BIP NFZ

Uzupełnienie danych w rejestrze

 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie uprzejmie informuję wszystkich członków Okręgowej Izby Pielęgniarek w Koszalinie o konieczności uzupełniania danych w rejestrze pielęgniarek i położnych.

W związku z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych ( zgodnie z art. 11 b pkt. 7 i 20 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991r. - Dz.U.2004r. Nr92 poz. 885 ), zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do naszej Izby następujących dokumentów:
  1. kserokopii wszystkich świadectw pracy z przebiegu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej.
  2. NIP ( te osoby, które jeszcze nie dostarczyły ).
Jednocześnie przypominamy, że pielęgniarka, położna zgodnie z art. 11 d ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991r.( Dz. U.2004r. Nr 92 poz. 885) obowiązana jest w terminie 14 dni od zaistniałych zmian do zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych izby, której jest członkiem o:
  • przeniesieniu na teren działania innej izby,
  • zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej indywidualnej praktyki pielęgniarskiej,
  • zmianie pracodawcy,
  • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu,
  • ukończeniu kursów kwalifikacyjych, specjalistycznych oraz dokształcających,
  • uzyskaniu specjalizacji, stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
  • uzyskaniu dyplomu studiów wyższych bez względu na kierunek,
  • utracie obywatelstwa polskiego.
Przewodnicząca ORPiP
Justyna Laska
Word