BIP NFZ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych;
2) wzory wniosku o wpis do rejestru:
a) indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b) indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c) grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) wzory zaświadczeń o wpisie do rejestru:
a) indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia,
b) indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia,
c) grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia;
4) sposób prowadzenia rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.

§ 2.
1. Pielęgniarka, położna, która zamierza wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych w kilku dziedzinach medycyny, składa jeden wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b.
2. Pielęgniarki, położne posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, które zamierzają udzielać świadczeń zdrowotnych w różnych dziedzinach medycyny w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, składają jeden wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c.
3. Pielęgniarka, położna lub pielęgniarki, położne, które zamierzają wykonywać równocześnie indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych i indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych i udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych w celu uzyskania wpisów do odpowiednich rejestrów, składają odrębne wnioski dla każdej z tych praktyk.
4. Pielęgniarki, położne, które zamierzają wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych lub udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych w kilku pomieszczeniach, mają obowiązek przedstawić dane o każdym z tych pomieszczeń, jego wyposażeniu w aparaturę, produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt medyczny oraz odrębną opinię, o której mowa w art. 25 ust. 5a pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej "ustawą".

§ 3.
Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych wraz z dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 5a i 6 lub art. 25a ust. 5 i 6 ustawy, deleguje zespół wizytacyjny składający się z pielęgniarek, położnych, z których co najmniej jedna powinna posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w której ma być wykonywana praktyka, w celu dokonania oceny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej i sporządzenia opinii w przedmiocie możliwości udzielania deklarowanych przez pielęgniarkę, położną, pielęgniarki, położne świadczeń zdrowotnych, z zachowaniem zasad określonych w art. 18 ustawy.

§ 4.
1. W przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, zaświadczenie o wpisie do rejestru okręgowa rada pielęgniarek, położnych wydaje każdej pielęgniarce, położnej będącej wspólnikiem spółki.
2. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, okręgowa rada pielęgniarek, położnych wydaje pielęgniarce, położnej jedno zaświadczenie o wpisaniu do rejestru indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych w różnych dziedzinach medycyny albo wydaje pielęgniarkom, położnym zaświadczenie o wpisaniu do rejestru grupowej praktyki pielęgniarek, położnych z wpisem określającym dziedziny medycyny, w których zakresie będą one udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach tej praktyki.
3. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 3, okręgowa rada pielęgniarek, położnych wydaje pielęgniarce, położnej albo pielęgniarkom, położnym zaświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru odrębnie dla indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, dla indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych i dla grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

§ 5.
Jeżeli pielęgniarka, położna ma zamiar wykonywać zawód w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo co najmniej jedna z pielęgniarek, położnych wykonujących zawód w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych w innej dziedzinie medycyny niż wpisana do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, składa odpowiedni wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 6.
1. Rejestr indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, rejestr indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych oraz rejestr grupowych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzi się w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania danych, możliwość ich udostępniania osobom uprawnionym w formie papierowej oraz elektronicznej, a także pozwalający na ewentualne odtworzenie baz danych.
2. Do rejestrów, o których mowa w ust. 1, wpisuje się następujące dane:
1) numer wpisu praktyki do rejestru;
2) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej;
3) imiona i nazwiska wspólników spółki w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych;
4) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego;
5) numer wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych;
6) oznaczenie rodzaju praktyki;
7) oznaczenie terminu, na jaki został dokonany wpis praktyki;
8) numer i datę uchwały o wpisie praktyki do rejestru oraz kolejne numery i daty uchwał o zmianie wpisu;
9) numer i datę uchwały o wykreśleniu praktyki z rejestru;
10) adres praktyki lub adresy miejsc jej wykonywania;
11) numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej;
12) adres miejsca przyjmowania wezwań;
13) adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego;
14) rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
15) oznaczenie organu sanitarnego oraz datę wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym pomieszczeniu;
16) datę wizytacji lub kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący rejestry praktyk pielęgniarek, położnych;
17) numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL, jeżeli pielęgniarka, położna taki posiada, numer NIP, adres do korespondencji, posiadane specjalizacje - w przypadku gdy pielęgniarka, położna jest członkiem innej izby pielęgniarek, położnych.
3. Numer wpisu praktyki do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się z ciągu kolejnych znaków:
1) dwucyfrowego numeru kodowego okręgowej izby pielęgniarek, położnych, która prowadzi rejestry, określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
2) dwucyfrowego oznaczenia praktyki:
97 - dla grupowej praktyki pielęgniarek, położnych,
98 - dla indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych,
99 - dla indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych;
3) jednocyfrowego oznaczenia zawodu pielęgniarki, położnej:
1 - dla praktyki wykonywanej przez pielęgniarkę lub prowadzonej przez pielęgniarki,
2 - dla praktyki wykonywanej przez położną lub prowadzonej przez położne;
4) siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej albo sześciocyfrowego kolejnego numeru wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.
4. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru gromadzi się i przechowuje w aktach osobowych pielęgniarki, położnej wraz z dokumentami objętymi okręgowym rejestrem pielęgniarek i położnych.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa