BIP NFZ

Ustawa

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 100:
a) w ust. 1:
– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
"8) wyrażanie opinii w sprawie kandydata na Prezesa Funduszu lub kandydatów na jego zastępców,
9) wyrażanie opinii w sprawie odwołania Prezesa Funduszu lub jego zastępców.",
– uchyla się pkt 10,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Uchwały Rady Funduszu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.",
c) uchyla się ust. 11,
d) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
"12. Rada Funduszu wyraża opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Niewyrażenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.";
2) w art. 102 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
"2. Prezesa Funduszu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.
3. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ustawowych Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia może odwołać Prezesa Funduszu bez zasięgania opinii, o której mowa w ust. 2. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów niezwłocznie informuje o tym Radę Funduszu, przedstawiając jej uzasadnienie.
4. Prezes Rady Ministrów ustala wynagrodzenie Prezesa Funduszu.";
3) w art. 103 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Prezesa Funduszu, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, powołuje i odwołuje zastępców Prezesa oraz ustala ich wynagrodzenie.
3. Zastępcę Prezesa do spraw służb mundurowych powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, na wspólny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.";
4) w art. 121 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. W przypadku gdy Prezes Funduszu nie przekaże w terminie, o którym mowa w ust. 3, planu finansowego Funduszu, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala, w drodze zarządzenia, plan finansowy Funduszu do dnia 20 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.";
5) w art. 123 w ust. 3 uchyla się pkt 2;
6) art. 166 otrzymuje brzmienie:
"Art. 166. 1. W razie nieusunięcia przez Fundusz w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do:
1) Prezesa Rady Ministrów - o odwołanie wszystkich członków Rady Funduszu, jeżeli nieprawidłowości dotyczą zakresu działania Rady Funduszu;
2) Prezesa Funduszu - o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, jeżeli nieprawidłowości dotyczą zakresu jego działania.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w ciągu 30 dni od dnia odwołania:
1) Prezes Rady Ministrów powołuje nowych członków Rady Funduszu na pełną kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w art. 99 ust. 1, 5 i 6;
2) Prezes Funduszu powołuje nowego dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na pełną kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w art. 107 ust. 2 i 3.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odpowiednio członkowie Rady Funduszu oraz dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonują jedynie czynności niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Funduszu.".


Art. 2. Prezes Funduszu oraz zastępcy Prezesa Funduszu powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią swoje funkcje do czasu powołania Prezesa Funduszu oraz zastępców Prezesa Funduszu w trybie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.


Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


______
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711.