BIP NFZ

Wykonywanie Zawodu

P R O G R A M  S Z K O L E N I A   OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOSZALINIE Z DNIA 17.02.2005r.

Przeszkolenie po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej.

DRUKI

  1. » Pobierz druk dot.: Wniosek o wpis do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  2. » Pobierz druk: Wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w przeszkoleniu umożliwiającym podjęcie pracy
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 5 lipca o zawodach pielegniarki i położnej (tekst jednolity Dz.U.2001r.Nr 57 poz.602) podjęcie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę/położną po 5-ciu latach od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć lat wymaga przeszkolenia.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych ustala program i sposób przeszkolenia. - Uchwała nr 116/IV OIPiP w Koszalinie z dnia 17.02.2005

w skład komisji d/s przeszkolenia po 5-co letniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki /położnej wchodzą:
  1. Przewodnicząca ORPiP - mgr Justyna Laska
  2. Członkowie Komisji Kształcenia - mgr Ewa Grochowska
  3. Naczelna Pielęgniarka z zakładu opieki zdrowotnej w którym pielęgniarka lub położna odbywała przeszkolenie
  4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Połoznych mgr Danuta Wojewska
Komisja w w/w składzie po otrzymaniu kompletu dokumentów zaprasza na rozmowę zainteresowaną pielęgniarkę/położną.

O terminie egzaminu pielęgniarka/położna zostaje powiadomiona pisemnie.

Po egzaminie komisja w/w składzie wnioskuje do okręgowej rady o wydanie zaświadczenia o ponownym nabyciu uprawnień przez pielęgniarkę/położną do wykonywania zawodu.
Okręgowa rada prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń pielęgniarkom/położnym po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.

Komunikat składanie wniosków

Komunikat w sprawie formy składania wniosków o wpis do rejestru praktyk zawodowych

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. 2013.217) rejestry podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzi się w systemie teleinformatycznym: wnioski o wpis, zmianę danych objętych wpisem oraz wykreślenia z rejestru powinny być składane w postaci elektronicznej.

Przepis § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z  rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) przewidywał  okres przejściowy,  w którym  wnioski  mogły być składane także w formie papierowej. Okres ten upłynął  z dniem   31 marca 2013r.

Począwszy od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru praktyk zawodowych, zmianę wpisu do rejestru oraz wykreślenia z rejestru składa się wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. 2013.235.) - §14 w/w  rozporządzenia.

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl   i podpisać go stosownym narzędziem autoryzacyjnym. Bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Czytaj więcej: Komunikat składanie wniosków