BIP NFZ

Stanowisko w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie

Piekary Śląskie ,18.07.2003r.


W związku z licznymi sygnałami napływającymi do konsultanta krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie likwidacji stanowisk Naczelnych / Przełożonych Pielęgniarek, powierzania tej funkcji pielęgniarce oddziałowej , całkowitej rezygnacji z wymienionej stanowiska, występowania z propozycją aby zadania związane z kierowaniem zespołem pielęgniarskim przejął dyrektor ds. medycznych, odpowiadam co następuje:

1.    Podstawę prawną regulującą stanowisko Naczelnej / Przełożonej Pielęgniarki na dzień 18.07.2003r. stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. dnia 12 kwietnia 1999r. )

2.    Naczelna Pielęgniarka zarządza zespołem pielęgniarskim dodatkowo także zespołem pracowników działu pomocniczego (salowych , sanitariuszy ) , wypełnia podstawowe funkcje kierownicze mające na celu podejmowanie decyzji związanych z poziomem jakości opieki realizowanej przez wykwalifikowany zespół pracowników - pielęgniarek , natomiast dla samej organizacji mających znaczenie strategiczne . Zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym , a jego podstawę prawną stanowi ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej ,o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych.

3.    Mając na uwadze powyższy problem uważam iż nagannym jest próba przejmowania zadań i funkcji kadry kierowniczej najwyższego szczebla przez pielęgniarkę oddziałową ze względu na inny poziom kwalifikacji zawodowych jak również przez osobę mającą wykształcenie lekarskie , w Polsce nie ma wspólnego systemu kształcenia lekarzy i pielęgniarek , mając na uwadze merytoryczne wartości , dobro pacjenta jak również rozwój zawodu jakim jest pielęgniarstwo nieporozumieniem staje się podejmowanie prób zarządzania zespołem pielęgniarskim przez dyrektora ds. medycznych.

 

Z wyrazami poważania

Konsultant krajowy w dz. Pielęgniarstwa
Grażyna Kruk - Kupiec

Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych

 

KRAJOWY KONSULTANT
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18, tel. 089. 5393455, fax 533-77-01
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 88), zalecam, co następuje:
 

§1

Pielęgniarki realizujące świadczenia zdrowotne w oddziałach i szpitalach pediatrycznych, dokumentują je w:

 1. dokumentacji indywidualnej wewnętrznej:

  • historia choroby z dokumentacją dodatkową lub

  • historia pielęgnowania

 2. dokumentacji zbiorczej wewnętrznej:

  •  

  • księga raportów pielęgniarskich

  • księga zabiegów

 3. dokumentacji indywidualnej zewnętrznej

  • karta informacyjna z zaleceniami w zakresie samoopieki i samopielęgnacji

§2

 1. Wszystkie świadczenia zdrowotne wynikające z opieki bezpośredniej nad pacjentem powinny być dokumentowane w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej.

§3

Sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji wewnętrznej:

 1. Pielęgniarka:

  • dokonuje oceny stanu fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta oraz zbiera wywiad dotyczący porodu, dotychczasowego rozwoju dziecka, nawyków oraz problemów zdrowotnych związanych z hospitalizacji,

  • określa problemy pielęgnacyjne,

  • tworzy plan opieki pielęgniarskiej, który jest elementem planu interdyscyplinarnego,

  • ustala sposób realizacji,

  • realizuje świadczenia zgodnie z przyjętym planem, który weryfikuje wg potrzeb,

  • dokonuje oceny stanu pacjenta pod koniec każdego dyżuru,

  • monitoruje parametry (tj. temperatura, ciśnienie, tętno, poziom cukru, bilans wodny itp.) i dokumentuje w kartach obserwacji,

  • realizuje zlecenie lekarskie wg karty zleceń, w których dokumentuje ich wykonanie.

 2. Dokumentowania zadań, o których mowa w pkt. l, pielęgniarka dokonuje w historii choroby i załącznikach tj. karta opieki pielęgniarskiej, karta zleceń lekarskich, karta gorączkowa, karty obserwacji lub w historii pielęgnowania.

§4

Sposób prowadzenia dokumentacji zbiorczej wewnętrznej:

 1. W książce raportów pielęgniarskich należy dokumentować:

  • informacje statystyczne tj. liczba pacjentów przyjętych, wypisanych, hospitalizowanych itp.

  • informacje dotyczące działalności oddziału tj. ewentualne zdarzenia losowe, użyczenia aparatury medycznej, leków na potrzeby innego oddziału itp.

 2. Księga zabiegów powinna znajdować się w gabinetach zabiegowych w których wykonywane są zabiegi na rzecz pacjentów z innych oddziałów lub ambulatoryjnych np. gabinet endoskopowy, gabinet opatrunkowy itp.
  Zlecenia lekarskie dotyczące pacjentów hospitalizowanych w oddziale nie powinny być przepisywane z kart zleceń do ksiąg zabiegowych, a realizowane w oparciu o odpowiednio dostosowane druki kart zleceń (jako indywidualna dokumentacja wewnętrzna) i dołączana do historii choroby.

§5

Sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji zewnętrznej:

 1. Pielęgniarki powinny przygotować pacjenta i rodzinę do wypisu w zakresie samoopieki i samopielęgnacji.

 2. Zalecenia dotyczące samoopieki i samopielęgnacji powinny znaleźć się w karcie informacyjnej.

§6

Nieodzownym elementem dokumentowania świadczeń jest autoryzacja czyli data wykonania świadczenia i czytelny podpis osoby wykonującej (lub pieczątka i podpis nieczytelny.
 

§7

Nadzór nad jakością prowadzonej dokumentacji w oddziale, jej przechowywaniem i kompletowaniem sprawować powinna bezpośrednio pielęgniarka oddziałowa
 

§8

Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka lub przełożona pielęgniarek zgodnie z uprawnieniami, zatwierdza:

 1. Wzory dokumentacji.

 2. Mechanizm monitorowania jakości dokumentacji.

 3. Kryteria do oceny stanu bio-psycho-społecznego dziecka dokonywanego przez pielęgniarki.


Krajowy Konsultant
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
mgr Krystyna Piskorz

Zalecenia nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r.
w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia


 


W celu zminimalizowania ryzyka powstania powikłań takich jak m.in.:

·     uszkodzenie nerwu kulszowego

·     uszkodzenie tkanki mięśniowej

·     oraz ból (spowodowany częstotliwością iniekcji dla utrzymania poziomu terapeutycznego antybiotyku i objętością podawanego roztworu), u noworodków i niemowląt, które nie posiadają dostatecznie wykształconej tkanki mięśniowej, zaleca się podawanie antybiotyków drogą infuzji i wykluczenie iniekcji domięśniowych, szczególnie wykonywanych w warunkach domowych.

W realizacji procedury podawania antybiotyków, zaleca się przestrzegania następujących zasad:

1.    Antybiotyki mogą być podawane tylko na podstawie pisemnego zlecenia lekarza.

2.    Antybiotyki powinny być podawane w rozcieńczeniu, w odpowiednio zalecanej dawce i zalecanym czasie trwania infuzji. Aby utrzymać stały poziom terapeutyczny leku zaleca się stosowanie pomp infuzyjnych.

3.    Przed podaniem leku należy sprawdzić 3 razy nazwę leku, termin ważności, dawkę i nazwisko pacjenta.

4.    W przypadku zlecenia kilku antybiotyków równocześnie, należy raczej unikać ich łącznego podawania, do każdego antybiotyku wybrać odrębny dostęp żylny. W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można uniknąć łącznego podawania antybiotyków, należy zachować szczególną ostrożność i sprawdzić ich zgodność łączenia

5.    Do antybiotykoterapii drogą infuzji należy wybrać odpowiednią linię naczyniową, z zastosowaniem zasad aseptyki założyć cewnik żylny, który należy unieruchomić przezroczystym, jałowym opatrunkiem umożliwiającym obserwację miejsca wkłucia.

6.    Miejsce wkłucia należy obserwować w kierunku wystąpienia powikłań, takich jak m.in.: zaczerwienienie, obrzęk, wynaczynienie, wysunięcie cewnika itp. W przypadku wystąpienia powikłań należy usunąć cewnik. Maksymalny czas pozostawania cewnika w naczyniu określa producent cewników.. Są to najczęściej 72 godziny, przy zachowaniu regularnej pielęgnacji miejsca wkłucia.

7.    Założenie cewnika, obserwację i pielęgnację miejsca wkłucia należy udokumentować w dokumentacji medycznej pacjenta.

8.    Pielęgniarka, położna realizująca antybiotykoterapię powinna znać działanie podawanych leków, ich sposób podawania, przechowywania i skutki uboczne oraz posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej i zastosowania produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie.


Mając na uwadze powyższe zasady, zaleca się realizowanie antybiotykoterapii u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia przez położne i pielęgniarki pediatryczne, które posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie farmakoterapii noworodków i niemowląt w warunkach szpitalnych.

 


Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18,
tel. 089-539-34-55, fax 533-77-01
mgr Krystyna Piskorz

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

 

Akty prawne regulujące rejestrowanie i prowadzenie praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych - pobierz

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą - czytaj dalej

 

Informacja o wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • opłata za wpis do rejestru pielęgniarek/położnych wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk zawodowych wynosi 83,00 zł
 • opłata za zmianę wpisu w rejestrze wynosi 41,50 zł (50% opłaty za wpis art.105 ust.1 pkt2)

Kampania społeczna w OIPiP Koszalin

 

Pani/Pan
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny

Szanowni Państwo

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuję, że Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur" uroczyście rozpoczęła  się konferencją prasową,
w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 11.00 w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.
W konferencji prasowej wzięli  udział Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczące Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie konferencji  odbyła się  projekcja krótkich spotów reklamowych, przybliżenie kampanii mediom oraz zaprezentowanie problemów dotykających pielęgniarki i położne na podstawie sporządzonych wcześniej raportów, zarówno w formie werbalnej, jak i w postaci interaktywnej aplikacji Oculus. Podczas wydarzenia uruchomiona  została  również strona internetowa kampanii: www.ostatnidyzur.pl, na której można podpisać Receptę (apel) kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. 

Działania kampanii prowadzone będą w całej Polsce, zarówno poprzez Internet, jak również regionalne konferencje. Konferencje „Ostatni dyżur" będą spotkaniami dedykowanymi lokalnym mediom oraz politykom. Celem spotkań będzie promocja inicjatywy w lokalnych społecznościach oraz wybrzmienie specyfiki i skali problemu w danym regionie. 

Kontakt z Izbą

Okręgowa  Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
www.oipip-koszalin.org
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto
Bank PEKAO S.A. II/ O/ Koszalin
32124036531111000041892750

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych czynne:           
codziennie                          7.30 – 15.30 
poniedziałek, wtorek          7.30 – 17.00  

Sekretariat       
Bożena Pstrągowska 
tel. 94 342 59 93,  fax 94 348 90 97

Dział Prawa Wykonywania Zawodu   
Barbara Taterka
tel. 94 347 15 78
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         
Dział Kształcenia Podyplomowego
Liliana Kowalewska   
tel./fax  94 341 11 02
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radca Prawny  
Irena Renda – udziela porad w zakresie prawa pracy oraz przepisów związanych
z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej we wtorki od godz. 9.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (94 342 59 93)

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   
Bożena Wojcikiewicz – udziela informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych codziennie w godzinach pracy biura

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
pełni dyżury w siedzibie Izby
w II i ostatni wtorek miesiąca         od godz. 15.30 – 16.30

Polityka Cookies

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.oipip-koszalin.org, której operatorem jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. 

Czym są pliki cookies

Pliki cookies, inaczej zwane ciasteczkami, to zwykłe pliki tekstowe, zawierające niewielką porcję informacji, umieszczane przez strony www w przeglądarkach internetowych. Wyróżniamy tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Pliki sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki i zazwyczaj są stosowane do zapamiętania zalogowanego użytkownika lub innych pomocniczych danych tymczasowych, natomiast pliki stałe mają czas życia ustalony podczas pierwszego ich wysłania i wykorzystuje się je do przechowywania m.in. informacji statycznych lub indywidualnych preferencji wyświetlania stron.

W jaki sposób używamy plików cookie

Na stronie www.oipip-koszalin.org używane są jedynie sesyjne pliki cookie, które wykorzystujemy do zapamiętania faktu zalogowania się użytkownika w naszych serwisach. W plikach cookie nie zapisujemy danych osobowych ani innych prywatnych danych użytkowników.


Blokowanie i usuwanie plików cookies

Można zablokować lub usunąć nasze pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że zablokowanie plików cookies wykorzystywanych przez nas do uwierzytelniania użytkowników może uniemożliwić korzystanie z naszych serwisów lub ograniczyć dostępne funkcje.


Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe na obszarze właściwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

Wpisowi do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru podlegają wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność regulowaną w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

Do rejestru wpisuje się następujące dane:

1. oznaczenie wnioskodawcy, adres jego siedziby, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziny oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy,
3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi właściwego wpisu,
4. określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia,
5. miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych stanowiący załącznik nr 1 - pobierz

Wniosek w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych załącznik nr 2 - pobierz

Podmiot wpisany do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru jest obowiązany zgłaszać jej wszelkie zmiany określonej powyżej danych, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dane te, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Ewidencję wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Do prowadzonej przez Centrum ewidencji organizatorów kształcenia wpisowi podlegają wszystkie te dane, które znajdują się w rejestrach podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych właściwych okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

Do wniosków wskazanych powyżej należy dołączyć dowód dokonania opłaty za wpis o którym mowa w art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014r. poz. 1435 ze zm.) w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Opłatę za wpis i wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych należy dokonywać na następujący numer konta bankowego: 

79 1240 3653 1111 0010 2911 1829

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 190 

75-611 Koszalin

Tytuł przelewu: opłata za wpis (nazwa kursu, którego dotyczy)

Harmonogram posiedzeń ORPiP i Prezydium

Harmonogram posiedzeń Prezydium i ORPiP na 2014 rok
 
  Gremium
Planowany termin
Dzień tygodnia
1
 Prezydium  21 stycznia  wtorek
2
 ORPiP  11 lutego  wtorek
3
 Prezydium  25 lutego  wtorek
4
 Prezydium  12 marca  środa
5
 ORPiP  8 kwietnia  wtorek
6
 Prezydium  29 kwietnia  wtorek
7
 Prezydium  13 maja  wtorek
8
 ORPiP  13 czerwca  piątek
9
 Prezydium  27 czerwca  piątek
10
 Prezydium  24 lipca  czwartek
11
 Prezydium  12 sierpnia  wtorek
12  Prezydium  2 września  wtorek
13
 ORPiP  23 września  wtorek
14
 Prezydium  14 października  wtorek
15  Prezydium  13 listopada  czwartek
16
 ORPiP  5-6 grudnia  piątek-sobota
17
 Prezydium  30 grudnia  wtorek
 
 Posiedzenie Prezydium lub Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
    może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą na bieżąco zamieszczone
    na stronie www OIPiP.