BIP NFZ

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2) świadczeń pielęgnacyjnych;
3) świadczeń diagnostycznych;
4) świadczeń leczniczych;
5) świadczeń rehabilitacyjnych.


Część II

A. Zakres zadań pielęgniarki POZ

1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką:
1) zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
2) osoby niepełnosprawne.

2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:
1) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
2) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
3) położną POZ;
4) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
5) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
6) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
7) rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.

3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
1) rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
2) rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnychświadczeniobiorców;
3) prowadzenie edukacji zdrowotnej;
4) prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
5) monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
7) prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
8) organizację grup wsparcia;
9) profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
10) edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

4. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
1) realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

5. Świadczenia diagnostyczne obejmują:
1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
2) wykonywanie badania fizykalnego;
3) wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
4) ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
5) ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
6) wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
7) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
8) ocenę i monitorowanie bólu;
9) ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
10) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2) podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
3) zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
4) cewnikowanie pęcherza u kobiet;
5) płukanie pęcherza;
6) wykonywanie wlewów / wlewek doodbytniczych;
7) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;
8) zdejmowanie szwów;
9) wykonywanie inhalacji;
10) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
11) stawianie baniek;
12) ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
13) dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
14) doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków do podawania, których uprawniona jest pielęgniarka.

7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
1) rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
2) usprawnianie ruchowe;
3) drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
4) ćwiczenia ogólnousprawniające;
5) ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

8. Pielęgniarka POZ środowiska nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w jednostce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)), zgodnie z odrębnymi przepisami.

B. Zakres zadań położnej POZ

1. Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno - ginekologiczną obejmującą:
1) edukację w zakresie planowania rodziny;
2) opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
3) opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;
4) opiekę w chorobach ginekologicznych;
5) opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

2. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:
1) lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
2) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
3) pielęgniarką POZ;
4) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
5) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
6) położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
7) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
8) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
1) edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
2) przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
3) poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
4) poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
5) poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
6) kształtowanie postaw rodzicielskich;
7) edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności;
8) profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
9) edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
10) edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
11) profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
12) edukację w zakresie szczepień ochronnych.

4. Świadczenia diagnostyczne obejmują:
1) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
2) monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
3) wykonywanie badania położniczego u kobiet;
5) ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
6) monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
7) obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
8) wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka, oraz ocenę tych pomiarów;
9) ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
10) wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
11) pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
1) planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
a) kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
b) noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
c) kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
2) przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
3) przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
1) udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
2) udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
3) przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
4) zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
5) udzielanie pomocy w okresie laktacji;
6) wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym: a) podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
b) zdejmowanie szwów,
c) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
d) wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
e) płukanie pochwy,
f) leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej,
g) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
h) ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
i) doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna.


7. Świadczenia rehabilitacyjne,obejmują:
1) ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
2) wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
3) prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.


Część III

Przepisy załącznika nie naruszają praw i obowiązków pielęgniarki POZ i położnej POZ do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów.