BIP NFZ

BIP - Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

BIP

Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd.
Art. 30.
W krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, nie będący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby, wymienionych w art. 13 pkt 2-5.
Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa Naczelna Rada.

DELEGACI NA V KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Herbuś Jolanta
2.    Laska Justyna
3.    Wiśniewska Zofia
4.    Wojciechowska Ewa

Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co cztery lata.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:

- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w ciągu trzech miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

Art. 31.
Krajowy Zjazd w szczególności:
 • uchwala zasady etyki zawodowej,
 • ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa,
 • uchwala program działania samorządu,
 • uchwala regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb,
 • ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków,
 • ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika,
 • wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady, przewodniczącego i członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców,
 • uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby,
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby,
 • określa wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej podziału,
 • podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie.