BIP NFZ

Studia pomostowe

 

 

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych


Beneficjent systemowy: Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych

Wykonawcy Projektu : Uczelnie wybrane w ramach postępowania przetargowego na realizację studiów

pomostowych w ramach Projektu

Cel ogólny Projektu:

 • uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa,

 • zwiększenie motywacji uczestników projektu do rozwoju kariery zawodowej i dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych, np. dwuletnich studiów magisterskich,

 • podniesienie poziomu samooceny na gruncie zawodowym oraz społecznym.

Do udziału w Projekcie uprawnione są pielęgniarki i położne:

 • posiadające świadectwo dojrzałości,

 • będące absolwentami: pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych i trzyletnich medycznych szkół zawodowych,

 • posiadające prawo wykonywania zawodu,

 • zatrudnione w zawodzie pielęgniarki/położnej,

 • zakwalifikowane do Projektu po rekrutacji zgodnie z kryteriami wybranej Uczelni.

Realizacja Projektu:

 • uruchomiono studia pomostowe i dokonano pierwszego naboru w październiku 2008 r. przez 32 uczelnie wybrane w postępowaniu przetargowym na realizację studiów pomostowych w ramach Projektu, studia rozpoczęło 2935 pielęgniarek i położnych,

 • dokonano kolejnego naboru w lutym/marcu 2009 r. przez 9 uczelni wybranych w ramach postępowania przetargowego, studia rozpoczęło 365 pielęgniarek i położnych,

 • w październiku 2009 r. odbył się kolejny nabór na studia na rok akademicki 2009/2010, Projekt realizowany jest przez 45 uczelni które przyjęły 5152 pielęgniarki i położne,

 • w 2009 r. studia pomostowe ukończyli pierwsi absolwenci ścieżek dwusemestralnych (ok. 600 osób)

 • w 2010 r. planuje się objąć kształceniem 6728 osób ( nabór luty i październik 2010 r.)

 • czas trwania studiów wynosi od dwóch do pięciu semestrów*, w zależności od wykształcenia zawodowego pielęgniarki/położnej,

 • podmiotami odpowiedzialnymi za rekrutację, termin naboru, wymagane dokumenty są uczelnie prowadzące studia pomostowe, wybrane w ramach postępowania przetargowego,

 • warunki uczestnictwa w Projekcie określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a uczestnikiem Projektu (pielęgniarką/położną),

 • dofinansowanie kształcenia ze środków EFS jest zapewnione przez cały okres studiów pomostowych,

 • ostatni nabór będzie przeprowadzony w roku akademickim 2012/2013,

 • zakończenie Projektu nastąpi w 2015 roku.

 • kwota przeznaczona na realizację Projektu wynosi około 180 mln złotych.

Rezultat Projektu:

 • dofinansowaniem studiów pomostowych w latach 2008-2015 ma zostać objętych 24 tysiące pielęgniarek i Położnych.

Informacje na temat projektu:

 • www.mz.gov.pl w zakładce „Pielęgniarki i położne” – Projekt systemowy,

 • Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa tel. 22 635 58 40, fax. 22 831 21 77.

WAŻNE!

 • dyplomy i świadectwa uzyskane w poprzednich systemach kształcenia pielęgniarek i położnych są ważne na terenie Polski, a ukończenie studiów pomostowych nie jest obowiązkowe,

 • data graniczna kształcenia na studiach pomostowych 2010/2011 została zniesiona.


* Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2009 r. skrócono kształcenie pomostowe do 1150 godzin (dwa semestry) kształcenia zawodowego dla absolwentów liceów medycznych (ścieżka A i B). Aktualnie prowadzona jest nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej. Czas wejścia w życie ww. rozporządzenia zależny jest od przebiegu procesu legislacyjnego.