BIP NFZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 10h ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowego pielęgniarek i położnych organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego wnosi opłatę w wysokości:
1) 200 zł - w przypadku szkolenia specjalizacyjnego;
2) 200 zł - w przypadku kursu kwalifikacyjnego;
3) 200 zł - w przypadku kursu specjalistycznego;
4) 200 zł - w przypadku kursu dokształcającego.

§ 2.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


--------------------------------------------------------------------------------

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz.1808.