BIP NFZ

Nabór na studia uzupełniające - magisterskie na kierunku pielęgniarstwo

Uwaga!

E-Rekrutacja będzie uruchmiona w terminie

od 7.11.2018r. od godz.12.00 do dn.16.11.2018r. do godz.12.00.

 

 

Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019 na kierunek pielęgniarstwo - studia II stopnia, dopuszczeni są kandydaci, którzy do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 zarejestrują się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 wniosą opłatę rekrutacyjną i do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 złożą komplet dokumentów w Sekretariacie ds. nauczania i studentów w PWSZ w Koszalinie.

Kandydaci na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

  • Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w procesie rekrutacji, podpisana przez kandydata;
  • oryginał (do wglądu) i kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
  • oryginał (do wglądu) i kserokopia suplementu do dyplomu, w przypadku gdy został wydany,
  • w przypadku gdy na suplemencie brak jest informacji o średniej ocen, zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata,
  • 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
  • kserokopia dowodu osobistego w skali 140% (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu;
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo (skierowanie należy pobrać po zakończonym procesie rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym).

 

Uwaga!

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty!
dr Wiesław Kowalewski
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa
PWSZ w Koszalinie