP

Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd.
Art. 30.
W krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, nie będący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby, wymienionych w art. 13 pkt 2-5.
Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa Naczelna Rada.

DELEGACI NA V KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Herbuś Jolanta
2.    Laska Justyna
3.    Wiśniewska Zofia
4.    Wojciechowska Ewa

Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co cztery lata.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:

- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w ciągu trzech miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

Art. 31.
Krajowy Zjazd w szczególności:
 • uchwala zasady etyki zawodowej,
 • ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa,
 • uchwala program działania samorządu,
 • uchwala regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb,
 • ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków,
 • ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika,
 • wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady, przewodniczącego i członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców,
 • uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby,
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby,
 • określa wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej podziału,
 • podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie.

Uzupełnienie danych w rejestrze

 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie uprzejmie informuję wszystkich członków Okręgowej Izby Pielęgniarek w Koszalinie o konieczności uzupełniania danych w rejestrze pielęgniarek i położnych.

W związku z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych ( zgodnie z art. 11 b pkt. 7 i 20 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991r. - Dz.U.2004r. Nr92 poz. 885 ), zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do naszej Izby następujących dokumentów:
 1. kserokopii wszystkich świadectw pracy z przebiegu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej.
 2. NIP ( te osoby, które jeszcze nie dostarczyły ).
Jednocześnie przypominamy, że pielęgniarka, położna zgodnie z art. 11 d ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991r.( Dz. U.2004r. Nr 92 poz. 885) obowiązana jest w terminie 14 dni od zaistniałych zmian do zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych izby, której jest członkiem o:
 • przeniesieniu na teren działania innej izby,
 • zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej indywidualnej praktyki pielęgniarskiej,
 • zmianie pracodawcy,
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu,
 • ukończeniu kursów kwalifikacyjych, specjalistycznych oraz dokształcających,
 • uzyskaniu specjalizacji, stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • uzyskaniu dyplomu studiów wyższych bez względu na kierunek,
 • utracie obywatelstwa polskiego.
Przewodnicząca ORPiP
Justyna Laska
Word

Kalendarium

KALENDARIUM
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Koszalinie
 

Czerwiec 2016 r.

 • 04 czerwca 2016 r. - udział Przewodniczącej OPRPiP w konferencji „Leczenie i pielęgnacja pacjenta z chorobą nowotworową prostaty” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 06 czerwca 2016 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 07 czerwca 2016 r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 08 czerwca 2016 r. - W siedzibie Izby odbył się egzamin dla pielęgniarek po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu. 

Maj 2016 r.

 • 5 maja 2016 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ MSW w Koszalinie
 • 9 maja 2016 r. - posiedzenie Komisji Położnych
 • 9 maja 2016 r. - spotkanie pielęgniarek i położnych, które realizują świadczenia zdrowotne w zakresie POZ kontraktowane przez NFZ.
 • 11 maja 2016 r. - udział Bożeny Wojcikiewicz w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 12 maja 2016 r. - z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Przewodnicząca ORPiP Bożena Wojcikiewicz udzieliła wywiadu w Radiu Koszalin.
 • 12 maja 2016r.  - z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie odbyła się msza św. z udziałem Przewodniczącej ORPiP Bożeny Wojcikiewicz. Po mszy zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległe Pielęgniarki w czasie działań wojennych
 • 19 maja 2016r.  - Msza Święta w Kościele św. Kazimierza w Koszalinie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa.
 • 20 maja 2016r.  - W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie odbyły się uroczystości związane z obchodami XXV-lecia Jubileuszu samorządu pielęgniarek i położnych oraz  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
 • 21 maja 2016r.  - zakończenie odchodów uroczystości zakończono Rajdem rowerowym Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 23 maja 2016 r. - udział Przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz w uroczystości wręczenia nagród w konkursie "Najpopularniejsza pielęgniarka i położna" prowadzonego na łamach codziennej gazety Głosu Koszalińskiego w plebiscycie Hipokrates

Kwiecień 2016 r.

 • 2 kwietnia 2016 r. - udział Przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz w XXXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie
 • 13/14 kwietnia 2016 r. - Przewodnicząca ORPiP Bożena Wojcikiewicz , Wiceprzewodniczący Zdzisław Piekarski i Skarbik Katarzyna Nowak ORPiP uczestniczyli w szkoleniu przeznaczonym dla Przewodniczących, Sekretarzy i Skarbników w Warszawie. Szkolenie zorganizowała Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych.
 • 14 kwietnia 2016 r. - w siedzibie OIPiP w Koszalinie odbyło się spotkanie ze studentami pielęgniarstwa PWSzZ w Koszalinie. Szkolenie poprowadziła Pani Danuta Wojewska Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • 15/16.04.2016 r. - udział Bożeny Wojcikiewicz  Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konferencji „Model opieki koordynowanej nad pacjentem z chorobą przewlekłą” w Szczecinku
 • 18 kwietnia 2016 r. - udział Bożeny Wojcikiewicz Przewodniczącej ORPiP w uroczystościach czepkowania PWSzZ w Koszalinie
 • 19 kwietnia 2016 r. - posiedzenie ORPiP
 • 23 kwietnia 2016 r. - Bożena Wojcikiewicz Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w otwarciu  Oddziału Ginekologii po modernizacji  w Szpitalu Wojewódzkim im. M. w Koszalinie
 • 26 kwietnia 2016 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 27 kwietnia 2016 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w szkoleniu Peralgos. Szkolenie odbyło się w Domu studenta PWSzZ w Koszalinie

Marzec 2016 r.

 • 12 marca 2016 r. - odbyło się szkolenie nt. leczenia ran
 • 19 marca 2016 r. - odbył się XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położonych
 • 22 marca 2016 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 30 marca 2016 r. - spotkanie Komisji Epidemiologicznej

Luty 2016 r.

 • 02-05 luty 2016 r. - udział przewodniczącej w Posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 02 luty 2016 r. - posiedzenie Komisji kształcenia ds. refundacji
 • 02-05 luty 2016 r. - udział Przewodniczącej w posiedzeniu NRPiP
 • 11 luty 2016 r. - przewodnicząca ORPiP Bożena Wojcikiewicz uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli środowiska pielęgniarskiego z województwa zachodniopomorskiego z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i Wydziału Zdrowia urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego spotkanie poświęcone zostało omówieniu aktualnej sytuacji dotyczącej stanu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych funkcjonujących na terenie naszego województwa.
 • 16 luty 2016 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 18 luty 2016 r. - spotkanie Kadry Kierowniczej ze szpitali i Kierowników NZOZ pielęgniarek
 • 23 luty 2016 r. - spotkanie Pełnomocnych przedstawicieli ORPiP z terenu OIPiP w Koszalinie
 • 23 luty 2016 r. - spotkanie Komisji Położnych
 • 25 luty 2016 r. - spotkanie z przedstawicielami Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych na temat realizacji świadczeń zdrowotnych  w zakresie  podstawowej opieki  zdrowotnej, bez względu na miejsce i formę zatrudnienia (pielęgniarka/położna  środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarka praktyki).
 • 29 luty 2016 r.  - udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu rady NFZ w Szczecinie

Styczeń 2016 r.

 • 11 stycznia 2016 r. - udział przewodniczącej Bożeny Wojcikiewicz w Noworocznym spotkaniu z prezydentem Miasta Koszalina
 • 12 stycznia 2016 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15 stycznia 2016 r. - spotkanie komisji ds. Indywidualnych Praktyk
 • 19 stycznia 2016 r. - spotkanie komisji ds. położnych
 • 26 stycznia 2016 r. - posiedzenie ORPiP
 • 26 stycznia 2016 r. - szkolenie Rzecznika

Grudzień 2015 r.

 • 3 grudnia 2015 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 10 grudnia 2015 r. - posiedzenie ORPiP VII kadencji
 • 15 grudnia 2015 r. - posiedzenie Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VII kadencji
 • 15-17 grudnia 2015 r. - udział Przewodniczącej Justyny Laska w posiedzeniu NRPiP

Listopad 2015 r.

 • 10 listopad 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 17 listopada 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 listopada 2015 r. - uroczyste spotkanie z emerytkami
 • 21 listopada 2015 r. - XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Październik 2015 r.

 • 5 października 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 6 października 2015 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 6 października 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 9 października 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w Komisjach Konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych  Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 14 października 2015 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 17 października  2015 r. - uroczyste pożegnanie organów VI kadencji OIPiP w Koszalinie w Teatrze Variete Muza w Koszalinie
 • 20 października 2015 r. - posiedzenie Komisji Położnych
 • 27 października 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 30 października 2015 r. - udział Justyny Laska w Komisji Konkursowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Wrzesień 2015 r.

 • 8 września 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 10 września 2015 r. - udział przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w konferencji prasowej 
 • 15 września 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 18 września 2015 r. - udział członków samorządu, członków ORPiP w konferencji prasowej zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w Hotelu Trawa w Koszalinie pt.„Ostatni dyżur”
 • 22 września 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP Justyna Laska uczestniczyła w pracach zespołu w MZ nt. sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
 • 25-26 września 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP  uczestniczyła w Międzynarodowej konferencji pt. Kobieta w Zdrowiu i chorobie, która odbyła się w Gdańsku - Sobieszowie
 • 28-30 września 2015 r. - udział Justyny Laska Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 • 30 września 2015 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej

Lipiec-Sierpień 2015 r.

 • 02 lipca 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w wyborach w Drawsku Pomorskim i Szczecinku
 • 03 lipca 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP Justyna Laska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 07 i 14 lipca 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP  Justyny Laska w spotkaniu w Ministerstwie
 • 11 sierpnia 2015 r. - Zdrowia jako członek zespołu roboczego ds. wypracowania rozwiązań systemowych na rzecz poprawy sytuacji zawodowej ekonomicznej i zawodowej pielęgniarek i położnych 
 • 18 sierpnia 2015 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Czerwiec 2015 r.

 • 1 czerwca 2015 r. - Przewodnicząca ORPiP Justyna Laska uczestniczyła w spotkaniu z Zachodniopomorskim Zespołem parlamentarnym w Szczecinie 
 • 2 czerwca 2015 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 8 czerwca 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 9 czerwca 2015 r. - udział Przewodniczącej w posiedzeniu Prezydium NRPiP
 • 10 czerwca 2015 r. - Justyna Laska Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie wzięła udział w Konferencji nt. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa, która odbyła się w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • 11 czerwca 2015 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 11 czerwca 2015 r. - spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panią Anną Mieczkowską – Przewodnicząca Justyna Laska, Maria Matusiak  Przewodnicząca SIPiP  15 czerwca 2015 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 16 czerwca 2015 r. - posiedzenie ORPiP
 • 16 czerwca 2015 r. - spotkanie członków Okręgowej Komisji Wyborczej
 • 23 czerwca 2015 r. - udział Przewodniczącej w Konwencie Przewodniczących ORPiP
 • 24-25 czerwca 2015 r. - udział Justyny Laska Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 • 25 czerwca 2015 r. - spotkanie edukacyjne  „Pelargos”dla pielęgniarek i położnych nt. Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia noworodków i niemowląt. Standardy postępowania. Powrót do aktywności kobiet po porodzie
 • 26 czerwca 2015 r. - spotkanie Kadry Kierowniczej
 • 30 czerwca 2015 r. - udział przewodniczącej Justyny Laska  w konferencji prasowej nt. „Ostatnidyżur” w Świętokrzyskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
 • 30 czerwca 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP 

Maj 2015 r.

 • 05 maja 2015 r. - Udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu Kapituły plebiscytu „Hipokrates”
 • 09 maja 2015 r. - Jubileusz 50-lecia Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Kołobrzegu
 • 12 maja 2015 r. - Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej:konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, Msza św. w intencji pielęgniarek i położnych w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Koszalinie
 • 14 maja 2015 r. - Posiedzenie Prezydium NRPiP
 • 14 maja 2015 r. - Posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 15 maja 2015 r. - Konferencja ogólnopolska organizowana przez UW w Szczecinie „Zdarzenia niepożądane” - udział J. Laska
 • 16 maja 2015 r. - Uroczyste wręczanie nagród laureatom plebiscytu Hipokrates 2015 „ Najpopularniejszy lekarz, najpopularniejsza pielęgniarka i położna, Przychodnia przyjazna pacjentom najpopularniejszy gabinet stomatologiczny - J. Laska
 • 18 maja 2015 r. - Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia Padaczek, Pracownią EEG Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
 • 21 maja 2015 r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie
 • 23 maja 2015 r. - Rajd rowerowy pielęgniarek i położnych z okazji MDPiP
 • 27 maja 2015 r. - Konferencja prasowa „Ostatni dyżur” organizowana w ramach kampanii społecznej przez NRPiP - udział J. Laska
 • 29 maja 2015 r. - Konferencja organizowana przez MZ nt „Karmienie piersią i praca – zróbmy to” - udział J. Laska

Kwiecień 2015 r.

 • 02 kwietnia2015 r. - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panią Anną Mieczkowską -  Przewodnicząca Justyny Laska, Wiceprzewodnicząca Krystyna Morawska,  Maria Matusiak - przewodnicząca SIPiP, A.M. Król - Wiceprzewodnicząca SIPiP,  Wiceprzewodnicząca OZZPiP Regin Zachodniopomorski - E. Hnat
 • 09 kwietnia 2015 r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 13 kwietnia 2015 r. - Czepkowanie  studentów pielęgniarstwa II roku  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
 • 14 kwietnia 2015 r. - Spotkanie Okręgowej Komisji Wyborczej
 • 15 kwietnia 2015 r. - Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 kwietnia 2015 r. - Spotkanie w MZ w sprawie projektu rozporządzenia MZ dotyczącego wypisywania recept przez pielęgniarki i położne - udział J. Laska
 • 17 kwietnia 2015 r. - Debata na temat zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego przez pielęgniarki i położne - zorganizowana wspólnie ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych
 • 20 kwietnia 2015 r. - Spotkanie pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 21 kwietnia 2015 r. - Warsztaty edukacyjne  nt. Masaż noworodków, niemowląt i małych dzieci
 • 22 kwietnia2015 r. - Udział pielęgniarek i położnych w Pikiecie przez  przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie zorganizowanej przez OZZPiP Region Zachodniopomorski

Marzec 2015 r.

 • 3 marca 2015 r. - Warsztaty organizowane przez NIPiP „Zdarzenia  niepożądane – jak rozmawiać z mediami” - udział J. Laska 
 • 4 marca 2015 r. - Posiedzenie Prezydium NRPiP
 • 10 marca 2015 r. - Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej
 • 13 marca 2015 r. - Posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu
 • 14 marca 2015 r. - XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Pielęgniarek i Położnych
 • 18 marca 2015 r. - Posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 23 marca 2015 r. - Konwent Przewodniczących ORPiP
 • 24-25 marca 2015 r. - Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 27 marca 2015 r. - Posiedzenie Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku - udział J. Laska
 • 31 marca 2015 r. - Posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy

Styczeń - luty 2015 r.

 • 24 lutego 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie
 • 17 lutego 2015 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 lutego 2015 r. - posiedzenia komisji Socjalnej
 • 9 lutego 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji 
 • 3 lutego 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5 letniej przerwy 
 • 3 lutego 2015 r. - spotkanie członków Prezydium ORPiP w Koszalinie z Zarządem OZZPiP Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • 21 stycznia 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w spotkaniu  NRPiP w Warszawie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych
 • 20 stycznia 2015 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 14 stycznia 2015 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP 
 • 8 stycznia 2015 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Grudzień 2014 r.

 • 02-03 grudnia 2014 r.  - udział Przewodniczącej Justyny Laska w posiedzeniu NRPiP
 • 06 grudnia 2014 r. - szkolenie dla pielęgniarek i położnych „Nowe metody leczenia ran trudno gojących się”
 • 10 grudnia 2014 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 13 grudnia 2014 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych szkolenie dla członków Rady, organów OIPiP, i Kadry Kierowniczej
 • 14 grudnia 2014 r. - szkolenie członków: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Kadry Kierowniczej
 • 16 grudnia 2014 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 30 grudnia 2014 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 30 grudnia 2014 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Listopad 2014 r.

 • 04 listopada 2014 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP,
 • 12 listopada 2014 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji,
 • 14 listopada 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w II Koszalińskim Forum Psychiatrii Środowiskowej,
 • 18 listopada 2014 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
 • 20 listopada 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu Prezydium NRPiP oraz Konwencie Przewodniczących ORPiP,
 • 28 listopada 2014 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej,

Październik 2014 r.

 • 03 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiejw Szczecinku,
 • 06 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie,
 • 13 października 2014 r. - posiedzenie Komisji ds. 5 letniej przerwy w wykonywaniu zawodu,
 • 14 października 2014 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP,
 • 15-17 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu NRPiP,
 • 18 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPi P Justyny Laska w konferencji naukowo-szkoleniowej  „Kobieta w centrum”,
 • 27 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w uroczystości otwarcia Lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie,
 • 28 października 2014 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w spotkaniu edukacyjnym dla pielęgniarek i położnych „ Problem odleżyni nietrzymania moczu ważnym zagadnieniem w opiece nad pacjentem w wieku starszym”,
 • 29 października 2014 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej

Wrzesień 2014 r.

 • 02 września 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP,
 • 03 września 2014 r. - posiedzenie Komisji ds. 5letniej przerwy wykonywaniu zawodu
 • 05 września 2014 r.  - udział Przewodniczącej Justyny Laska w 5. Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia, w konferencji ogólnopolskiej „Problemy zdrowotne mieszkańców województw RP. Wskaźniki, prewencja, edukacja, współpraca”.
 • 09 września 2014 r.  - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 16 września 2014 r. - posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 18 września 2014 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 23 września 2014 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 24 września 2014 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 29 września 2014 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli  ORPiP
 • 30 września 2014 r. - spotkanie Kadry Kierowniczej

Lipiec-sierpień 2014 r.

 • 17 lipca 2014 r. – udział Przewodniczącej  ORPiP Justyny Laska w posiedzeniu    Prezydium NRPiP
 • 18 lipca 2014r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 24 lipca 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 01 sierpnia 2014 r. – w siedzibie OIPiP zorganizowano dla pielęgniarek warsztaty edukacyjne nt. „Pielęgnacja i obsługa portów naczyniowych”

Czerwiec 2014 r.

 • 03 czerwca 2014 r. – spotkanie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
 • 04-06 czerwca 2014r. – udział przewodniczącej w posiedzeniu NRPiP
 • 10 czerwca 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 13 czerwca 2014 r. – posiedzenie ORPiP
 • 17 czerwca 2014 r. – Alergia i nietolerancje pokarmowe u niemowląt Karmienie alternatywne bezpieczne dla karmienia piersią Jakie akcesoria nie zaburzają odruchu ssania noworodków i niemowląt Pielęgnacja skóry oraz suplementacja diety noworodków i niemowląt
 • 26 czerwca 2014 r. – konferencja „Pielęgniarka Rodzinna wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów - Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną pod patronatem dr hab.n.zdr. Bożeny Mroczek Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz OIPiP w Koszalinie
 • 08 maja 2014 r. – spotkanie edukacyjne „Pielęgnacja i obsługa portów naczyniowych”
 • 13 maja 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15 maja 2014 r. – udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Prezydium NRPiP
 • 17 maja 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie.
 • 21-22 maja 2014 r. – udział Przewodniczącej Justyny Laska w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pielęgniarstwo onkologiczne w praktyce klinicznej

Maj 2014 r.

 • 08 maja 2014 r. – spotkanie edukacyjne „Pielęgnacja i obsługa portów naczyniowych”
 • 13 maja 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15 maja 2014 r. – udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Prezydium NRPiP
 • 17 maja 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie.
 • 21-22 maja 2014 r. – udział Przewodniczącej Justyny Laska w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pielęgniarstwo onkologiczne w praktyce klinicznej

Kwiecień 2014 r.

 • 01 kwietnia 2014 r. – udział Przewodniczącej w warsztatach edukacyjnych dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. Wprowadzanie pokarmów uzupełniających do diety niemowlęcia
 • 07 kwietnia 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystości wręczenia czepków studentom pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 08 kwietnia 2014 r. – spotkanie członków ORPiP i Kadry Kierowniczej z Konsultantami wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa
 • 10-12 kwietnia 2014 r. – udział przewodniczącej ORPiP w Sympozjum naukowo szkoleniowym nt. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu
 • 18 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 24 kwietnia 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Komisji konkursowej SZGiChP w Koszalinie
 • 24 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 24 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu
 • 28 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP

Marzec 2014 r.

 • 06 marca 2014 r. – udział Przewodniczące ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu
 • 12 marca 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 22 marca 2014 r. – Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • 26 marca 2014 r. – posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 27 marca 2014 r. – udział Przewodniczącej w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL Szczecinek

Luty 2014 r.

 • 04 lutego 2014 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 11 lutego 2014 r. – posiedzenie Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych
 • 20-21 lutego 2014 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w obradach Konwentu Przewodniczących ORPiP
 • 25 lutego 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP

Styczeń 2014 r.

 • 13 stycznia 2014 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 28 stycznia 2014 r. – odbyło się spotkanie osób realizujących świadczenia opieki długoterminowej domowej
 • 31 stycznia 2014 r. – spotkanie Komisji ds. nadzoru nad indywidualnymi i grupowymi praktykami pielęgniarek i położnych

Grudzień 2013 r.

 • 02 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. POZ
 • 03 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds Refundacji
 • 04 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 10 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 14 grudnia 2013 r. – posiedzenie ORPiP
 • 17 grudnia 2013 r. – spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 30 grudnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Listopad 2013 r.

 • 14 listopada 2013 r. – szkolenie na temat Problem przewlekłej niewydolności żylnej w praktyce pielęgniarskiej
 • 19 listopada 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 20 listopada 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5letniej przerwy
 • 25 listopada 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
 • 26 listopada 2013 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. „Cukrzyca ciążowa 2. Synbiotyki XXI wieku.3. Przyjaciele w bezpiecznej, skutecznej i wygodnej pielęgnacji dziecka od pierwszych lat życia 4. Ochrona karmienia piersią – nowe rozwiązania LOVI wspomagające laktację
 • 28 listopada 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. Położnych

Październik 2013 r.

 • 1 października 2013 r. – posiedzenie Komisji POZ
 • 7 października 2013 r. – udział Wiceprzewodniczącej w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 8 października 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 10 października 2013 r. – posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 15 października 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 października 2013 r. – Konferencji naukowo szkoleniowej WOKÓŁ NOWORODKA

Wrzesień 2013 r.

 • 21 sierpnia 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 3-4 września 2013 r. – udział przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pielęgniarstwo XXI wieku – profesjonalizm czy etos”
 • 6 września 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 10 września 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 12 września 2013 r. – posiedzenie Komisji Położnych
 • 23 września 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 24 września 2013 r. – posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 27 września 2013 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej

Sierpień 2013 r.

 • 21 sierpnia 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP


Lipiec 2013 r.

 • 04 lipca 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 16 lipca 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP


Czerwiec 2013 r.

 • 03 czerwca 2013 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 10 czerwca 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 11 czerwca 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 12 czerwca 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. położnych
 • 18-19 czerwca 2013 r. – udział przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 18 czerwca 2013 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. "Rany i odparzenia – pielęgnacja i leczenie /małe dziecko/ i Kolka u niemowląt"
 • 21 czerwca 2013 r. – uroczyste spotkanie z pielęgniarkami emerytkami
 • 25 czerwca 2013 r. – posiedzenie ORPiP
 • 27 czerwca 2013 r. – posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 28 czerwca 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL Szczecinek


Maj 2013 r.

 • 07 maja 2013 r. – udział przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 13 maja 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu
 • 14 maja 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 18 maja 2012 r. – uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej


Kwiecień 2013 r.

 • 09 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 10 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej
 • 12 kwietnia 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w uroczystości wręczenia czepków studentom licencjackich studiów pielęgniarskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 12 kwietnia 2013 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. „Poród w pozycjach wertykalnych. Sposób na alergię – pielęgnacja, leczenie, profilaktyka
 • 13 kwietnia 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w uroczystościach otwarcia Budynku Laboratorium Analitycznego, Stacji Dializ, Gammacamery i RCKiK przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie
 • 16 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Komisji Położnych
 • 19 kwietnia 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w uroczystym zakończeniu plebiscytu „Najpopularniejszy lekarz, najpopularniejsza pielęgniarka i położna, przychodnia przyjazna pacjentom i apteka przyjazna pacjentom”
 • 23 kwietnia 2013 r. – posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej


Marzec 2013 r.

 • 05 marca 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w konferencji informacyjno -promocyjnej w ramach realizacji projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”
 • 15 marca 2013 r. – posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 16 marca 2013 r. – XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • 19-20 marca 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyna Laska w posiedzeniu NRPiP
 • 22 marca 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w konkursie na Naczelną Pielęgniarkę w SZGiChP w Koszalinie
 • 26 marca 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5 letniej przerwy


Luty 2013 r.

 • 02 luty 2013 r. – udział przedstawiciela ORPiP w uroczystym otwarciu Pawilonu Oddziałów Internistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 05 luty 2013 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 11 luty 2013 r. – posiedzenie Komisji ds. 5letniej przerwy
 • 12 luty 2013 r. – posiedzenie ORPiP
 • 19 luty 2013 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 26 luty 2013 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 27 luty 2013 r. – posiedzenie Pełnomocnych przedstawicieli ORPiP
 • 28 luty 2013 r. – posiedzenie Kadry Kierowniczej


Styczeń 2013 r.

 • 15 stycznia 2013 r. – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 stycznia 2013 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. "Nowoczesne rozwiązania dla skóry wrażliwej, suchej i atopowej"
 • 16 stycznia 2013 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 22 stycznia 2013 r. – spotkanie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej


Grudzień 2012 r.

 • 04 grudnia 2012 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 04 grudnia 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 04-05 grudnia 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 07 grudnia 2012 r. – spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 07 grudnia 2012 r. – szkolenie członków ORPiP i Kadry Kierowniczej
 • 08 grudnia 2012 r. – posiedzenie ORPiP
 • 18 grudnia 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 28 grudnia 2012 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Listopad 2012 r.

 • 13 listopad 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 20 listopad 2012 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. "Szczepienia – dylematy rodziców w praktyce" "Stany niepokoju u niemowląt i małych dzieci"
 • 21 listopad 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w komisji konkursowej na Z-ce Dyrektora ds. medycznych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu
 • 27 listopada 2012 r. – spotkanie Komisji Rewizyjnej
 • 28 listopada 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w szkoleniu na temat "Kontakt z pacjentem przewlekle chorym"
 • 29 listopada 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji nt "Sztuka komunikacji interpersonalnej a jakość opieki nad pacjentem przewlekle chorym" "Mów - Słuchaj - Zaufaj"
 • 30 listopada 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu Rady Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie


Październik 2012 r.

 • 02 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
 • 03 października 2012 r. – spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli z Przewodnicząca ORPiP
 • 04 października 2012 r. – spotkanie Kadry Kierowniczej z Przewodniczącą ORPiP
 • 05 października 2012 r. – udział Przewodniczącej w posiedzeniu Rady Społecznej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku
 • 05 października 2012 r. – szkolenie szczepienie
 • 09 października 2012 r. – spotkanie zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 • 12 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konkursie na Z-cę Dyrektora ds. medycznych w ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu
 • 15 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji nt „Holizm w opiece paliatywnej” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło w Koszalinie
 • 16 października 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 20 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w XII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Rodzenia w Kołobrzegu
 • 23 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji nt "Zdrowie Seniora jako problem medyczny i społecznych" zorganizowanej przez Komisję ds. Opieki długoterminowej, ORPiP oraz Urząd Miasta w Koszalinie
 • 31 października 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystości wręczenia nagrody dla Pielęgniarki Roku w Szpitalu w Szczecinku


Wrzesień 2012 r.

 • 03 września 2012 r. – spotkanie Przewodniczącej Komisji ds. Opieki długoterminowej z przedstawicielami Urzędu Miasta w Koszalinie
 • 04 września 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 10 września 2012 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 11 września 2012 r. – szkolenie nt. "Podstawy żywienia dojelitowego w praktyce pielęgniarskiej" organizowanego przez Komisję ds. Opieki Długoterminowej przy współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 18-19 września 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 25 września 2012 r. – posiedzenie ORPiP
 • 25 września 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w spotkaniu z Konsultantami Wojewódzkimi w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie


Czerwiec 2012 r.

 • 01 czerwca 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5 letniej przerwy wykonywania zawodu
 • 05 czerwca 2012 r. – posiedzenie ORPiP
 • 11 czerwca 2012 r. – posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej
 • 11 czerwca 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konkursie na Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa SZGiChP w Koszalinie
 • 13 czerwca 2012 r. – spotkanie Zespołu Wizytacyjnego ds. nadzoru nad indywidualnymi praktykami
 • 14 czerwca 2012 r. – szkolenia przeprowadzone przez ORzOZPiP w Koszalinie Danutę Wojewską w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.
 • 15 czerwca 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek/pielęgniarzy
 • 20 czerwca 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 21 czerwca 2012 r. – szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie dla pielęgniarek i położnych nt. Leczenie ran w praktyce pielęgniarskiej przeprowadzone przez Panie Danutę Bralewską i Krystynę Szczerbińską
 • 22 czerwca 2012 r. – udział Przewodniczącej Justyny Laska w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 26 czerwca 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 27 czerwca 2012 r. – szkolenie przeprowadzone w Uzdrowisku Połczyn Zdrój dla pielęgniarek nt. Leczenie ran w praktyce pielęgniarskiej przeprowadzone przez Panie Danutę Bralewską i Krystynę Szczerbińską


Maj 2012 r.

 • 07 maja 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 08 maja 2012 r. – spotkanie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Komisji Kształcenia z przedstawicielami Urzędu Miasta w Koszalinie
 • 12 maja 2012 r. – uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 • 15 maja 2012 r. – spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 15 maja 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 28 maja 2012 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. Prawidłowe odżywianie kobiety w czasie ciąży i karmienia piersią Nowe perspektywy dla ochrony skóry maluszka i jego


Kwiecień 2012 r.

 • 17 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 17 kwietnia 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu Rady Społecznej WSPL w Szczecinku
 • 18-19 kwietnia 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w szkoleniu Przewodniczących i Sekretarzy ORPiP
 • 24 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji


Marzec 2012 r.

 • 02 marca 2012 r. – w UM w Koszalinie w sali konferencyjnej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa na temat „Problemy pacjenta onkologicznego w ujęciu interdyscyplinarnym” Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło w Koszalinie
 • 13 marca 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15 marca 2012 r. – udział przewodniczącej ORPiP w konkursie na pielęgniarkę Oddziałową Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 • 16 marca 2012 r. – posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 19 marca 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 20 marca 2012 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt. Rehabilitacja niemowlęcia. Noworodek i niemowlę w domu – jakich rad udzielisz matce?
 • 22 marca 2012 r. – szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie dla pielęgniarek i położnych nt. Leczenie ran w praktyce pielęgniarskiej
 • 24 marca 2012 r. – odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • 24 marca 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 27-29 marca 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP
 • 28 marca 2012 r. – posiedzenie Zespołu ds. Epidemiologii


Luty 2012 r.

 • 6 luty 2012 r. – posiedzenie Komisji socjalnej
 • 9 luty 2012 r. – szkolenie zorganizowane przez Przewodniczącą OIPiP w Koszalinie i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Polskim w Połczynie Zdroju
  1. Zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
  2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 • 11 luty 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystym otwarciu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć Ogólnej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 14 luty 2012 r. – spotkanie Kadry Kierowniczej
 • 14 luty 2012 r. – posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • 21 luty 2012 r. – posiedzenie Komisji ds. położnych
 • 28 luty 2012 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP


Styczeń 2012 r.

 • 10 stycznia 2012 r. – posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 stycznia 2012 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w konkursie na Położną Oddziałową Pododdziału Ginekologii z Blokiem Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 24 stycznia 2012 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 25 stycznia 2012 r. – posiedzenie Komisji ds. opieki długoterminowej


Grudzień 2011 r.

 • 5 grudnia 2011 r. – posiedzenie Komisji socjalnej
 • 6 grudnia 2011 r. – posiedzenie Zespołu ds. epidemiologicznych
 • 6-8 grudnia 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP oraz Delegatów w VI Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Jachrance
 • 9 grudnia 2011 r. – szkolenie zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie dla przedstawicieli NZOZ-ów z udziałem przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nt. Zmian w rejestrze podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach działalności leczniczej.
 • 13 grudnia 2011 r. – warsztaty edukacyjne dla położnych i pielęgniarek zorganizowane przez OIPiP w Koszalinie i firmę PELARGOS nt.
  1. Masaż niemowlęcia.
  2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 • 20 grudnia 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z Blokiem Operacyjnym i Poradnią Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 27 grudnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 30 grudnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Listopad 2011 r.

 • 08 listopada 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP VI kadencji i Okręgowego Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej w szkoleniu nt.
  1. Rola i zadania samorządu szkolenie poprowadziła Przewodnicząca ORPiP Justyna Laska
  2. Prawa pacjenta. Prowadzenie dokumentacji medycznej szkolenie poprowadziła Danuta Wojewska Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • 15 listopada 2011 r. – posiedzenie ORPiP VI kadencji
 • 16 listopada 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 22 listopada 2011 r. – posiedzenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
 • 23 listopada 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 28 i 29 listopada 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu
 • 30 listopada 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Październik 2011 r.

 • 03 października 2011 r. – szkolenie dla położnych i pielęgniarek środowiskowych zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz firmę Pelargos pt. Pielęgnacja pępka w sytuacji powikłań.
 • 12 października 2011 r. – spotkanie Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP V kadencji
 • 13 października 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP V kadencji
 • 20 października 2011 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej V kadencji
 • 22 października 2011 r. – XXVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OIPiP w Koszalinie


Wrzesień 2011 r.

 • 08 września 2011 r. – udział przewodniczącej w konferencji „Zdrowie chorego najwyższym dobrem – wpływ efektywnego zarządzenia na jakość świadczonych usług medycznych” w Szczecinie
 • 02 września 2011 r. – udział przewodniczącej w komisji konkursie na z-ce dyrektora ds. lecznictwa szpitala powiatowego w Białogardzie


Lipiec 2011 r.

 • 19 lipca 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie


Czerwiec 2011 r.

 • 03 czerwca 2011 r. – udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w konkursie na dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie
 • 06 czerwca 2011 r. – spotkanie Komisji Położnych
 • 07 czerwca 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 09 czerwca 2011 r. – udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w konkursie na stanowisko dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie
 • 14-16 czerwca 2011 r. – udział przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 16 czerwca 2011 r. – szkolenie dla położnych i pielęgniarek środowiskowych zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz firmę Pelargos pt. „Dieta kobiety karmiącej”
 • 17 czerwca 2011r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Białogardzie
 • 20 czerwca 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 21 czerwca 2011 r. – posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 28 czerwca 2011 r. – szkolenie dla położnych pt. „Wdrażanie i realizacja standardu opieki okołoporodowej” zorganizowanego przez OIPiP w Koszalinie
 • 29 czerwca 2011 r. – spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli z Przewodniczącą ORPiP
 • 30 czerwca 2011 r. – spotkanie Kadry Kierowniczej z Przewodniczącą ORPiP


Maj 2011 r.

 • 06 maja 2011 r. – spotkanie Komisji ds. Położnych
 • 10 maja 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 14 maja 2011 r. – XX-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej uroczystości odbyły się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie
 • 20 maja 2011 r. – udział przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w konkursie na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału OIOMDz.
 • 31 maja 2011 r. – posiedzenie Komisji kształcenia ds. refundacji
 • 31 maja 2011 r. – posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 05 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 07 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych
 • 07 kwietnia 2011 r. – spotkanie członków Komisji Wyborczej
 • 08 kwietnia 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w Okręgowym Zjeździe Lekarzy
 • 12 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 kwietnia 2011 r. – szkolenie dla pielęgniarek zorganizowane przez firmę Polfam Poznań z zakresu sprzętu stomijnego, zaopatrzenia i opieki około stomijnej
 • 20 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 08 marca 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Kwiecień 2011 r.

 • 05 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji
 • 07 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych
 • 07 kwietnia 2011 r. – spotkanie członków Komisji Wyborczej
 • 08 kwietnia 2011 r. – udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w Okręgowym Zjeździe Lekarzy
 • 12 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 kwietnia 2011 r. – szkolenie dla pielęgniarek zorganizowane przez firmę Polfam Poznań z zakresu sprzętu stomijnego, zaopatrzenia i opieki około stomijnej
 • 20 kwietnia 2011 r. – posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 08 marca 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Marzec 2011 r.

 • 08 marca 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 15-17 marca 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 21 marca 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w komisji konkursowej na pielęgniarkę Oddziałową Oddziału kardiologii z Pododdziałem Intensywnego nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami: Elektroterapii, USK, Holterowską, Prób Wysiłkowych, Badań Naczyń i Serca, Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu, Rehabilitacji Kardiologicznej, Rentgenodiagnostyki Zabiegowej, Poradnią Kardiochirurgiczną, Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
 • 23 marca 2011 r. - szkolenie przeprowadzone w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Danutę Wojewską nt. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych . Kodeks etyki.Przewodniczącą ORPiP Justynę Laska nt.Rola i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i Położnych
 • 24 marca 2011 r. - szkolenie dla położnych i pielęgniarek środowiskowych zorganizowane przez Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz firma Pelargos sp. z o.o. pt. „Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia noworodka i niemowlęcia” „Witamina D znana i nieznana. Znaczenie suplementacji witaminą D u niemowląt oraz u kobiet w okresie ciąży i laktacji”
 • 26 marca 2011 r. - odbył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • 28 marca 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w komisji konkursowej na pielęgniarkę Oddziałową Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie


Luty 2011 r.

 • 28 luty 2011 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 24 luty 2011 r. – spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 22 luty 2011 r. – posiedzenie ORPiP
 • 15 luty 2011 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 15 luty 2011 r. - „Zespół stopy cukrzycowej zagadnienia kliniczne, diagnostyka i leczenie”
 • 08 luty 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 04 luty 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w Konferencja Naukowa „Odleżyny-problem pielęgniarki, pacjenta czy rodziny?”, „Kontraktowanie usług pielęgniarskich.”
 • 01 luty 2011 r. - spotkanie Komisji Wyborczej ORPiP


Styczeń 2011 r.

 • 31 stycznia 2011 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 25 stycznia 2011 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w szkoleniu zorganizowanym przez Peralgos temat: „Trudności emocjonalne po porodzie”, „Pierwsza doba w szpitalu, pierwsza doba w domu – wspierająca rola położnej”
 • 20 stycznia 2011 r. - spotkanie Przewodniczącej ORPiP z Kadrą Kierowniczą
 • 19 stycznia 2011 r. - spotkanie Przewodniczącej ORPiP z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP
 • 11 stycznia 2011 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Grudzień 2010 r.

 • 01 grudzień 2010 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 03-04 grudzień 2010 r. - udział dwóch pielęgniarek w Konferencji szkoleniowej pt. „Akademia praw pacjenta”
 • 06-09 grudzień 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP
 • 07 grudzień 2010 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 09 grudzień 2010 r. - spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 14 grudzień 2010 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 15 grudzień 2010 r. - szkolenie poświęcone szczepieniom ochronnym - czyli co każdy rodzic wiedzieć powinien, które odbyło się w OIPiP w Koszalinie
 • 16 grudzień 2010 r. - spotkanie Kadry Kierownicej
 • 21 grudzień 2010 r. - posiedzenie ORPiP
 • 28 grudzień 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 30 grudzień 2010 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Listopad 2010 r.

 • 09 listopad 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 16 listopad 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 listopad 2010 r. - spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 23 listopad 2010 r. - uroczyste spotkanie w siedzibie OIPiP z pielęgniarkami, które w 2009 r.
 • 30 listopad 2010 r. - szkolenie nt. „Profilaktyka zakażeń w DPS” i „Rola i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych” przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Jarocką i Przewodniczącą ORPiP Justynę Laska.


Październik 2010 r.

 • 06 październik 2010 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 06 październik 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 15 październik 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 18-19 październik 2010 r. - udział dwóch pielęgniarek w Konferencji szkoleniowej pt. „Umowa o pracę, czy kontrakt?”,
 • 21 październik 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 21 październik 2010 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej


Lipiec/Sierpień/Wrzesień/2010 r.

 • 28 wrzesień 2010 r. - posiedzenie ORPiP
 • 23 wrzesień 2010 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 14-16 wrzesień 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP
 • 08 wrzesień 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 07 wrzesień 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 06 wrzesień 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 20 lipiec 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 lipiec 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Czerwiec 2010 r.

 • 08 czerwiec 2010 r. - konferencja szkoleniowa „Dylematy medyczne, ekonomiczne i prawne opieki długoterminowej w świetle ubezpieczeń zdrowotnych”
 • 10 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 11 czerwiec 2010 r. - szkolenie dla pielęgniarek i położnych nt „Okres terminalny SLA. Nowe wyzwania dla zespołów hospicyjnych w dobie eutanazji”
 • 15-17czerwiec 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP
 • 17 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 29 czerwiec 2010 r. - posiedzenie ORPiP
 • 29 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Komisji socjalnej
 • 30 czerwiec 2010 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Maj 2010 r.

 • 12 maj 2010 r. - uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie
 • 17 maj 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 18 maj 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 18 maj 2010 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 19 maj 2010 r. - posiedzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowisko-Rodzinnych
 • 20 maj 2010 r. - szkolenie dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych nt. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, leczenie i profilaktyka w warunkach domowych
 • 26 maj 2010 r. - szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na temat „Etyka zawodowa pielęgniarek i położnych”
 • 26 maj 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie Justyny Laska w uroczystości nadania Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane nadania imienia patrona Jana Pawła II.


Kwiecień 2010 r.

 • 12 kwiecień 2010 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 14 kwiecień 2010 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP
 • 20 kwiecień 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 21 kwiecień 2010 r. - szkolenie na temat „Opiekun prawny i kuratela, kurator dla osoby niepełnosprawnej” szkolenie poprowadziła Pani Anna Sroczyńska Przewodnicząca Sądu Rodzinnego w Koszalinie
 • 21 kwiecień 2010 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 27 kwiecień 2010 r. - szkoleniu na temat „Prewencja i terapia zespołu stopy cukrzycowej” wykład poprowadziła lek. med. Danuta Cybulska. Prezentacja opatrunków specjalistycznych firmy CONVATEC
 • 30 kwiecień 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Marzec 2010 r.

 • 01 marzec 2010 r.- szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie na temat odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych
 • 05 marzec 2010 r. - szkolenie dla pielęgniarek na temat badań przesiewowych
 • 08 marzec 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 09 marzec 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 11 marzec 2010 r. - szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie na temat przepisów prawa i Kodeksu Etyki w Darłowie
 • 15-17 marzec 2010 r. - udział przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 25 marzec 2010 r. - odbył się Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie


Luty 2010 r.

 • 02 luty 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 09 luty 2010 r. - szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 09 luty 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 luty 2010 r. - szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie na temat praw pacjenta
 • 26 luty 2010 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Styczeń 2010 r.

 • 19 styczeń 2010 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w otwarciu nowej siedziby Nasze Hospicjum w Koszalinie
 • 19 styczeń 2010 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 20 styczeń 2010 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy


Grudzień 2009 r.

 • 30 grudzień 2009 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej ORPiP
 • 29 grudzień 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 17 grudzień 2009 r. - szkolenie dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych z zakresu wykonywania testów przesiewowych u dzieci 2,4,5 lat
 • 16 grudzień 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy
 • 15 grudzień 2009 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 10 grudzień 2009 r. - spotkanie Kadry Kierowniczej
 • 09 grudzień 2009 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 08 grudzień 2009 r. - spotkanie pełnomocnych przedstawicieli ORPiP
 • 03 grudzień 2009 r. - udział pielęgniarek i położnych w szkoleniu na temat leczenia ran przeprowadzonego przez Danutę Bralewską i Krystynę Szczerbińska przy współudziale firmy


Listopad 2009 r.

 • 27 listopad 2009 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w konkursie na pielęgniarki Oddziałowe Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim
 • 26 listopad 2009 r. - spotkanie z pielęgniarkami i położnymi które odeszły na emeryturę w 2008 r.
 • 25 listopad 2009 r. - spotkanie pielęgniarek i położnych środowiskowo rodzinnych z przedstawicielami NFZ Oddział w Szczecinie w OIPiP w Koszalinie
 • 24 listopad 2009 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w warsztatach edukacyjnych dla pielęgniarek i położnych
 • 20 listopad 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 19 listopad 2009 r. - szkolenie dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS na temat „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS)” oraz szkolenie przeprowadzone przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie Danutę Wojewską nt. „Odpowiedzialność zawodowa w oparciu o przepisy kodeksu etyki zawodowej pielęgniarek i położnych”
 • 18 listopad 2009 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w spotkaniu z pielęgniarkami i położnymi Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz udział pielęgniarek i położnych w szkoleniu na temat „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych w świetle przepisów prawa i Kodeksu Etyki przeprowadzonego przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Danutę Wojewską i Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Ewę Wojciechowską
 • 17 listopad 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Październik 2009 r.

 • 09 październik 2009 r. - spotkanie komisji ds. POZ
 • 15 październik 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 16 październik 2009 r. - spotkanie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych
 • 20 październik 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 23 październik 2009 r. - odbyły się warsztaty edukacyjne nt. „Prawidłowa obserwacja i cena rozwoju psycho - ruchowego noworodka”
 • 30 październik 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy


Wrzesień 2009 r.

 • 07 wrzesień 2009 r. posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 08 wrzesień 2009 r. posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 22 wrzesień 2009 r. posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 29 wrzesień 2009 r. udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w komisji konkursowej na stanowisko położnej oddziałowej w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz pielęgniarki oddziałowej w oddziale pediatryczno-neonatologicznym


Sierpień 2009 r.

 • 18 sierpień 2009 r. posiedzenie Prezydium ORPiP


Lipiec 2009 r.

 • 14 lipiec 2009 r. posiedzenie Prezydium ORPiP


Czerwiec 2009 r.

 • 02 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 03 czerwiec 2009 r. - szkolenie dla Położnych Środowiskowych, Pielęgniarek z oddziałów Noworodkowych, Prelegentek Szkół Rodzenia
 • 08 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
 • 09 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 23 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych
 • 24 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych
 • 29 czerwiec 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej


Maj 2009 r.

 • 04 maj 2009 r. - posiedzenie Komisji ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
 • 06 maj 2008 r. - konferencja "Zapowbieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej" sala wykładowa Bank Gospodarki Żywnościowej w Koszalinie
 • 07 maj 2009 r. - udział Przewodniczącej Justyny Laska i członków ORPiP w konkursie na pielęgniarki Oddziałowe w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie
 • 12 maj 2009 r. - uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie
 • 18 maj 2009 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie
 • 21 maj 2009 r. - szkolenie dla pielęgniarek Domów Pomocy Społecznej
 • 25-26 maj 2009 r. - udział Przewodniczącej ORPiP Justyny Laska w Nadzwyczajnym posiedzeniu NRPiP w Warszawie


Kwiecień 2009 r.

 • 07 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 09 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 15 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 20 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 21 kwiecień 2009 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 23 kwiecień 2009 r. - Szkolenie dla pielęgniarek nt. „Pielęgnacja pacjenta ze stomią”


Marzec 2009 r.

 • 06 marzec 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 10 marzec 2009 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 17 marzec 2009 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 19 marzec 2009 r. - XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 24-26 marzec 2009 r. - udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie


Luty 2009 r.

 • 02 luty 2009 r. - udział Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie mgr Danuty Kucharskiej w egzaminie EKG zorganizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i promocji Zdrowia w Szczecinie Oddział w Koszalinie posiedzenie Komisji Kształcenia ds.
 • 06 luty 2009 r. - udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie Justyny Laska w egzaminie pielęgniarstwa Rodzinnego zorganizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i promocji Zdrowia w Szczecinie Oddział w Koszalinie
 • 06 luty 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds 5-letniej przerwy wykonywania zawodu Pielęgniarki
 • 10 luty 2009 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 23 luty 2009 r. - udział przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 24 luty 2009 r. - posiedzenie Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
 • 25 luty 2009 r. - szkolenie komisja ds. pielęgnowania ran nt. niewydolność żylna. Diagnostyka i leczenie.


Styczeń 2009 r.

 • 13 styczeń 2009 r. - Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 16 styczeń 2009 r. - przeprowadzenie szkolenia przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Danutę Wojewską na temat etyki zawodowej pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania
 • 19 styczeń 2009 r. - spotkanie Komisji Położnych
 • 20 styczeń 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 21 styczeń 2009 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. Refundacji


Grudzień 2008 r.

 • 09-11 grudzień 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 08 grudzień 2008 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 09 grudzień 2008 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli
 • 11 grudzień 2008 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 12 grudzień 2008 r. - posiedzenie Komisji kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 16 grudzień 2008 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 30 grudzień 2008 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych


Listopad 2008 r.

 • 03 listopad 2008 r. - udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w spotkaniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na temat
 • 06 listopad 2008 r. - posiedzenie Komisji kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 18 listopad 2008 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 24 listopad 2008 r. - posiedzenie Komisji kształcenia ds. refundacji


Październik 2008 r.

 • 07 październik 2008 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • 13 październik 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 14 październik 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 23 październik 2008 r. - udział Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w konkursie na Z-cę Dyrektora KRUS
 • 24 październik 2008 r. - szkolenie na temat: Stypy cukrzycowej
 • 31 październik 2008 r. - nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ORPiP


Wrzesień 2008 r.

 • 04 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Komisji Epidemiologicznej
 • 09-11 wrzesień 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 16 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 23 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 30 wrzesień 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji


Sierpień 2008 r.

 • 12 sierpień 2008 r. - posiedzenie Prezydium Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych
 • 11 sierpień 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy


Lipiec 2008 r.

 • 15 lipiec 2008 r. - posiedzenie prezydium ORPiP


Czerwiec 2008 r.

 • 03 czerwiec 2008 r. - spotkanie pań pielęgniarek emerytek z Przewodniczącą ORPiP z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
 • 05 czerwiec 2008 r. - szkolenie na temat „samokontrola i powikłania w cukrzycy”
 • 10-12 czerwiec 2008 r. - udział przewodniczącej ORPiP w posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 17 czerwiec 2008 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 19 czerwiec 2008 r. - posiedzenie kadry Kierowniczej
 • 23 czerwiec 2008 r. posiedzenie Komisji Kształcenia ds. 5-letniej przerwy
 • 24 czerwiec 2008 r. posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 27 czerwiec 2008 r. szkolenie na temat leczenia ran odleżyn


Maj 2008 r.

 • 07 maj 2008 r. - spotkanie Pełnomocnych przedstawicieli ORPiP
 • 10 maj 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym "Pielęgniarstwo i położnictwo - realia, oczekiwania i zagrożenia"
 • 12 maj 2008 r. - udział Przewodniczącej w konferencji "W obliczu zmian systemowych w ochronie zdrowia" zorganizowanej z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 • 14 maj 2008 r. - szkolenie dla pielęgniarek i położnych prowadzone przez dr Krzysztofa Małkowskiego na temat "Obsługa portów naczyniowych"
 • 18 maj 2008 r. - udział Wiceprzewodniczącej Pani Danuty Kucharskiej w Regionalnej Konwencji Programowej Unii Pracy nt "sytuacji w ochronie zdrowia w regionie Środkowopomorskim"
 • 19 maj 2008 r. - udział Wiceprzewodniczącej Pani Danuty Kucharskiej w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej ds. 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu
 • 20 maj 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP w Koszalinie
 • 20 maj 2008 r. - posiedzenie Komisji Socjalnej
 • 27 maj 2008 r. - udział przewodniczącej ORPiP w konferencji naukowo - szkoleniowej "Jakość w ochronie zdrowia"


Kwiecień 2008 r.

 • 07 kwiecień 2008 r. - spotkanie Komisji Epidemiologicznej
 • 08 kwiecień 2008 r. - szkolenie na temat "Problem odleżyn w praktyce pielęgniarskiej"
 • 15 kwiecień 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP


Marzec 2008 r.

 • 04-06 marzec 2008 r. - udział Przewodniczącej i Sekretarza ORPiP w Koszalinie w szkoleniu zorganizowanym przez NRPiP w Warszawie
 • 13 marzec 2008 r. - szkolenie Rzeczników
 • 11-13 marzec 2008 r. - udział Przewodniczącej w Posiedzeniu NRPiP w Warszawie
 • 18 marzec 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 marzec 2008 r. - spotkanie Komisji Problemowej ds. POZ
 • 20 marzec 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w Koszalinie w spotkaniu z pielęgniarkami Uzdrowiska Połczyn SA
 • 27 marzec 2008 r. - XXII Zjazd Pielęgniarek i Położnych


Luty 2008 r.

 • 07 luty 2008 r. - spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli
 • 08 luty 2008 r. - spotkanie Przewodniczącej z Wojewodą Zachodniopomorskim. Na spotkaniu omawiano sytuację pielęgniarek i położnych dotyczącą aktualnych podwyżek oraz powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. opieki długoterminowej
 • 12 luty 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 19 luty 2008 r. - posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • 25 luty 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystościach otwarcia Oddziału Otolaryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
 • 26 luty 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
 • 28 luty 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w konferencji wojewódzkiej nt. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 głównym narzędziem w realizacji założeń polityki zdrowotnej państwa. zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie.
 • 29 luty 2008 r. - udział Przewodniczącej ORPiP w uroczystościach wręczenia certyfikatu ISO 9001:2001 dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie


Styczeń 2008 r.

 • 15 styczeń 2008 r. - posiedzenie Prezydium ORPiP
 • 22 styczeń 2008 r. - posiedzenie Komisji ds. Położnych
 • 22 styczeń 2008 r. - posiedzenie Komisji ds. Odleżyn
 • 24 styczeń 2008 r. - posiedzenie Kadry Kierowniczej
 • 29 styczeń 2008 r. - posiedzenie Komisji Kształcenia
 • 31 styczeń 2008 r. - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej
 • 31 styczeń 2008 r. - szkolenie Rzeczników

 

Ośrodek Informacyjno Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

 
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:
 1. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
 2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
 4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
 6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.  
 
Nadzór nad działalnością ośrodka prowadzi przewodnicząca OIPiP.
 

Komunikat dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK

Uchwała NRPiP w sprawie Ośrodków Informacyjno - Edukacyjnych

Uchwała nr 266/IV/2007
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno - Edukacyjnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.7 w związku z art. 4 ust. 1 pkt.8a i art.4 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 - zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się, że Ośrodek Informacyjno - Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się w siedzibie biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych a ośrodki informacyjno -edukacyjne okręgowych izb pielęgniarek i położnych mieszczą się w siedzibach biur okręgowych izb pielęgniarek i położnych.


§ 2. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1) udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,

7) organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno- Edukacyjnych,

8) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

9) opracowanie i przekazywanie do izb okręgowych materiałów dotyczących realizacji zadań Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych,

10) przekazywanie pisemnych opinii do Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, w odpowiedzi na ich wniosek oraz na zapytanie osób zainteresowanych.


§ 3. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez :

1) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.


§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się według kompetencji - Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i przewodniczącym okręgowych rad pielęgniarek i położnych.


§ 5. Działalność Ośrodków pokrywana jest ze środków finansowych państwa.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania.


§ 7. Traci moc Uchwała nr 37/IV/2004 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno - Edukacyjnych.


Prezes
Elżbieta Buczkowska
Sekretarz

Maria Cichońska Marczak

Prawo

Wykaz obowiązujących, podstawowych aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej
stan prawny na dzień 20 lipca  2017r.

 

USTAWA  z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach  pielęgniarki  i  położnej
(j.t. Dz.U.2016.1251 z  późn.zm. ),

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.  sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017.497),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U.2015.1971 z późn. zm,),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ( Dz.U.2016.1761 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U.2015.1739  z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne ( Dz.U.2013.1562 ),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz.U.2012.1106),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012.970 ),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej ( Dz.U.2012.770 ),

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o  samorządzie  pielęgniarek  i  położnych
( Dz.U.2011.174.1038 z późn. zm.)

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych
(Dz.U.2012.545 )

USTAWA  z dnia 15 kwietnia  2011 r.  o działalności  leczniczej (j.t.Dz.U.2016.1638 z późn. zm.)

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U.2012.1545).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011.293.1729)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (j.t.Dz.U.2014.325),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
( Dz.U.2012.182 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych  ze  środków  publicznych  (j.t. Dz.U.2016.1793 z póź.zm),

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz.U.2016.1567),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz.U.2014.779 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  (j.t. Dz.U.2016.1743 z późn, zm.),

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta   (j.t. Dz.U.2017.1318 z późn. zm.)

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz.U.2013.750),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U.2015.2069 ),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U.2009.129.1068 )

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (j.t.Dz.U. 2014.332 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2017.1026)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  (j.t. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.)

 

akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U.2013.696 )