BIP NFZ

Stanowisko w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO
mgr Leokadia Jędrzejewska


 

Stanowisko

w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna

 

Ustawa z 5.07.96r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2001/57/602) reguluje zasady i warunki wykonywania zawodu położnej. Zgodnie z art.5 Ustawy wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.

Udzielanie świadczeń, o których mowa wyżej położna wykonuje poprzez:

·     prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,

·     rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzenie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,

·     kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,

·     prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,

·     przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza,

·     podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,

·     sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,

·     badanie noworodków i opiekę nad nimi,

·     realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

·     samodzielne udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

·     profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych.


Każdy wyżej opisany rodzaj świadczeń zdrowotnych udzielanych przez położną zdeterminowany jest przez zasadę główną wynikającą z art.5 ust.1 Ustawy tj. udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiet, kobiet ciężarnych, rodzących, położnic i noworodków  / niemowląt do 42 dnia życia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzam, że położna powinna być zatrudniona w oddziałach położniczo-ginekologicznych o różnych systemach organizacyjnych, realizujących opiekę nad kobietami, noworodkami, zdrowymi, chorymi, wymagającymi intensywnej opieki, w tym w szczególności: sali porodowej oraz oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologicznych, patologii ciąży i onkologii ginekologicznej, w oddziale intensywnej terapii położniczej i neonatologicznej, izbie przyjęć położniczo-ginekologicznej (czy innej, realizującej zadania w tym zakresie) i bloku operacyjnym.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że nie ma przeszkód prawnych aby położna wykonywała swój zawód w innych rodzajach oddziałów szpitalnych w takim zakresie, o jakim mowa w cytowanym powyżej przepisie art.5 ust. 1-3 Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz §4-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 02.09.97r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych jeżeli przełożeni uznają, że jej kwalifikacje są wystarczające