BIP NFZ

Indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych


Przepisy regulujące indywidualną, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych

 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602). Tekst pierwotny: Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz. 410.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004r. Nr 173. poz. 1808 ) dotycząca m.in. nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004r.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  wprowadza określenie indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki prowadzonej przez pielęgniarkę/położną jako działalność regulowaną, co oznacza że osoby wykonujące zawód w takiej formie zobligowane są do uzyskania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki należy:

 • Uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta lub Gminy według adresu zameldowania. Wpisując we wniosku nazwę przedsiębiorcy należy określić ,że jest to indywidualna( specjalistyczna, ) praktyka pielęgniarska ( położnicza)
 • Uzyskać wpis do rejestru indywidualnych praktyk w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na terenie której będzie prowadzona działalność.
 • Nabyć tytułu prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność (umowa najmu, dzierżawy, podnajmu oraz opinie organu sanitarnego dot. pomieszczenia - w przypadku posiadania swojego gabinetu ).
 • Uzyskać numer statystyczny regon. Osoba zainteresowana zgłasza się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru statystycznego regon, czyli numeru pod jakim firma będzie istniała w statystyce państwowej. Bez nadania tego nr nie zarejestrujemy naszej działalności w Urzędzie Skarbowym. W Koszalinie Urząd Statystyczny, który nadaje regon mieści się przy ul. Monte Cassino 4.
 • Zgłosić obowiązek podatkowy do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłaszając działalność w Urzędzie Skarbowym, określamy sposób rozliczania się z fiskusem (ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów) .
 • Dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ubezpieczenia się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. 137 poz. 887)
 • Otworzyć rachunek bankowy dla przedsiębiorcy.

 

Wpis do rejestru ind./spec. praktyk

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki – art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

Wniosek o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych - pobierz

 

Do wypełnionego wniosku proszę dołączyć następujące załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze środków łączności (dotyczy umów z telefonią komórkową lub stacjonarną)
 • dokumenty potwierdzające prawa pielęgniarki, położnej do korzystania z pomieszczeń
 • opinia organu sanitarnego, dotycząca odbioru gabinetu
 • umowa dotycząca utylizacji odpadów medycznych
 • zaświadczenie o odprowadzaniu składek członkowskich i ostatnim zatrudnieniu w zawodzie
 • dyplom specjalizacji (wyłącznie indywidualna specjalistyczna praktyka )

Jednym z wymaganych załączników do w/w wniosku jest kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w związku z powyższym przed złożeniem wniosku w Izbie należy wpisać się do rejestru działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy według adresu zameldowania

Wpis do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych podlega opłacie, której wysokość określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004r. w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz.2381).

Ustala ono następującą opłatę :

1)   wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych - 50 zł.

2)   wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych – 50 zł.

3)   wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych – wspólników spółki, w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.