BIP NFZ

Komunikat

Dotyczy:
 pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej
 jako indywidualną praktykę

 

Od dnia 15 lipca 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
 o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.960)
zniesiony został  obowiązek przedkładania  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych jako organowi prowadzącemu rejestr praktyk zawodowych umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Powyższa zmiana  nie zwalnia  jednak z obowiązku określonego w art. 19 ust.1. pkt.7  ustawy z dnia 11 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.160.) to jest obowiązku zawarcia  umowy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  w  zakresie określonym
art. 25 ust.1 pkt.1. ustawy.