BIP NFZ

Stanowisko dotyczące wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Stanowisko Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dotycząca wykonywania zabiegów i procedur medycznych

w praktyce pielęgniarki rodzinnej/pielęgniarki poz.

 

 

Pielęgniarka wykonuje iniekcje na pisemne zlecenie lekarza zawierające informacje wskazane w Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, a mianowicie:

Imię i nazwisko pacjenta (dodatkowo PESEL)

Nazwa leku

Dawka leku ( w przypadku dzieci dawka leku musi być podana w jednostkach

Droga podania

Czas podania

Zlecenie musi być napisane czytelnie. Jeśli zabieg ma być wykonany w domu pacjenta na zleceniu/skierowaniu musi znajdować się informacja „w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy”.

Zgodnie z  Rozp. MZ dotyczące dokumentacji medycznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, a także §15 p.3 i p.5 Zarządzenia Prezesa NFZ skierowania wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zlecenia na zabiegi i procedury medyczne pielęgniarka włącza do prowadzonej  dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Skierowania podlegają archiwizacji oraz warunkom kontroli  realizacji umowy. Okres przechowywania dokumentacji medycznej reguluje art. 18 ust.4f ustawy o zakładach opieki zdrowotnej [Da. U. 1991; 91; 408 z późniejszymi zmianami].

W poradniku Pielęgniarka Doskonała, aby ułatwić zapamiętanie sformułowano 5 zasad podawania leków pacjentom:

1.      Właściwy lek

2.      Właściwa dawka

3.      Właściwa droga

4.      Właściwy czas

i

5.      Właściwy pacjent

(kolejność można odwrócić). Wszystkie te informacje muszą znaleźć się na pisemnym zleceniu od lekarza.

 

Źródło: Rosalie hammerschmidt, Clifton K. Meador: Pielęgniarka Doskonała 347 zasad postępowania.  Warszawa: Wydaw. Sanmedica; 1995, zasada 280.

Zasady podawania i przechowywania leków w praktyce pielęgniarki rodzinnej/pielęgniarki poz

Zasady podawania i przechowywania leków w praktyce pielęgniarki rodzinnej/pielęgniarki poz

Wprowadzenie

Wykonywanie zadań związanych z podawaniem leków, wynikających z funkcji terapeutycznej pielęgniarki  wymaga wiedzy o: zamawianiu i przechowywaniu leków, terminach ważności leków przechowywanych w gabinecie zabiegowym/gabinecie pielęgniarki, działaniu leków i działaniu ubocznym, synergizmie, rozkładzie leku w organizmie człowieka i drogach wydalania.

Stosując lek pielęgniarka musi być uważna, skupiona, dokładna i spostrzegawcza. Zawsze zapoznaje się ze wskazówkami producenta dotyczącymi stosowania leku.

Przed podaniem leku pielęgniarka musi znać:

v     działanie leku,

v     nazwę chemiczną leku i synonimy,

v     dawki w jakich występuje lek,

v     działania niepożądane i  sposoby zapobiegania im,

v     objawy przedawkowania,

v     sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia,

v     sposób podawania,

Przechowywanie leków

Leki należy przechowywać zgodnie ze wskazówkami producenta. Zawsze w zamykanej szafce, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu umożliwiającym odczytanie nazwy, dawki, daty ważności i producenta. Tylko lek w opakowaniu oryginalnym jest możliwy do sprawdzenia pod względem ważności.

Nie wolno leków przesypywać, wyjmować z opakowania i przechowywać luzem, związanych recepturką (ampułki). Należy sprawdzać  na bieżąco daty ważności i wygląd leków przechowywanych w gabinecie zabiegowym/gabinecie pielęgniarki  (zmiana barwy, zmętnienie, osad, kłaczkowanie, wysychanie).

Zasady

1.      Przygotuj zestaw do wykonania iniekcji. Upewnij się, że zestaw przeciwwstrząsowy jest kompletny.

2.      Sprawdź zlecenie lekarskie  (czytelność) – zgodność leku, dawkę i nazwisko chorego  (pozwala uniknąć pomyłki).

3.      Poinformuj pacjenta o celu zabiegu i działaniu leku.

4.      Sprawdź lek: nazwę i datę ważności, wskazówki dotyczące podawania leku (jeśli masz wątpliwości), wygląd leku (zmiany fizykochemiczne).

5.      Lek sprawdź trzykrotnie, czytaj etykietę: przed wyjęciem leku z opakowania, (po wyjęciu z apteczki)  przed nabraniem do strzykawki,  po nabraniu  przed odłożeniu pustego opakowania  (zapobiega pomyłce).

6.      Dokładnie oblicz dawkę leku.

7.      Do leków liofilizowanych i leków podawanych dożylnie użyj właściwego rozpuszczalnika (zalecanego przez producenta).

8.      Unikaj mieszania leków w jednej strzykawce.

9.      Przestrzegaj zasad aseptyki i antyseptyki. Używaj sprzętu jednorazowego użytku (sprawdź termin ważności). Załóż rękawiczki jednorazowego użytku. Przestrzegaj czasu działania antyseptyków (chroni przed zakażeniem).

10.  Ogrzej lek w dłoniach (pozwala na lepsze wchłanianie leku)

11.  Poproś pacjenta o położenie się na kozetce w gabinecie zabiegowym lub na tapczanie w domu ( pozwala na bezpieczne i skuteczne wykonanie zabiegu). Przestrzegaj prawa do intymności i prywatności pacjenta. Szanuj jego godność.

12.  Lek podaj do właściwej tkanki; dokładnie wyznacz miejsce iniekcji; wybierz okolicę pozbawioną zmian zapalnych, ropnych, przebarwionych.

13.  Udokumentuj podanie leku w dokumentacji medycznej czytelnym podpisem.

14.  Pisemne zlecenie lekarskie na podanie leku dołącz do dokumentacji medycznej pacjenta.

15.  Bezpośrednio po zakończonym zabiegu sprzątnij zestaw stosując się do zasad segregowania odpadów medycznych i  sprzętu medycznego.

Piśmiennictwo:

1.      Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo ćwiczenia. Warszawa:  PZWL; 2006

2.      Procedury pielęgniarskie. Red. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko. Warszawa: PZWL; 2009, s. 553.

3.      Kirschnick: Pielęgniarstwo. Pod red. Juliusza Jakubaszki. Wrocław: Urban&Partner; 1997

 

Opracowała:

dr n. hum. Bożena Mroczek

Konsultacja:

dr n. med. Anna Jurczak

mgr Marzanna Stanisławska

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich, § 7 p5,12 i § 11 p.4 (Dz.U.02, 188) przedkładam sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

1.    Ogólna ocena

pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa, w tym ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w poz.

Brak definicji pielęgniarki rodzinnej, przekłada się na to, że pielęgniarka poz udziela świadczeń w formie świadczeń ambulatoryjnych, a dopiero w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi poprzez wizyty domowe – co jest całkowicie sprzeczne z dotychczasową ideą pielęgniarstwa rodzinnego. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy i transport do laboratorium jest niezgodny z obowiązującym prawem, nie każda pielęgniarka rodzinna dysponuje samochodem osobowym. Brak wyraźnie określonego czasu pracy dla pielęgniarki poz w gabinecie i w środowisku świadczeniobiorców. Trudność stanowi ocena wykazu leków, które może podać pielęgniarka poz na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, ale bez obecności lekarza w warunkach ambulatoryjnych i  w warunkach domowych. Problem dotyczy tych zakładów, w których gabinet lekarza rodzinnego bądź lekarza zlecającego znajduje się w odległości przekraczającej możliwość natychmiastowego przybycia do gabinetu.

Częstą praktyką stosowaną przez świadczeniodawców jest zatrudnianie położnych na stanowisku pielęgniarki poz. Pielęgniarki zatrudnione na umowę cywilnoprawną spełniają warunki kontraktowania świadczeń, choć posiadanie gabinetu i wyposażenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15.03.2006 r. – dla indywidualnych praktyk pielęgniarek/położnych jest dużym utrudnieniem lokalowo- finansowym.

Kontynuowana jest praktyka podpisywania przez pacjentów deklaracji do pielęgniarki bez wskazania nazwiska pielęgniarki, stąd ani świadczeniobiorcy, ani pielęgniarki nie są w stanie określić wieku pacjentów. W wielu NZOZ-ach pielęgniarki współpracują z jednym lekarzem i obejmują opieką liczbę świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza, ale jeśli lekarz ma mniej zadeklarowanych świadczeniobiorców niż 2750 wówczas liczbę ogólnie zadeklarowanych do NZOZ – u świadczeniobiorców dzieli się przez liczbę zatrudnionych pielęgniarek. Taka praktyka budzi niezadowolenie pielęgniarek rodzinnych. Powyższa praktyka powoduje, że brak jest rozpoznawania nowych środowisk w miejscu zamieszkania, wizyty w domu rodzinnym dziecka do 1 roku życia są sporadyczne, tylko wtedy, gdy pielęgniarka rozpozna problem w czasie wizyty w gabinecie pediatry, a profilaktyczne badania lekarskie w tej grupie wiekowej wynosiły w roku 2008 – 61%.

Tab. 1 Odsetek przebadanych dzieci i młodzieży w poszczególnych przedziałach wiekowych
w latach 2007 i 2008

wiek

Odsetek dzieci i młodzieży w %

2007

2008

2 lata

74,5

73,8

4 lata

67,7

68,0

6 lat

83,3

78,2

10 lat

80,5

78,3

13 lat

82,0

76,7

16 lat

55,5

66,5

18-19 lat

64,5

61,1

 

       źródło: Dane statystyczne ZCOiPZ. Dane dotyczące roku 2009 dostępne będą w pierwszym kwartale 2010.

W 2008 roku w województwie zachodniopomorskim w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek odsetka dzieci i młodzieży poddanych profilaktycznym badaniom lekarskim we wszystkich przedziałach wiekowych z wyjątkiem 4-latków
i 16-latków Największy spadek odsetka przebadanych dzieci odnotowano w wieku 13 lat,
a najmniejszy w wieku 2 lat.

2. Kształcenie podyplomowe

Na terenie województwa zachodniopomorskiego:

Kurs kwalifikacyjnyw dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek organizują:

a.    Gospodarstwo Pomocnicze przy Zachodniopomorskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie i w Koszalinie – z dniem 1. listopada 2009 roku Gospodarstwo uległo likwidacji, a kształcenie podyplomowe zostało przeniesione do SIPiP.

b.    Ośrodek Kształcenia EzA

c.    Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego organizują:

d.   Gospodarstwo Pomocnicze przy Zachodniopomorskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie (uwagi jak wyżej)

e.    Ośrodek Kształcenia EzA w Szczecinie

Tab. 2.Liczba osób, które ukończyły formy kształcenia podyplomowego:

 

Organizator kształcenia

Specjalizacja w dz. pielęgniarstwa rodzinnego

rozpoczęcie kształcenia

kurs  kwalifikacyjny

w dz. pielęgniarstwa  rodzinnego

 

2007/08

 

2008/09

 

2008

2009

ukończony

w trakcie

EzA

brak naboru

brak naboru

25

71

-

Gospodarstwo Pomocnicze ZCOiPZ

 

brak naboru

 

25

 

36

 

79

 

23

SIPiP

-

-

-

102

 

Razem

 

25

61

252

23

Planowana liczba miejsc:

1.    na kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego  w 2010 r.

– 50 miejsc w ośrodku kształcenia EzA.

2.    na kursie kwalifikacyjnym „Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek” w dwóch ośrodkach: EzA i SIPiP planuje się po trzy edycje, ale jeśli będzie zapotrzebowanie liczba uczestników w jednej edycji może liczyć do 35 osób.

Zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe na rok 2009:

Ze względu na przechodzenie pielęgniarek na emeryturę i konieczność zabezpieczenia świadczeń, jak również ze względu na warunki kontraktowania świadczeń obserwuje się duże zainteresowanie kursem kwalifikacyjnym, a obniżenie zainteresowania szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Jak w roku poprzednim Organizatorzy uzależniają dotrzymanie terminu rozpoczęcia specjalizacji od ilości zgłoszeń.

Liczba przeprowadzonych kontroli i ich tematyka, w zakładach prowadzących kształcenie podyplomowe.

Przeprowadzono dwie (2) kontrole w ośrodkach kształcenia podyplomowego w pielęgniarstwie rodzinnym do 30.10.2009, celem których była ocena realizacji programu kształcenia praktycznego (staże) i teoretycznego oraz dobór kadry wykładowców i ich kwalifikacje. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

Opinie konsultanta:

1.      Program nauczania był realizowany w pełni, odpowiadał wymogom CKPPiP. Zajęcia odbywają się metodami aktywizującymi, w dokumentacji znajdują się materiały z zajęć warsztatowych.

2.      Staże odbywały się zgodnie z harmonogramem, dzienniczki uzupełniane na bieżąco.

3.      Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych dostosowanych do liczby uczestników, zapewnione jest zaplecze socjalne dla uczestników.

4.      Zabezpieczenie miejsc w pełni odpowiada zapotrzebowaniu na kształcenie specjalizacyjne w województwie zachodniopomorskim.

5.      Informacje o planowanej realizacji kształcenia podyplomowego umieszczane są na stronach WWW ośrodków kształcenia i Okręgowych Izb Pielęgniarskich, a także rozsyłane do ZOZ-ów.

3.      Opinia o potrzebach kadrowych:

Stan Osobowy.Dane statystyczne ZCOiPZ na dzień 31.12.2008 rok

W województwie zachodniopomorskim w 2008 roku w podstawowej opiece zdrowotnej wewszystkich miejscach pracy pracowało ogółem 1 406pielęgniarek (1 381 w 2007 r.), w tym:

pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych                  696  (660 w 2007 r.),

pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania     134 (135 w 2007 r.).

Liczba pracujących pielęgniarek we wszystkich miejscach pracy w podstawowej opiece zdrowotnej na 10 tys. ludności wynosiła 8,3 i utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku 2007 (8,2).

DaneZOW NFZStan na30.06.2009    

Aktualna liczba pracujących pielęgniarek POZ posiadających kwalifikacje zgodne z warunkami Zarządzenia 105 Prezesa NFZ(pielęgniarki rodzinnej)na terenie województwa zachodniopomorskiego według danych Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie  wynosi 1032 osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej w NZOZ Lekarskich, z NFZ O/Szczecin oraz NZOZ Pielęgniarskich.

Tab.3Liczba pielęgniarek w POZ stan na 30.06.2009

Lp

Rodzaj podmiotu

Liczba

pielęgniarek

 

SP ZOZ

101

 

N ZOZ (lekarskie i pielęgniarskie)

874

 

Praktyka grupowa pielęgniarek

10

 

Praktyka indywidualna pielęgniarek

47

 

Razem

1032

          źródło: Dane ZOW NFZ. 30.06.09

Liczba pacjentów zadeklarowanych do jednej pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej.  Średnio 2750 osób, ale tak jak w poprzednim roku w N ZOZ-ach lekarskich pielęgniarki  nie mają określonej imiennej populacji zadeklarowanych pacjentów, stąd nie znają dokładnej liczby pacjentów, nie są w stanie określić grup wiekowych pacjentów.

Przeprowadziłam wizytacje w pięciu Indywidualnych praktykach pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, NZOZ-ach i jedną kontrolę w NZOZ pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych i w każdej liczba zadeklarowanych do jednej pielęgniarki pacjentów stanowi iloraz  ogólnej liczby pacjentów  i liczby zatrudnionych pielęgniarek.

Według danych ZOW NFZ na dzień 30.06.2009 liczba zadeklarowanych świadczeniobiorców do jednej pielęgniarki kształtowała się następująco:

a.       do 1000 zadeklarowanych pacjentów – 337 pielęgniarek

b.      od 1001 do 2500 zadeklarowanych pacjentów – 429 pielęgniarek

c.       od 2501 do 3000 zadeklarowanych pacjentów – 230 pielęgniarek

d.      powyżej 3000 zadeklarowanych pacjentów – 36 pielęgniarek

4.      Kwalifikacje – przygotowanie zawodowe

–       Liczba pielęgniarek środowiskowych/rodzinnych w poz z wykształceniem  wyższym 13 osób (w 2008 r.). źródło: Dane statystyczne ZCOiPZ

–      Liczba pielęgniarek ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub inną obrazuje tabela 4.

Tab.4 Zatrudnienie w POZ według stopnia specjalizacji  (stan w dniu 31.12.2008 r.)

Specjaliści mgr pielęgniarstwa

Liczba osób

2007

2008

Ogółem

50

35

Medycyny społecznej

5

5

Organizacji i ochrony zdrowia

3

2

Pielęgniarstwa rodzinnego

4

7

Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

-

1

Pielęgniarstwa zachowawczego

1

1

Pielęgniarstwa chirurgicznego

1

-

Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

1

-

Pielęgniarstwa psychiatrycznego

1

-

Pielęgniarstwa opieki długoterminowej

1

-

Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

5

3

mgr pielęgniarstwa o innej specjalności

24

13

 

źródło: Dane statystyczne ZCOiPZ

Na terenie OIPiP w Koszalinie w pielęgniarstwie rodzinnym:

·        5 osób posiada tytuł magistra pielęgniarstwa

·        12 osób posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

·        215 osób posiada kwalifikacje potwierdzone ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Źródło: Dane OIPiP z 17.11.2008 r.

 

5.    Formy zatrudnienia pielęgniarek rodzinnych w poz w województwie:

Tab. 5 Pracujące pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej (stan w dniu 31.12.2008 r.)

 

WOJEWÓDZTWO

PIELĘGNIARKI

Ogółem

w tym

środowiskowe rodzinne

środowiska nauczania                                              i wychowania

Udzielające świadczeń ogółem */

zatrudnione na podstawie stosunku pracy

umowa cywilno-prawna

Udzielające świadczeń ogółem */

zatrudnione na podstawie stosunku pracy

umowa cywilno-prawna

Udzielające świadczeń ogółem */

zatrudnione na podstawie stosunku pracy

umowa cywilno-prawna

  2007

1 381

406

957

660

149

497

135

61

69

                                2008

1 406

405

966

696

165

489

134

59

74

 

źródło: Dane statystyczne ZCOiPZ

Tab. 6Liczba zawartych umów bezpośrednio z pielęgniarkami POZ stan na 30.06.2009

Lp

Rodzaj podmiotu

Liczba

podmiotów

1

N ZOZ Pielęgniarek i położnych

12

2

N ZOZ Pielęgniarek

24

3

N ZOZ Pielęgniarek środowiskowych i szkolnych

1

4

Praktyka grupowa

3

5

Praktyka indywidualna

45

 

Razem

85

źródło: Opracowanie ZOW  NFZ w Szczecinie

Na terenie ZOW NFZ w Szczecinie funkcjonuje 85 podmiotów pielęgniarek rodzinnych. Według danych z z 17.11.2008 r. na terenie OIPiP w Koszalinie 113 pielęgniarek rodzinnych zatrudnionych było w poniższych formach zatrudnienia (tab.6).

Tab. 7Formy zatrudnienia pielęgniarek rodzinnych, w tym:

Lp

Rodzaj podmiotu

Liczba

pielęgniarek

ogółem

Liczba

pielęgniarek

rodzinnych

2

N ZOZ Pielęgniarek rodzinnych

15

15

5

Indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych wyłącznie w miejscu wezwania

116

71

 

Indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarek, położnych

27

21

 

Indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania

 

6

 

6

 

Razem

164

113

Źródło: Dane OIPiP w Koszalinie

 

6.    Ocena realizacji programów zdrowotnych przez pielęgniarki rodzinne.

Pielęgniarki realizują program profilaktyki gruźlicy. Z danych ZOW NFZ w Szczecinie wynika, iż w ramach profilaktyki przeciwgruźliczej wykonano 67 277 świadczeń

Tab. 8 Nowe zachorowania na gruźlicę(stan na 31.12.2008 r.)

Wyszczególnienie

Gruźlica

wszystkie postacie

w tym

 płucna

innych narządów

razem

zakaźna

niezakaźna

WOJEWÓDZTWO

 2007

358

336

223

113

22

 

 2008

330

317

213

104

13

Miasto

 2008

221

217

145

72

4

Wieś

 2008

109

100

68

32

9

 

źródło: Dane statystyczne ZCOiPZ

Dane statystyczne ZOW NFZ nie pozwalają na rzetelną ocenę realizacji przez pielęgniarki programów profilaktycznych. W trakcie przeprowadzonych kontroli w ramach Komisji Nadzoru przy SIPIP, ujawniono, iż w 2008 roku w 3 na 5 skontrolowanych podmiotach, pielęgniarki otrzymywały 1 zł za jedno rozpoznane środowisko, w dwóch nie otrzymywały w ogóle pieniędzy.

W przeprowadzonej kontroli w N ZOZ w Gryfinie  28.10.2009 r. ujawniono, że rozpoznano środowiska w 2008 roku po monicie z NFZ-tu, a w bieżącym 2009 roku nie rozpoznano ani jednego. Powodem było brak uzgodnienia finansowania profilaktyki gruźlicy przez świadczeniodawcę.

7.    Przeprowadzone kontrole i wydane opinie o:

dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki poz – 1 kontrola, której celem było sprawdzenie prawidłowości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.    Kwalifikacji pielęgniarki poz do realizacji świadczeń zgodnie z kontraktem NFZ.

2.    Dostępności do świadczeń pielęgniarki rodzinnej (środowiskowo-rodzinnej).

3.    Realizacji świadczeń zgodnie z kontraktem NFZ, z uwzględnieniem świadczeń profilaktycznych monitorujących rozwój dzieci i młodzieży do 18.roku życia.

4.    Prowadzenia dokumentacji pielęgniarki.

5.    Wyposażenia stanowiska pracy pielęgniarek rodzinnych (środowiskowo-rodzinnych)

6.    Potrzeb kadrowych.

7.    Potrzeb edukacyjnych w obszarze kształcenia podyplomowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na stanowisku pracy.

Uwagi i wnioski wynikające z kontroli. Wykazano wykonywanie zabiegów i procedur medycznych według zleceń lekarskich wydanych niezgodnie z obowiązującym prawem, niekompletny zestaw przeciwwstrząsowy, brak zamykanej szafki na dokumentację, przechowywanie ankiet profilaktyki przeciwgruźliczej w rejestracji i gabinecie zabiegowym, zamiast w dokumentacji medycznej pacjenta, brak informacji o czasie pracy pielęgniarek.

Wyposażenie w sprzęt kontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej – 5 wizytacji i 1 kontrola.

- w jednym przypadku wyposażenie pełne, terminy ważności leków aktualne, konieczne dokumenty dostępne;

-  w jednym przypadku brak zestawu przeciwwstrząsowego;

- w jednym przypadku (poradnia specjalistyczna) - zestaw przeciwwstrząsowy niekompletny, opakowania z lekami niepełne, aparat Ambu przechowywany w innym miejscu niż taca przeciwwstrząsowa;

Praktyka w miejscu wezwania – 2 kontrole. Bez zastrzeżeń, spełnione zostały warunki kontraktowania świadczeń pielęgniarki.

Wniosek: Wykazane niedociągnięcia nie wpływają znacząco na obniżenie jakości świadczonych usług przez pielęgniarki poz.

Lekarze rodzinni i lekarze specjaliści powinni być zobowiązani do pokrywania kosztów zakupu wyposażenia zestawu przeciwwstrzasowego.

Opinie wydane przez Konsultanta Wojewódzkiego o:

·      Opinia dotycząca skargi złożonej przez pielęgniarkę posiadającą wykształcenie wyższe inne niż pielęgniarskie na brak uznania wykształcenia przez pracodawcę.

·      Odpowiedź na pytania dotyczące obowiązującego zestawu przeciwwstrząsowego w poradniach POZ.

·      Opinia dotycząca podawania Mannitolu w warunkach domowych przez pielęgniarki rodzinne.

8.      Inne dane wynikające z realizacji zadań konsultanta

Współpraca ze środowiskiem: Kontakty ze środowiskiem utrzymywane są poprzez udział w naradach kadry kierowniczej POZ i NZOZ, członkowstwo w Komisji Nadzoru SIPiP. prowadzone kontrole i wizytacje w Indywidualnych praktykach pielęgniarki rodzinnej, uczestnictwo w kształceniu podyplomowym pielęgniarek,  jak  i organizowane konferencje.

Uwagi i wnioski:

-       Realizacja świadczeń pielęgniarki w środowisku zamieszkania świadczeniobiorców napotyka na trudności ze względu na sposób kontraktowania świadczeń medycznych przez OW NFZ.Opieka środowiskowa jest niewystarczająca, pielęgniarki wykonują najczęściej zlecenia lekarskie. Brak jest planowej, systematycznej zgodnej z procesem pielęgnowania opieki środowiskowej nad świadczeniobiorcami.

-       W poz nie ma tabliczek z nazwiskami pielęgniarek rodzinnych i ich godzinami pracy w poradni i środowisku.

-       Lekarze wypisują zlecenia na wykonanie zabiegów niezgodnie z obowiązującym prawem. Wykazano w trakcie kontroli brak dawki leku i drogi podania

-       Pielęgniarki rodzinne posiadają znikomą wiedzę na temat swoich kompetencji. Nie mają odwagi pytać lekarzy o wiek i liczbę świadczeniobiorców zadeklarowanych.

-       Pracodawcy w większości nie chcą pokrywać kosztów zdobywania przez pielęgniarki POZ kwalifikacji niezbędnych do realizacji świadczeń. W umowach o pracę znajduje się zapis, iż pielęgniarka będzie podnosiła swoje kwalifikacje zgodnie z warunkami kontraktowania świadczeń NFZ we własnym zakresie.

1.      Należy przywrócić definicję pielęgniarki rodzinnej. Pielęgniarka rodzinna powinna obejmować opieką do 2750 świadczeniobiorców, nie może to być liczba uśredniona. Pielęgniarka powinna być znana z nazwiska i imienia swoim świadczeniobiorcom.

2.      Koniecznym jest aby lekarze zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności za wystawianie skierowania i zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wykonywane przez pielęgniarkę. Zgodnie z obowiązującym prawem skierowanie i zlecenie jest dokumentem, winno być wypisane czytelnie i zawierać wszystkie informacje umożliwiające wykonanie zabiegu, takie jak: „w miejscu zamieszkania chorego”; dawka leku, droga podania i czas podania.

Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

 

dr Bożena Mroczek

Delegaci

DELEGACI VI KADENCJI
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOSZALINIE

    

REJON I 

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

1.       Arendarczyk Teresa

2.       Baczyńska Beata

3.       Bralewska Danuta

4.       Chojnowska Anna

5.       Falkiewicz Zyta

6.       Laska Justyna

7.       Morawska Krystyna

8.       Nowak Katarzyna

9.       Piekarski Zdzisław

10.   Traczyk Maryla

11.   Werner-Kuchta Lucyna

12.   Wiśniewska Zofia

13.   Wojewska Danuta

REJON II/III

Koszalin  Miasto/Powiat koszaliński

1.       Ataman Renata

2.       Buczkowska Halina

3.       Burdziej Anna

4.       Cebulak Barbara

5.       Herbuś Jolanta

6.       Hope Barbara

7.       Jarocka Małgorzata

8.       Jaruszewska Monika

9.       Jurecka Barbara

10.   Klemens Bożena

11.   Łęga Teresa

12.   Margas Grażyna

13.   Szczerbińska Krystyna

REJON IV

Kołobrzeg Miasto

1.       Czwarno Bogusława

2.       Dobrowolska Danuta

3.       Duwe Amelia

4.       Kiekisz Jolanta

5.       Kordys Aldona

6.       Pietrzela Danuta

7.       Świątek Agnieszka

8.       Wiadro Henryka

9.       Wojciechowska Ewa

10.   Zych Eleonora

REJON V

Kołobrzeg  Miasto/Uzdrowiska

1.       Gandecka Magdalena

2.       Kaczmarek Katarzyna

3.       Lejkowska Barbara

4.       Sienkiewicz-Jabłońska Beata

5.       Szukaj Urszula

6.       Zając Ewa

REJON VI 

Powiat kołobrzeski

1.       Juchacz Łucja

2.       Kaczor Lilianna

3.       Klepuszewska Agnieszka

4.       Marchlewska Joanna

5.       Kuligowska-Sobczak Barbara

6.       Witek Anna

REJON VII

Szpital w Szczecinku spółka z o.o.

1.       Aleszczyk Janina

2.       Klepczarek Wiesława

3.       Kuszmar Grażyna

REJON VIII

Powiat szczecinecki

1.       Bodio Magdalena

2.       Bogumił Agnieszka

3.       Ratajska Barbara

4.       Stępniewska Leokadia

REJON IX i X

Świdwin/Połczyn Zdrój

1.       Buczma Ewa

2.       Bysyngier Danuta

3.       Jawilak Dominik

4.       Zagowałko Jolanta

REJON XI i XII

Drawsko Pomorskie/Złocieniec

1.       Faltynowska Małgorzata

2.       Kopeć Maria

3.       Pachuta Urszula

4.       Pyszka Anna

5.       Teszka Maria

6.       Zwindowska Bogumiła

REJON XIII

Sławno

1.       Duha Dorota

2.       Gutowska Anna

3.       Klimaszka Alicja

4.       Knap Agata

5.       Litwin Magdalena

6.       Ludwikowska Alina

7.       Włoszek Ewa

REJON XIV Białogard

1.       Czajkowska Marzena

2.       Karczewska Krystyna

3.       Kołodziej Danuta

4.       Kwiecińska Maria

5.       Stolarek Jolanta

6.       Wojcikiewicz Bożena

 

 

Komunikaty

Korespondencja NRPiP, MZ  w sprawie ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  

pismo NRPiP

odpowiedź MZ

pismo NFZ 


 

Pismo kierowane do Lucyny Dargiewicz Przewodniczącej Zarządu Krajowego  Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych dotyczące realizacji zapisu zgodnie z § 1 ust.5 Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelną Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych w dniu 23 września 2015 r.  

czytaj więcej ...


 

Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ oraz Ministrem Zdrowia w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia MZ z dnia 14.10.2015r. dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek POZ oraz środowiska nauczania i wychowania od 01.01.2016r.

czytaj więcej ... 


 

Zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w praktykach lekarskich od 1 września 2016r.

Pobierz pismo nr 1

Pobierz pismo nr 2


 

Pisma do członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pobierz pismo nr 1

Pobierz pismo nr 2


 

Komunikat – przekazanie środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2016 r. do 31-08-2017 r.

Komunikat NFZ dotyczącym podwyżek dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i szczepień

Harmonogram podwyżek 2016

Informacja uzyskana z NFZ w Szczecinie 

Pismo z komunikatem NFZ dotyczącym podwyżek dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i szczepień

 


 

Uwaga

Proszę o przekazanie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Koszalinie do 14 listopada 2016 r. informacji o świadczeniodawcach, którzy niedopełnili obowiązku zgłoszenia danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do Oddziału NFZ celem uzyskania środków finansowych na wzrost wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych .

W załączeniu informacja z Ministerstwa Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych:


Korespondencja z MZ w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r.

czytaj więcej ...


Uchwała Nr 234 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych 

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.

pobierz ...


Korespondencja pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i NRPiP w sprawie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Zdrowia 

pismo NRPiP - pobierz

pismo MZ - pobierz


Opinia Porozumienia Zielonogórskiego wraz z opinią NRPiP w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez świadczeniodawców upoważnionym przedstawicielom ORPiP ze sposobem podziału środków finansowych przekazanych przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

opinia - pobierz

porozumienie - pobierz

Druki

WYKONYWANIE ZAWODU

 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

 

 

 

BIP - Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OIPiP w KOSZALINIE 

Struktura organizacyjna

BIP

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani mgr Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Małgorzata Szmit

 

Podstawa Prawna: USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r.o samorządzie pielęgniarek i położnych.(Dz. U. z dnia 14 maja 1991 r.)

 

OKRĘGOWY ZJAZD

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada. [więcej...]

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA:
mgr Bożena Wojcikiewicz

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

1.    Ataman Renata

2.    Burdziej Anna

3.    Chojnowska Anna

4.    Herbuś Jolanta

5.    Kruk Izabela

6.    Kuszmar Grażyna

7.    Laska Justyna

8.    Morawska Krystyna

9.    Margas Grażyna

10.    Nowak Katarzyna

11.    Piekarski Zdzisław

12.    Rek Irena

13.    Szczerbińska Krystyna

14.    Zagowałko Jolanta

15.    Żebrowska Elżbieta  [więcej...]

 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skład Prezydium Okręgowej Rady

1.    Bożena Wojcikiewicz    - Przewodnicząca 
2.    Justyna Laska            - Wiceprzewodnicząca 
3.    Zdzisław Piekarski       - Wiceprzewodniczący 
4.    Krystyna Morawska      - Sekretarz 
5.    Katarzyna Nowak         - Skarbnik 
6.    Krystyna Szczerbińska   - członek Prezydium 
7.    Anna Burdziej              - członek Prezydium 
     [więcej...]

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1.    Bralewska Danuta
2.    Kamińska Lucyna
3.    Mroczek Katarzyna
4.    Osuch Katarzyna     [więcej...]

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Knap Agata

2.    Fenkanin Dorota

3.    Krężlewicz Jadwiga

4.    Lewandowska Monika

5.    Bas Mirosława

6.    Janiszewska Agnieszka

7.    Książek Bożena

8.    Sienkiewicz-Jabłońska Beata     [więcej...]

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit


ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Wojewska Danuta
2.    Maciąg Irena
3.    Dżuga Agnieszka
4.    Szyska Elżbieta   [więcej...]

 

BIP - OKRĘGOWY ZJAZD

 OKRĘGOWY ZJAZD  BIP

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Zobacz Delegatów

Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy zjazd w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika,
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
 4. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków:
   a) okręgowej rady,
   b) okręgowej komisji rewizyjnej,
   c) okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

BIP - Delegaci

Delegaci na Zjazd IV kadencji OIPiP w Koszalinie

Nazwisko

Imię

Zawód

Miejsce zamieszkania

Ataman

Renata

Położna

Koszalin

Adamska

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg-Gościno

Augustynowicz

Elżbieta

Pielęgniarka

Sławno

Baranowska

Natalia

Pielęgniarka

Koszalin

Bardel

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin-Sianów

Becmer

Emilia

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Betlej

Urszula

Położna

Koszalin

Białek

Mirosława

Pielęgniarka

Koszalin

Bielenda

Irena

Pielęgniarka

Sławno

Bińkowska

Małgorzata

Położna

Kołobrzeg - Gościno

Bralewska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Burdziej

Anna

Pielęgniarka

Koszalin

Faltynowska

Małgorzata

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Fedryna

Renata

Położna

Koszalin

Figura

Lidia

Pielęgniarka

Koszalin

Gasztold

Lucyna

Pielęgniarka

Świdwin

Głodek

Dorota

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Grochowska

Ewa

Pielęgniarka

Koszalin

Górka

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin

Grzelak

Tadeusz

Pielęgniarz

Białogard

Hryniewicz

Beata

Pielęgniarka

Koszalin

Herbuś

Jolanta

Pielęgniarka

Koszalin

Huszla

Sylwia

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jarocka

Małgorzata

Pielęgniarka

Koszalin

Jaskuła-Ronkowska

Jolanta

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jasińska

Aneta

Pielęgniarka

Sławno

Jastrzębska

Maria

Pielęgniarka

Sławno

Jankowska

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Jaroszewicz

Wioletta

Pielęgniarka

Sławno

Jakubiak

Jolanta

Pielęgniarka

Połczyn Zdrój

Jawilak

Dominik

Pielęgniarz

Połczyn Zdrój

Kaper

Danuta

Pielęgniarka

Złocieniec

Kalinowska

Lucyna

Położna

Kołobrzeg

Kiekisz

Jolanta

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Kopeć

Maria

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Kłodowska

Ewa

Pielęgniarka

Koszalin

Kolankowska

Marzena

Pielęgniarka

Koszalin

Kucharska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Korotka

Maria

Pielęgniarka

Koszalin

Kwiecińska

Maria

Pielęgniarka

Białogard

Kaczmarek

Jolanta

Pielęgniarka

Białogard

Karczewska

Krystyna

Pielęgniarka

Białogard

Krymarys

Grażyna

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Klepczarek

Wiesława

Pielęgniarka

Szczecinek

Kuszmar

Grażyna

Pielęgniarka

Szczecinek

Krzyżanowska

Lidia

Pielęgniarka

Szczecinek

Laska

Justyna

Położna

Koszalin

Lipowiec

Jolanta

Pielęgniarka

Białogard

Lejkowska

Barbara

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Ludwisiak

Anna

Pielęgniarka

Borne Sulinowo

Łęga

Teresa

Pielęgniarka

Koszalin

Łowkiewicz

Anna

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Malek

Jolanta

Pielęgniarka

Koszalin

Morawska

Krystyna

Pielęgniarka

Koszalin

Małyszek

Anna

Pielęgniarka

Koszalin

Mieszkowski

Jacek

Pielęgniarz

Kołobrzeg

Niżnik

Karina

Pielęgniarka

Koszalin

Nowak

Katarzyna

Pielęgniarka

Koszalin

Nagowska

Grażyna

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Puzio

Romana

Pielęgniarka

Koszalin

Pietrzak

Halina

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Piwowarska

Teresa

Położna

Sławno

Pilip

Zdzisława

Pielęgniarka

Połczyn Zdrój

Rajski

Michał

Pielęgniarz

Białogard

Rzymska

Bogusława

Położna

Drawsko Pomorskie

Rekowska

Krystyna

Położna

Sławno

Rauflajsz

Lucyna

Położna

Połczyn Zdrój

Sawicka

Małgorzata

Położna

Koszalin

Stępień

Grażyna

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Sak

Krystyna

Pielęgniarka

Szczecinek

Stępniewska

Leokadia

Pielęgniarka

Szczecinek

Szukaj

Urszula

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Tutur

Iwona

Pielęgniarka

Drawsko Pomorskie

Wargocka

Irena

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Waśków

Małgorzata

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Wileńska

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Wiadro

Henryka

Położna

Kołobrzeg

Wiśniewska

Zofia

Położna

Koszalin

Wojciechowska

Ewa

Pielęgniarka

Kołobrzeg

Wojcieszek

Danuta

Pielęgniarka

Koszalin

Wypych

Małgorzata

Pielęgniarka

Koszalin

Zaremba

Monika

Pielęgniarka

Koszalin

Ziółek

Iwona

Pielęgniarka

Koszalin - Bobolice

Żebrowska

Elżbieta

Pielęgniarka

Sławoborze

 

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

 Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych  BIP

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. 1.    Knap Agata
  2.    Fenkanin Dorota
  3.    Krężlewicz Jadwiga
  4.    Lewandowska Monika
  5.    Bas Mirosława
  6.    Janiszewska Agnieszka
  7.    Książek Bożena
  8.    Sienkiewicz-Jabłońska Beata    

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 27.
Okręgowy sąd:
rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne, składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Art. 38.
Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami pielęgniarek i położnych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Art. 39.
  Sąd pielęgniarek i położnych może orzec jedną z następujących kar:
 • upomnienie,
 • nagana,
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia na okres od 1 do 5 lat,
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres od 6 miesięcy do 3 lat,
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
Pielęgniarce i położnej, ukaranej przez Naczelny Sąd w II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 4 i 5, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 40.
Sprawy odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych rozpatrują okręgowe sądy i Naczelny Sąd.
Okręgowy sąd orzeka jako I instancja; w sprawach członków okręgowej rady i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd wyznaczony przez Naczelny Sąd. Naczelny Sąd:
 • rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów,
 • orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów, okręgowych rzeczników i ich zastępców,
 • rozpatruje odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt
Art. 41.
Pielęgniarka lub położna, wobec której sąd w I instancji orzekł karę wymienioną w art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd z urzędu lub na wniosek rzecznika. Postanowienie sądu o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd bada z urzędu zasadność zawieszenia.
Za okres tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych pielęgniarka i położna zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz do innych świadczeń ze stosunku pracy. Pracodawca może w tym czasie powierzyć pielęgniarce lub położnej, za jej zgodą, wykonywanie innej pracy.

Art. 42.
W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, pielęgniarce i położnej przysługuje roszczenie w stosunku do okręgowej izby o odszkodowanie za szkodę pozostającą w związku przyczynowym z prowadzonym postępowaniem lub wydanym orzeczeniem.
Roszczenie o odszkodowanie wygasa w razie niezgłoszenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1.
W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.

Art. 43.
Na wniosek pielęgniarki lub położnej orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w jej sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu.

Art. 44.
Pielęgniarka lub położna, zawieszona w prawie wykonywania zawodu lub tymczasowo zawieszona w czynnościach zawodowych, nie może wykonywać praktyki zawodowej w żadnej formie. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu pociąga za sobą skreślenie z listy członków okręgowej izby bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 39 ust. 1 pkt 4 i 5, stosunek pracy pielęgniarki lub położonej wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
W razie uniewinnienia, umorzenia postępowania w wyniku rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania, pielęgniarka lub położna, z którą stosunek pracy wygasł na podstawie ust. 3, powinna być ponownie zatrudniona, jeżeli zgłosi ona gotowość powrotu pracodawcy w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie.

Art. 45.
Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej świadek lub biegły nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia albo bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd pielęgniarek i położnych może zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o przesłuchanie jej w charakterze świadka lub biegłego na okoliczności wskazane przez sąd pielęgniarek i położnych. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia strony, a protokół przesłuchania przesyła sądowi pielęgniarek i położnych. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli świadek lub biegły nie stawił się bez usprawiedliwienia na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej albo bezpodstawnie odmawia złożenia przed nim zeznań.

Art. 46.
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może ono jednak być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.

Art. 47.
Postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego w terminie dwóch miesięcy od daty zgonu obwinionego jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

Art. 48.
Nie można wszcząć postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.
Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie w sprawie odpowiedzialności zawodowej nie następuje wcześniej niż przedawnienie karne. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Art. 49.
Naczelna Rada prowadzi rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych. Usunięcie z rejestru ukaranych zapisu o ukaraniu następuje z urzędu po upływie:
 • 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą nagany lub upomnienia,
 • 2 lat od zakończenia kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia,
 • 3 lat od zakończenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, jeżeli pielęgniarka lub położna nie zostanie w tym czasie ukarana lub nie zostanie wszczęte przeciwko niej postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej.
Nie usuwa się z rejestru zapisu o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Art. 50.
Obwiniony może przybrać w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej obrońców.

Art. 51.
Od prawomocnego orzeczenia w sprawie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego mogą wnieść: Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść ukaranego może być wniesiona w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 52.
Członkowie sądów pielęgniarek i położnych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki zawodowej.

Art. 53.
W skład Naczelnego Sądu orzekającego w II instancji wchodzą również, obok sędziów Naczelnego Sądu, sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez I Prezesa Sądu Najwyższego.

Art. 54.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przepisy dotyczące postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

Rozdział 7

Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 55.
Okręgowy sąd, za zgodą stron wyrażoną na piśmie, może rozpatrywać jako sąd polubowny spory między samymi pielęgniarkami i położnymi, między pielęgniarkami i położnymi a innymi pracownikami lub instytucjami służby zdrowia, a także między pielęgniarkami i położnymi a innymi osobami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. W sprawach, o których mowa w ust. 1, okręgowy sąd stosuje odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

BIP - Okręgowa Komisja Rewizyjna

  Okręgowa Komisja Rewizyjna  BIP

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. 1.    Bralewska Danuta
  2.    Kamińska Lucyna
  3.    Mroczek Katarzyna
  4.    Osuch Katarzyna  

- wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Art. 26.
Okręgowa komisja rewizyjna:
 • kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 • składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 • występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.