BIP NFZ

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA

Indywidualna praktyka pielęgniarki, położnej,indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,położnej oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych w świetle nowych przepisów obowiązujących od dnia 21 sierpnia 2004 r.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz.1808) uznała prowadzenie praktyki (indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej, grupowej – w tym na wezwanie) pielęgniarek, położnych za działalność gospodarczą.

Oznacza to, że do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej w jednej z w/w form, od dnia 21 sierpnia 2004 r. stosuje się przepisy obok Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej również przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807).


Zmiany dotyczą w szczególności trybu czynności administracyjnych, które muszą być dokonane w celu możliwości wykonywania praktyki pielęgniarki, położnej.


Natomiast warunki, które muszą być spełnione przez pielęgniarki, położne celem wykonywania w/w praktyki w zasadzie nie ulegają zmianie.

Należą do nich:

konieczność posiadania:

- prawa wykonywania zawodu

- pomieszczenia wyposażonego w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana tylko i wyłącznie dana praktyka

- opinii organu sanitarnego o spełnieniu warunków przez w/w pomieszczenie, umożliwiających udzielenie świadczeń zdrowotnych

- dodatkowo specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli pielęgniarka , położna zamierza wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę.


Warunki konieczne do spełnienia, w celu wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej na wezwanie to:

konieczność posiadania:

- prawa wykonywania zawodu

- ewentualnie specjalizacji, jeżeli ma być wykonywana indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, położnej na wezwanie

- sprzętu medycznego umożliwiającego udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania – u pacjenta

- adresu praktyki oraz adresu przechowywania dokumentów medycznych

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać swój zawód także w formie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

Warunki jakie muszą spełniać są adekwatne do wyżej podanych w zależności od tego, czy chodzi o praktykę grupową:

- ogólną

- specjalistyczną

- w pomieszczeniu

- na wezwanie

Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może być wykonywana tylko w formie spółki cywilnej bądź partnerskiej.

Należy również pamiętać o tym, że świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane tylko przez pielęgniarki, położne będące wspólnikami jednej z w/w spółek.


Zmienił się natomiast tryb i zakres czynności, które muszą być dokonane w celu uruchomienia własnej działalności.

Podstawowe z nich to:

a/ złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (pielęgniarek, położnej)


b/ złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

Wniosek ten musi zawierać:

- imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres

- numer w ewidencji gospodarczej

- NIP o ile pielęgniarka, położna go posiada

c/ złożenie wraz z wnioskiem z pkt.b/ oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru praktyk indywidualnych lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie:

1. indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych

2. indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania

3. indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych

4. indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania

- określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”

Oświadczenie to musi też zawierać:

imię, nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres zamieszkania i datę złożenia oświadczenia.

Wniosek o wpis do rejestru grupowej praktyki pielęgniarek, położnych do rejestru działalności regulowanej musi zawierać:

a informację o umowie spółki i dacie jej zawarcia

b listę pielęgniarek, położnych grupowej praktyki

c informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu

d informację o specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli ma być wykonywana grupowa specjalistyczna praktyka pielęgniarek, położnych

e informację o pomieszczeniu wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana tylko i wyłącznie dana praktyka grupowa oraz informację o opinii organu sanitarnego o spełnieniu warunków przez w/w pomieszczenie, umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Wniosek o wpis grupowej praktyki pielęgniarek, położnych wyłącznie w miejscu wezwania musi zawierać:

- dane wymienione powyżej w pkt a-d oraz

- informację o posiadanym sprzęcie medycznym umożliwiającym udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania u pacjenta.

Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarskich, położnych musi być złożone oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych określone w Ustawie z dnia

5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej”.

Oświadczenie to musi zawierać też:

Firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku spółki cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz adresy zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo wspólników spółki cywilnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych prowadząca rejestr działalności regulowanej jest obowiązana dokonać wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Przedsiębiorcy tj. pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek, położnych są obowiązane zgłosić każdą zmianę danych objętych wpisem do rejestru w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Jak z powyższego wynika procedura uruchomienia działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów została znacznie uproszczona.

Wpisu do rejestru działalności regulowanej dokonuje się na zasadzie zaufania, przyjmując, że złożone oświadczenie zawiera prawdę.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia uchybień i naruszeń cała odpowiedzialność spoczywa obecnie po stronie składającego oświadczenie.

Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych prowadząca rejestr działalności regulowanej jest obowiązana i uprawniona do kontroli w/w działalności.

W ramach wykonywanej kontroli jest upoważniona m.in. do wstępu na teren lokalu, gdzie jest wykonywana działalność, żądania okazania dokumentów, żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

W sytuacji stwierdzenia złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym czy rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

Następstwem powyższego jest wykreślenie z urzędu w rejestrze działalności regulowanej.

O ponowny wpis do ewidencji działalności gospodarczej i rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca może się ubiegać dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru.

Jeżeli chodzi o pielęgniarki, położne wykonujące swój zawód w formie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki czy grupowej praktyki pielęgniarek, położnych na podstawie zezwoleń uzyskanych przed dniem 21 sierpnia 2004 r., mają one wszystkie obowiązek dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 6 miesięcy od tej daty tj. najpóźniej do dnia 20 lutego 2005 r.