BIP NFZ

Konsultanci krajowi - opinie i stanowiska

 • Opinie i stanowiska Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa
 1. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych projekt bezpiecznej praktyki medycznej   
 2. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych projekt bezpiecznej praktyki medycznej – profilaktyka ryzyka upadku
 3. Zalecenia w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych
 4. Stanowisko w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych
 5. Stanowisko w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie
 6. Opinia w sprawie zakładania opatrunków gipsowych
 7. Opinia w sprawie wykonywania EKG w warunkach lecznictwa stacjonarnego

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 1. Stanowisko w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna
 2. Stanowisko w sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem
 3. Opinia w sprawie wykonywania przez położne zadań na stanowisku instrumentariuszki

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 1. Stanowisko w sprawie sporządzania leków cytostatycznych

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
 1. Stanowisko dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne
  Opinia w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowo/rodzinne leków drogą dożylną
  Odpowiedź w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowo / rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych
 2. Opinia w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 1. Zalecenia dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej.
  Stanowisko w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 1. Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych
  Zalecenia nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia
  Opinia w sprawie zwiększających się wydatków ponoszonych przez praktyki pielęgniarskie na zakup leków do stosowania dla uczniów w środowisku nauczania
  Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki - z dnia 31.10.2007 r.
 2. Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym. 
 3. Opinia w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, z dnia 12 kwietnia 2013 roku

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 1. List otwarty do uczestników X Sympozjum "Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie"

 • Opinie i sprawozdania Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 1. Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów
 2. Stanowisko w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych

Zalecenia w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

Zalecenia obowiązują w lecznictwie stacjonarnym, w oddziałach, gdzie są hospitalizowani pacjenci zagrożeni powstaniem odleżyn, jak również z już powstałymi zmianami odleżynowymi, zalecenia są oparte na standardzie wydanym w roku 1995 przez NRPIP w Warszawie.

 

Zalecenie I.
W sprawie organizacji pracy, jak również działań podejmowanych przez kadrę zarządzająca na poziomie szpitala
Na poziomie szpitala jest powołana komisja lub zespół ds. profilaktyki odleżyn
Zadania komisji (zespołu):

1.    Działalność edukacyjna nakierowana na pracowników oraz pacjenta i jego rodzinę

2.    Opiniowanie wyników prowadzonej profilaktyki, na podstawie rejestru pacjentów zagrożonych oraz pacjentów, u których wystąpiły zmiany odleżynowe

3.    Opiniowanie wyposażenia oddziałów w środki oraz sprzęt mające zastosowanie w zapobieganiu odleżynom

4.    Wnioskowanie o zakup środków, sprzętu w ramach programu zapobiegania odleżynom

5.    Proponowanie zmian organizacyjnych z zakresu realizacji programu zapobiegania odleżynom

Zalecenie II.
W sprawie rejestru pacjentów zagrożonych oraz pacjentów z powstałymi odleżynami

·     Na poziomie oddziałów, a następnie szpitala, jest prowadzona analiza pacjentów zagrożonych oraz pacjentów z odleżynami.

·     Rejestr służy do miesięcznej ewidencji pacjentów z odleżynami raz pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyny.

·     Na poziomie szpitala jest prowadzona, na bazie rejestrów z poszczególnych oddziałów, roczna ewidencja statystyczna.

Zalecenie III.
W sprawie oceny zagrożenia ryzyka wystąpienia odleżyny

·     Każdy nowoprzyjęty pacjent w okresie pierwszych dwóch godzin swojego pobytu w oddziale zostaje oceniony pod kątem zagrożenia powstania odleżyn przy użyciu jednej ze skal (Norton, Waterlow, Douglas lub innej uznanej i mającej zastosowanie w ocenie stopnia zagrożenia)

·     Ocena jest powtarzana wg przyjętego schematu w oddziale np. 2 lub 3 razy w tygodniu lub częściej, gdy stan pacjenta wymaga intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Zalecenie IV.
W sprawie dokumentacji

·     Chorym, którzy uzyskują liczbę punktów klasyfikującą ich do grupy zagrożonych odleżynami zakładana jest dokumentacja pacjenta zagrożonego powstawaniem odleżyn.

·     W sytuacji pacjentów z odleżynami zakładana jest dokumentacja pacjenta z odleżynami oraz dokumentacja pacjenta zagrożonego powstawaniem odleżyn.

Zalecenie V.
W sprawie stosowana środków o działaniu miejscowym na skórę pacjenta w ramach profilaktyki odleżyn
Oddziały szpitalne, w których są hospitalizowani pacjenci z grupy ryzyka zagrożenia powstaniem odleżyn bądź pacjenci z powstałymi zmianami odleżynowymi, powinny być bezwzględnie zaopatrzone w środki do miejscowego stosowania na skórę o działaniu:

·     Pielęgnacyjnym

·     Antybakteryjnym

·     Nawilżającym i natłuszczającym skórę

·     Regeneracyjnym w sytuacji np. maceracji naskórka

·     Łagodzącym podrażnienia

·     Przywracającym pH skóry

Zalecenie VI.
W sprawie stosowania materacy zmiennociśnieniowych stosowanych w profilaktyce odleżyn
W oddziałach szpitalnych, gdzie są hospitalizowani pacjenci z grupy ryzyka powstania odleżyn bądź z już powstałymi odleżynami powinny znajdować się materace zmiennociśnieniowe.
 

Zalecenie VII
W sprawie stosowania udogodnień
W oddziałach szpitalnych, gdzie są hospitalizowani pacjenci z grupy ryzyka powstania odleżyn bądź z już powstałymi odleżynami powinny znajdować się następujące udogodnienia:

·     Poduszki przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe

·     Specjalistyczne podkłady oraz pokrowce na materace mające zastosowanie w profilaktyce odleżyn

·     Kółka z pianki

·     Maty i podkładki do bezpiecznego przemieszczania chorych

·     Podnośniki oraz inny nowoczesny sprzęt mający zastosowanie w profilaktyce leżeniu odleżyn

Zalecenie VIII.
W sprawie edukacji pacjenta i jego rodziny
Każdy pacjent z grupy ryzyka zagrożenia powstaniem odleżyn oraz w razie konieczności jego rodzina lub opiekunowie, przed wypisaniem z oddziału szpitalnego powinni posiadać wiedzę z zakresu zapobiegania odleżynom.


Konsultant Krajowy wydz. Pielęgniarstwa
dr n. biol. Grażyna Kruk - Kupiec

Stanowisko w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

Dokumentem regulującym sprawę prowadzenia indywidualnej karty zleceń lekarskich jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 roku (Dz.U.01.88.966), w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej , sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, gdzie jednoznacznie pojawia się zapis, rozdział 2 § 14 , ust. 3 mówiący

„wpisy w kartach zleceń lekarskich są dokonywane i podpisywane przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem. Osoba wykonująca zlecenie dokonuje adnotacji o wykonaniu zlecenia i opatruje ją podpisem„

W tej sytuacji dokonywanie wpisów przez pielęgniarki lub realizowanie, ustnie bądź telefonicznie przekazanego zlecenia nie może mieć miejsca i takowe zlecenie nie może być przez pielęgniarkę wykonaneza wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu pacjenta lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.

W ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r z póz. zm. Rozdział 4 „ zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej „ art.22 ust.1 jest następujący zapis :"Pielęgniarka jest zobowiązana do wykonywania zleceń lekarskich odnotowanych w dokumentacji medycznej „ kolejne zapisy wymienionej ustawy :

Art.22 ust.2 „ zapis w dokumentacji medycznej o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy zleceń lekarskich wykonywanych podczas zabiegów ratujących życie pacjenta i w sytuacjach grożących bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta 

Art. 22 ust. 4 „ W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka , ma prawo domagać się od lekarza , który wydał zlecenie , by uzasadnił potrzebę wykonania tego zlecenia 


10.05.2006r.
Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr. n .biol. Grażyna Kruk- Kupiec

Stanowisko w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie

Piekary Śląskie ,18.07.2003r.


W związku z licznymi sygnałami napływającymi do konsultanta krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie likwidacji stanowisk Naczelnych / Przełożonych Pielęgniarek, powierzania tej funkcji pielęgniarce oddziałowej , całkowitej rezygnacji z wymienionej stanowiska, występowania z propozycją aby zadania związane z kierowaniem zespołem pielęgniarskim przejął dyrektor ds. medycznych, odpowiadam co następuje:

1.    Podstawę prawną regulującą stanowisko Naczelnej / Przełożonej Pielęgniarki na dzień 18.07.2003r. stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. dnia 12 kwietnia 1999r. )

2.    Naczelna Pielęgniarka zarządza zespołem pielęgniarskim dodatkowo także zespołem pracowników działu pomocniczego (salowych , sanitariuszy ) , wypełnia podstawowe funkcje kierownicze mające na celu podejmowanie decyzji związanych z poziomem jakości opieki realizowanej przez wykwalifikowany zespół pracowników - pielęgniarek , natomiast dla samej organizacji mających znaczenie strategiczne . Zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym , a jego podstawę prawną stanowi ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej ,o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych.

3.    Mając na uwadze powyższy problem uważam iż nagannym jest próba przejmowania zadań i funkcji kadry kierowniczej najwyższego szczebla przez pielęgniarkę oddziałową ze względu na inny poziom kwalifikacji zawodowych jak również przez osobę mającą wykształcenie lekarskie , w Polsce nie ma wspólnego systemu kształcenia lekarzy i pielęgniarek , mając na uwadze merytoryczne wartości , dobro pacjenta jak również rozwój zawodu jakim jest pielęgniarstwo nieporozumieniem staje się podejmowanie prób zarządzania zespołem pielęgniarskim przez dyrektora ds. medycznych.

 

Z wyrazami poważania

Konsultant krajowy w dz. Pielęgniarstwa
Grażyna Kruk - Kupiec

Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych

 

KRAJOWY KONSULTANT
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18, tel. 089. 5393455, fax 533-77-01
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 88), zalecam, co następuje:
 

§1

Pielęgniarki realizujące świadczenia zdrowotne w oddziałach i szpitalach pediatrycznych, dokumentują je w:

 1. dokumentacji indywidualnej wewnętrznej:

  • historia choroby z dokumentacją dodatkową lub

  • historia pielęgnowania

 2. dokumentacji zbiorczej wewnętrznej:

  •  

  • księga raportów pielęgniarskich

  • księga zabiegów

 3. dokumentacji indywidualnej zewnętrznej

  • karta informacyjna z zaleceniami w zakresie samoopieki i samopielęgnacji

§2

 1. Wszystkie świadczenia zdrowotne wynikające z opieki bezpośredniej nad pacjentem powinny być dokumentowane w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej.

§3

Sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji wewnętrznej:

 1. Pielęgniarka:

  • dokonuje oceny stanu fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta oraz zbiera wywiad dotyczący porodu, dotychczasowego rozwoju dziecka, nawyków oraz problemów zdrowotnych związanych z hospitalizacji,

  • określa problemy pielęgnacyjne,

  • tworzy plan opieki pielęgniarskiej, który jest elementem planu interdyscyplinarnego,

  • ustala sposób realizacji,

  • realizuje świadczenia zgodnie z przyjętym planem, który weryfikuje wg potrzeb,

  • dokonuje oceny stanu pacjenta pod koniec każdego dyżuru,

  • monitoruje parametry (tj. temperatura, ciśnienie, tętno, poziom cukru, bilans wodny itp.) i dokumentuje w kartach obserwacji,

  • realizuje zlecenie lekarskie wg karty zleceń, w których dokumentuje ich wykonanie.

 2. Dokumentowania zadań, o których mowa w pkt. l, pielęgniarka dokonuje w historii choroby i załącznikach tj. karta opieki pielęgniarskiej, karta zleceń lekarskich, karta gorączkowa, karty obserwacji lub w historii pielęgnowania.

§4

Sposób prowadzenia dokumentacji zbiorczej wewnętrznej:

 1. W książce raportów pielęgniarskich należy dokumentować:

  • informacje statystyczne tj. liczba pacjentów przyjętych, wypisanych, hospitalizowanych itp.

  • informacje dotyczące działalności oddziału tj. ewentualne zdarzenia losowe, użyczenia aparatury medycznej, leków na potrzeby innego oddziału itp.

 2. Księga zabiegów powinna znajdować się w gabinetach zabiegowych w których wykonywane są zabiegi na rzecz pacjentów z innych oddziałów lub ambulatoryjnych np. gabinet endoskopowy, gabinet opatrunkowy itp.
  Zlecenia lekarskie dotyczące pacjentów hospitalizowanych w oddziale nie powinny być przepisywane z kart zleceń do ksiąg zabiegowych, a realizowane w oparciu o odpowiednio dostosowane druki kart zleceń (jako indywidualna dokumentacja wewnętrzna) i dołączana do historii choroby.

§5

Sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji zewnętrznej:

 1. Pielęgniarki powinny przygotować pacjenta i rodzinę do wypisu w zakresie samoopieki i samopielęgnacji.

 2. Zalecenia dotyczące samoopieki i samopielęgnacji powinny znaleźć się w karcie informacyjnej.

§6

Nieodzownym elementem dokumentowania świadczeń jest autoryzacja czyli data wykonania świadczenia i czytelny podpis osoby wykonującej (lub pieczątka i podpis nieczytelny.
 

§7

Nadzór nad jakością prowadzonej dokumentacji w oddziale, jej przechowywaniem i kompletowaniem sprawować powinna bezpośrednio pielęgniarka oddziałowa
 

§8

Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka lub przełożona pielęgniarek zgodnie z uprawnieniami, zatwierdza:

 1. Wzory dokumentacji.

 2. Mechanizm monitorowania jakości dokumentacji.

 3. Kryteria do oceny stanu bio-psycho-społecznego dziecka dokonywanego przez pielęgniarki.


Krajowy Konsultant
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
mgr Krystyna Piskorz

Zalecenia nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r.
w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia


 


W celu zminimalizowania ryzyka powstania powikłań takich jak m.in.:

·     uszkodzenie nerwu kulszowego

·     uszkodzenie tkanki mięśniowej

·     oraz ból (spowodowany częstotliwością iniekcji dla utrzymania poziomu terapeutycznego antybiotyku i objętością podawanego roztworu), u noworodków i niemowląt, które nie posiadają dostatecznie wykształconej tkanki mięśniowej, zaleca się podawanie antybiotyków drogą infuzji i wykluczenie iniekcji domięśniowych, szczególnie wykonywanych w warunkach domowych.

W realizacji procedury podawania antybiotyków, zaleca się przestrzegania następujących zasad:

1.    Antybiotyki mogą być podawane tylko na podstawie pisemnego zlecenia lekarza.

2.    Antybiotyki powinny być podawane w rozcieńczeniu, w odpowiednio zalecanej dawce i zalecanym czasie trwania infuzji. Aby utrzymać stały poziom terapeutyczny leku zaleca się stosowanie pomp infuzyjnych.

3.    Przed podaniem leku należy sprawdzić 3 razy nazwę leku, termin ważności, dawkę i nazwisko pacjenta.

4.    W przypadku zlecenia kilku antybiotyków równocześnie, należy raczej unikać ich łącznego podawania, do każdego antybiotyku wybrać odrębny dostęp żylny. W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można uniknąć łącznego podawania antybiotyków, należy zachować szczególną ostrożność i sprawdzić ich zgodność łączenia

5.    Do antybiotykoterapii drogą infuzji należy wybrać odpowiednią linię naczyniową, z zastosowaniem zasad aseptyki założyć cewnik żylny, który należy unieruchomić przezroczystym, jałowym opatrunkiem umożliwiającym obserwację miejsca wkłucia.

6.    Miejsce wkłucia należy obserwować w kierunku wystąpienia powikłań, takich jak m.in.: zaczerwienienie, obrzęk, wynaczynienie, wysunięcie cewnika itp. W przypadku wystąpienia powikłań należy usunąć cewnik. Maksymalny czas pozostawania cewnika w naczyniu określa producent cewników.. Są to najczęściej 72 godziny, przy zachowaniu regularnej pielęgnacji miejsca wkłucia.

7.    Założenie cewnika, obserwację i pielęgnację miejsca wkłucia należy udokumentować w dokumentacji medycznej pacjenta.

8.    Pielęgniarka, położna realizująca antybiotykoterapię powinna znać działanie podawanych leków, ich sposób podawania, przechowywania i skutki uboczne oraz posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej i zastosowania produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie.


Mając na uwadze powyższe zasady, zaleca się realizowanie antybiotykoterapii u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia przez położne i pielęgniarki pediatryczne, które posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie farmakoterapii noworodków i niemowląt w warunkach szpitalnych.

 


Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18,
tel. 089-539-34-55, fax 533-77-01
mgr Krystyna Piskorz

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

 

Akty prawne regulujące rejestrowanie i prowadzenie praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych - pobierz

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą - czytaj dalej

 

Informacja o wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • opłata za wpis do rejestru pielęgniarek/położnych wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk zawodowych wynosi 83,00 zł
 • opłata za zmianę wpisu w rejestrze wynosi 41,50 zł (50% opłaty za wpis art.105 ust.1 pkt2)

Kampania społeczna w OIPiP Koszalin

 

Pani/Pan
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny

Szanowni Państwo

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuję, że Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur" uroczyście rozpoczęła  się konferencją prasową,
w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 11.00 w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.
W konferencji prasowej wzięli  udział Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczące Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie konferencji  odbyła się  projekcja krótkich spotów reklamowych, przybliżenie kampanii mediom oraz zaprezentowanie problemów dotykających pielęgniarki i położne na podstawie sporządzonych wcześniej raportów, zarówno w formie werbalnej, jak i w postaci interaktywnej aplikacji Oculus. Podczas wydarzenia uruchomiona  została  również strona internetowa kampanii: www.ostatnidyzur.pl, na której można podpisać Receptę (apel) kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. 

Działania kampanii prowadzone będą w całej Polsce, zarówno poprzez Internet, jak również regionalne konferencje. Konferencje „Ostatni dyżur" będą spotkaniami dedykowanymi lokalnym mediom oraz politykom. Celem spotkań będzie promocja inicjatywy w lokalnych społecznościach oraz wybrzmienie specyfiki i skali problemu w danym regionie. 

Kontakt z Izbą

Okręgowa  Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
www.oipip-koszalin.org
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto
Bank PEKAO S.A. II/ O/ Koszalin
32124036531111000041892750

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych czynne:           
codziennie                          7.30 – 15.30 
poniedziałek, wtorek          7.30 – 17.00  

Sekretariat       
Bożena Pstrągowska 
tel. 94 342 59 93,  fax 94 348 90 97

Dział Prawa Wykonywania Zawodu   
Barbara Taterka
tel. 94 347 15 78
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         
Dział Kształcenia Podyplomowego
Liliana Kowalewska   
tel./fax  94 341 11 02
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radca Prawny  
Irena Renda – udziela porad w zakresie prawa pracy oraz przepisów związanych
z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej we wtorki od godz. 9.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (94 342 59 93)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   
Bożena Wojcikiewicz – udziela informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych codziennie w godzinach pracy biura

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
pełni dyżury w siedzibie Izby
w II i ostatni wtorek miesiąca         od godz. 15.30 – 16.30